Monitor Polski

M.P.2018.294

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 41
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu nr 123 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Krajowego Programu Ochrony Powietrza (M.P. poz. 994 oraz z 2017 r. poz. 756) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) monitorowanie realizacji rekomendacji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów w sprawie działań niezbędnych do podjęcia w związku z występowaniem na znacznym obszarze kraju wysokich stężeń zanieczyszczeń powietrza.";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący - Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw programu "Czyste Powietrze";

2) pozostali członkowie, po jednym przedstawicielu - w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu - wyznaczonym przez:

a) ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa,

b) ministra właściwego do spraw energii,

c) ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

d) ministra właściwego do spraw gospodarki,

e) ministra właściwego do spraw nauki,

f) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

g) ministra właściwego do spraw rolnictwa,

h) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,

i) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

j) ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego,

k) ministra właściwego do spraw transportu,

l) ministra właściwego do spraw zdrowia,

m) ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

n) ministra właściwego do spraw informatyzacji,

o) ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego,

p) ministra właściwego do spraw rodziny,

q) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

r) ministra właściwego do spraw środowiska;

3) sekretarz - wyznaczony przez przewodniczącego pracownik urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki.";

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wydatki związane z działalnością Komitetu i powoływanych zespołów roboczych są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.";

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Obsługę techniczno-organizacyjną oraz biurową prac Komitetu oraz zespołów roboczych zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw gospodarki.

2. Posiedzenia Komitetu oraz zespołów roboczych odbywać się będą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw gospodarki.".

§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.