Monitor Polski

M.P.2018.496

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 maja 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 73
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 maja 2018 r.
w sprawie zniesienia Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  Znosi się Międzyresortowy Zespół do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego.
§  2.  Traci moc zarządzenie nr 101 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2017 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do oceny funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego (M.P. poz. 837).
§  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.