Kontrola jakości artykułów wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

Monitor Polski

M.P.1957.89.531

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1957 r.

UCHWAŁA NR 440
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 listopada 1957 r.
w sprawie kontroli jakości artykułów wytwarzanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej.

W celu zapobieżenia wprowadzeniu do obrotu artykułów nie odpowiadających normom lub o niższej jakości niż normalnie przyjęta w obrocie Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Państwowe i spółdzielcze jednostki organizacyjne wytwarzające artykuły obrotu towarowego i zaopatrzenia obowiązane są zorganizować kontrolę jakości wytwarzanych artykułów przed wprowadzeniem ich do obrotu.
1.
Ministrowie, kierownicy urzędów centralnych oraz centralne organizacje spółdzielcze nadzorujące jednostki wymienione w § 1 określą w terminie do dnia 31 grudnia 1957 r. zakres i tryb wykonywania kontroli, o której mowa w § 1.
2.
Określenie zakresu i trybu wykonywania kontroli artykułów żywnościowych i wyrobów przemysłowych mających wpływ na zdrowie człowieka wymaga uzgodnienia z Ministrem Zdrowia.
3.
Jeżeli przepisami, o których mowa w ust. 1, zostanie nałożony obowiązek zamieszczania znaków z dokonanej kontroli, znaki te powinny być możliwie jednolite i nie powinny wpływać na wygląd estetyczny towaru lub opakowania.
1.
Traci moc uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 12 maja 1950 r. w sprawie jakości produkcji (Monitor Polski Nr A-65, poz. 765).
2.
Przepisy uchwały wymienionej w ust. 1 i przepisy wykonawcze do tej uchwały zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów, o których mowa w § 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.