Monitor Polski

M.P.2016.994

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 123
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 października 2016 r.
w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Tworzy się Komitet Sterujący do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza, zwany dalej "Komitetem".
2.  Komitet jest organem opiniodawczo-doradczym Rady Ministrów.
§  2.  Do zadań Komitetu należy:
1) koordynacja realizacji wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza wynikających ze Strategii "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r.";
2) monitorowanie stanu zaawansowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza wynikających z Krajowego Programu Ochrony Powietrza, zwanego dalej "Programem";
3) opiniowanie przygotowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska informacji dla Rady Ministrów o stanie realizacji Programu;
4) 1  monitorowanie realizacji rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza.
§  3. 
1.  2  W skład Komitetu wchodzą:
1) przewodniczący - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze";
2) pozostali członkowie, po jednym przedstawicielu - w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu - wyznaczonym przez:
a) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,
b) ministra właściwego do spraw energii,
c) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
d) ministra właściwego do spraw gospodarki,
e) ministra właściwego do spraw nauki,
f) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
g) ministra właściwego do spraw rolnictwa,
h) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
i) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
j) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,
k) ministra właściwego do spraw transportu,
l) ministra właściwego do spraw zdrowia,
m) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
n) ministra właściwego do spraw informatyzacji,
o) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,
p) ministra właściwego do spraw rodziny,
q) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
r) ministra właściwego do spraw środowiska;
3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.  Członkowie Komitetu, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być zastępowani w pracach Komitetu przez upoważnionych przedstawicieli.
3.  Przewodniczący może, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Komitetu, zapraszać do uczestnictwa w pracach Komitetu z głosem doradczym również osoby niebędące członkami Komitetu.
4.  W przypadku gdy minister kieruje więcej niż jednym działem administracji rządowej, wyznacza do składu Komitetu tylko jednego przedstawiciela.
§  4. 
1.  Posiedzenia Komitetu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy co najmniej dwa razy w roku oraz w każdym przypadku na umotywowany wniosek członka Komitetu.
2.  Posiedzeniami Komitetu kieruje przewodniczący albo wyznaczony przez przewodniczącego członek Komitetu.
3.  Przewodniczący może powierzyć członkom Komitetu, zgodnie z ich właściwością, wykonanie określonych prac służących realizacji zadań Komitetu.
§  5. 
1.  W ramach Komitetu przewodniczący powołuje zespoły robocze.
2.  W skład zespołów roboczych mogą wejść:
1) przewodniczący lub pozostali członkowie Komitetu;
2) wyznaczeni przez członków Komitetu pracownicy urzędów obsługujących ministrów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, właściwi ze względu na rodzaj działania, które będzie realizował zespół roboczy;
3) inne osoby, z głosem doradczym.
§  6. 
1.  W sprawach wymagających rozstrzygnięcia Komitet podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Komitetu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
2.  Szczegółowy tryb pracy Komitetu określi regulamin uchwalony przez Komitet na pierwszym posiedzeniu.
§  7.  Organy administracji rządowej oraz jednostki organizacyjne nadzorowane przez te organy lub im podległe są zobowiązane do współdziałania z Komitetem oraz udzielania Komitetowi pomocy przy realizacji zadań, o których mowa w § 2.
§  8. 
1.  3  Wydatki związane z działalnością Komitetu i powoływanych zespołów roboczych są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
2.  Udział w pracach Komitetu jest nieodpłatny.
§  9.  4
1.  Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Komitetu oraz zespołów roboczych zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.
2.  Posiedzenia Komitetu oraz zespołów roboczych odbywać się będą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki.
§  10.  Komitet tworzy się na okres wykonywania zadań, o których mowa w § 2.
§  11. 
1.  Przewodniczący Komitetu przedstawia Radzie Ministrów sprawozdania okresowe z realizacji zadań Komitetu, w terminie do dnia 31 maja i 30 listopada każdego roku.
2.  Prezes Rady Ministrów znosi Komitet po przyjęciu przez Radę Ministrów ostatniego sprawozdania, zawierającego podsumowanie realizacji zadań Komitetu.
§  12.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 2 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 41 z dnia 16 marca 2018 r. (M.P.2018.294) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 marca 2018 r.
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia nr 41 z dnia 16 marca 2018 r. (M.P.2018.294) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 marca 2018 r.
3 § 8 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 zarządzenia nr 41 z dnia 16 marca 2018 r. (M.P.2018.294) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 marca 2018 r.
4 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia nr 41 z dnia 16 marca 2018 r. (M.P.2018.294) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 17 marca 2018 r.