Monitor Polski

M.P.2017.837

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 101
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2017 r.
w sprawie Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Międzyresortowy Zespół do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego, zwany dalej "Zespołem".
2.  Zespół jest organem pomocniczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Zespołu należy:
1) analiza i ocena funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce,
2) opracowanie wniosków i rekomendacji ewentualnych zmian w zakresie funkcjonowania systemu, o którym mowa w pkt 1

- w związku z sytuacją powstałą wskutek silnych wiatrów i intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§  3. 
1.  W skład Zespołu wchodzą:
1) przewodniczący - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
2) członkowie:
a) Minister Cyfryzacji lub jego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
b) Minister Energii lub jego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
c) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub jego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
d) Minister Infrastruktury i Budownictwa lub jego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
e) przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
f) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub jego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
g) Minister Rozwoju i Finansów lub jego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
h) Minister Środowiska lub jego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
i) Minister Obrony Narodowej lub jego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
j) Minister Zdrowia lub jego przedstawiciel w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,
k) Wojewoda Dolnośląski,
l) Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
m) Wojewoda Łódzki,
n) Wojewoda Mazowiecki,
o) Wojewoda Pomorski,
p) Wojewoda Wielkopolski,
q) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej albo jego zastępca,
r) Komendant Główny Policji albo jego zastępca,
s) Komendant Główny Straży Granicznej albo jego zastępca,
t) Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego albo jego zastępca;
3) sekretarz - Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
2.  Członkowie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być zastępowani w pracach Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§  4. 
1.  Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez przewodniczącego członek Zespołu.
2.  Do zadań przewodniczącego należy w szczególności:
1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu;
2) przewodniczenie posiedzeniom Zespołu;
3) ustalanie terminów i porządku kolejnych posiedzeń Zespołu;
4) powierzanie poszczególnym członkom wykonywania określonych zadań.
§  5.  W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez przewodniczącego.
§  6.  Na pierwszym posiedzeniu Zespół ustali harmonogram realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  7. 
1.  W celu realizacji zadań Zespołu przewodniczący, z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zespołu, może tworzyć grupy robocze lub zespoły doradcze złożone z członków oraz osób, o których mowa w § 5.
2.  Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w grupach roboczych i zespołach doradczych pracowników swoich urzędów.
3.  Przewodniczący może zlecać wykonanie opracowań, analiz, raportów lub ekspertyz.
§  8.  Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza osoba wyznaczona przez sekretarza spośród pracowników Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Protokół podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.
§  9.  Organy administracji rządowej oraz podległe im jednostki organizacyjne, na wniosek przewodniczącego, udzielają Zespołowi, w ramach swojej właściwości, pomocy przy wykonywaniu jego zadań, w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.
§  10. 
1.  Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Zespołu zapewnia urząd obsługujący Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2.  Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane przez jednostki realizujące poszczególne czynności w ramach wykonywania zadań Zespołu.
§  11.  Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.
§  12.  Przewodniczący przedstawi Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji zadań Zespołu w terminie do dnia 30 września 2017 r.
§  13. 
1.  Zespół tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
2.  Zespół zakończy pracę po akceptacji przez Radę Ministrów sprawozdania, o którym mowa w § 12.
§  14.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.