Monitor Polski

M.P.1975.29.178

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.

ZARZĄDZENIE Nr 61
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 15 września 1975 r.
w sprawie koordynacji międzyresortowej w zakresie gospodarowania niemetalicznymi surowcami wtórnymi.

Na podstawie § 1 uchwały nr 114 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. w sprawie koordynacji międzyresortowej (Monitor Polski Nr 30, poz. 224) zarządza się, co następuje:
§  1. W zarządzeniu nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Ministra Przemysłu Lekkiego z tytułu koordynacji międzyresortowej (Monitor Polski z 1969 r. Nr 36, poz. 283 i z 1972 r. Nr 13, poz. 93) treść dotychczasowego § 1 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister Przemysłu Lekkiego sprawuje koordynację międzyresortową w zakresie gospodarowania:

1) włókienniczymi surowcami wtórnymi (z włókien naturalnych, chemicznych i syntetycznych) w postaci odpadów produkcyjnych i poużytkowych,

2) skórzanymi surowcami wtórnymi w postaci produktów ubocznych garbarń (z wyjątkiem szczeciny pogarbarskiej), odpadów skór garbarskich i zużytych wyrobów ze skóry (z wyjątkiem obuwia)."

§  2. W § 2 zarządzenia nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1969 r. o zakresie działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z tytułu koordynacji międzyresortowej (Monitor Polski Nr 30, poz. 226) dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) sprawuje koordynację międzyresortową w zakresie gospodarowania stłuczką szklaną produkcyjną i poużytkową".

§  3. W zarządzeniu nr 76 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1969 r. o zakresie działania Ministra Przemysłu Chemicznego z tytułu koordynacji międzyresortowej (Monitor Polski Nr 36, poz. 282) treść dotychczasowego § 1 oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister Przemysłu Chemicznego sprawuje koordynację międzyresortową w zakresie gospodarowania:

1) surowcami wtórnymi z tworzyw sztucznych termoplastycznych w postaci odpadów produkcyjnych i poużytkowych,

2) gumowymi surowcami wtórnymi w postaci odpadów produkcyjnych oraz zużytego ogumienia trakcyjnego i innych zużytych artykułów technicznych z gumy."

§  4. W § 2 zarządzenia nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 1970 r. o zakresie działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z tytułu koordynacji międzyresortowej (Monitor Polski z 1970 r. Nr 8, poz. 73, z 1972 r. Nr 13, poz. 93 i z 1974 r. Nr 40, poz. 233) dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) sprawuje koordynację międzyresortową w zakresie gospodarowania kośćmi technicznymi i tłuszczami technicznymi zwierzęcymi".

§  5. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego sprawuje koordynację międzyresortową w zakresie gospodarowania:
1) drzewnymi surowcami wtórnymi w postaci odpadów produkcyjnych i drewna poużytkowego (z wyjątkiem używanych mebli),
2) makulaturą.
§  6. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług sprawuje koordynację międzyresortową w zakresie gospodarowania:
1) surowcami wtórnymi powstającymi przy magazynowaniu, pakowaniu, transporcie i sprzedaży środków spożywczych (np. wskutek rozsypania, uszkodzenia, wybrakowania, przeterminowania itp.),
2) odpadami produkcyjnymi i pokonsumpcyjnymi powstającymi w otwartych zakładach gastronomicznych, zakładach scentralizowanej produkcji gastronomicznej i garmażeryjnej i w placówkach żywienia przyzakładowego oraz studenckich i szkolnych placówkach żywienia (z wyjątkiem kości technicznych i tłuszczów technicznych zwierzęcych).
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.