Art. 5. - Kolumbia-Polska. Porozumienie o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. Bruksela.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.
Artykuł  5

Immunitet od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej

W przypadku gdy członek rodziny upoważniony do podjęcia pracy zarobkowej korzysta z immunitetu od jurysdykcji zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, sporządzoną w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 roku lub Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych, sporządzoną w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 roku lub inną umową międzynarodową ratyfikowaną przez Strony, immunitet od jurysdykcji cywilnej lub administracyjnej członka rodziny:

a)
nie obejmuje spraw związanych z wykonywaniem takiej pracy zarobkowej;
b)
nie przysługuje w przypadku postępowania lub wykonania orzeczenia sądowego dotyczącego działań związanych z wykonywaniem wspomnianej pracy zarobkowej.