Kolumbia-Polska. Porozumienie o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego. Bruksela.2018.07.16.

Monitor Polski

M.P.2019.18

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

POROZUMIENIE
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kolumbii o wykonywaniu pracy zarobkowej przez członków rodzin członków misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego,
podpisane w Brukseli dnia 16 lipca 2018 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Kolumbii, zwane dalej "Stronami";

wyrażając pragnienie dalszego wzmacniania przyjaznych więzi między oboma Państwami;

zgodnie z postanowieniami Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 roku oraz Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 roku; oraz

mając na celu tworzenie nowych mechanizmów umacniania stosunków dyplomatycznych;

uzgadniają, co następuje:

Uprawnienie do wykonywania pracy zarobkowej

Zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia członkowie rodzin, pracowników jednej Strony, akredytowanych przez drugą Stronę jako członkowie misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej uznanej przez Państwo przyjmujące i mającej swoją siedzibę w tym Państwie, będą uprawnieni, na zasadzie wzajemności, do wykonywania pracy zarobkowej w Państwie przyjmującym. Przepisy prawa Państwa przyjmującego dotyczące określonych zawodów obowiązują niezależnie od uprawnienia do wykonywania pracy zarobkowej, udzielonego zgodnie z niniejszym Porozumieniem.

Definicje

Dla celów niniejszego Porozumienia:

1.
"Członek misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej" - oznacza pracownika Państwa wysyłającego, skierowanego do pełnienia funkcji na terytorium Państwa przyjmującego jako członek misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej, który nie jest obywatelem Państwa przyjmującego.
2.
"Członek rodziny" - oznacza osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym z członkiem misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej Państwa wysyłającego, która jest:
a)
współmałżonkiem;
b)
partnerem w związku partnerskim, o ile przepisy prawa Państwa wysyłającego przewidują istnienie takich związków a związek partnerski został zawarty zgodnie z tymi przepisami;
c)
dzieckiem do 21 roku życia;
d)
dzieckiem do 25 roku życia, będącym studentem studiów stacjonarnych szkoły wyższej;
e)
dzieckiem z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową, niezdolnym do samodzielnego utrzymania się.
3.
"Praca zarobkowa" - oznacza każde zatrudnienie za wynagrodzeniem, wykonywanie innej działalności zarobkowej lub sprawowanie funkcji w organach zarządzających osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą. Jednakże w przypadku podejmowania działalności zawodowej, która wymaga szczególnych kwalifikacji, członek rodziny musi spełniać wymogi określone w artykule 4 niniejszego Porozumienia.

Procedury

1. 
Przed podjęciem pracy zarobkowej przez członka rodziny na terytorium Państwa przyjmującego, Ambasada Państwa wysyłającego wystosuje wniosek do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa przyjmującego.
2. 
Wniosek zawiera potwierdzenie statusu wskazanej osoby jako członka rodziny oraz krótką charakterystykę pracy zarobkowej, którą ta osoba zamierza podjąć.
3. 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Państwa przyjmującego po sprawdzeniu, czy wskazana osoba jest członkiem rodziny członka misji dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej, oraz po dochowaniu procedur odpowiednich dla prawa krajowego, niezwłocznie poinformuje Ambasadę Państwa wysyłającego, że członek rodziny może wykonywać pracę zarobkową zgodnie z właściwymi przepisami prawa Państwa przyjmującego.
4. 
Członek rodziny będzie zwolniony z wymogu uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy zarobkowej, innego niż zezwolenie będące przedmiotem niniejszego Porozumienia, w przypadku wykonywania działalności zarobkowej w Państwie przyjmującym.
5. 
Ambasada Państwa wysyłającego poinformuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych Państwa przyjmującego o zakończeniu pracy zarobkowej podjętej przez członka rodziny oraz wystosuje nowy wniosek w przypadku, gdy członek rodziny zamierza podjąć ponownie pracę zarobkową.

Odmowa udzielenia zezwolenia

Członek rodziny może podejmować pracę bez względu na formę zatrudnienia. Jednak członek rodziny poszukujący pracy w zawodzie, który wymaga szczególnych kwalifikacji lub uprawnień do jego wykonywania, musi spełniać wymagania dotyczące możliwości świadczenia takiej pracy w Państwie przyjmującym. Ponadto zezwolenie na pracę może nie zostać udzielone w przypadku, gdy praca danego rodzaju może być podejmowana wyłącznie przez obywateli Państwa przyjmującego - zgodnie z prawem krajowym każdej ze Stron, lub ze względu na bezpieczeństwo narodowe.

Immunitet od jurysdykcji cywilnej i administracyjnej

W przypadku gdy członek rodziny upoważniony do podjęcia pracy zarobkowej korzysta z immunitetu od jurysdykcji zgodnie z Konwencją wiedeńską o stosunkach dyplomatycznych, sporządzoną w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 roku lub Konwencją wiedeńską o stosunkach konsularnych, sporządzoną w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 roku lub inną umową międzynarodową ratyfikowaną przez Strony, immunitet od jurysdykcji cywilnej lub administracyjnej członka rodziny:

a)
nie obejmuje spraw związanych z wykonywaniem takiej pracy zarobkowej;
b)
nie przysługuje w przypadku postępowania lub wykonania orzeczenia sądowego dotyczącego działań związanych z wykonywaniem wspomnianej pracy zarobkowej.

Uchylenie immunitetu od jurysdykcji karnej

Jeżeli członkowi rodziny upoważnionemu do podjęcia pracy zarobkowej przysługuje immunitet od jurysdykcji karnej na mocy Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 roku lub innej umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez Strony:

a)
Państwo wysyłające wnikliwie rozważy każdy wniosek Państwa przyjmującego o uchylenie immunitetu od jurysdykcji karnej przysługującego członkowi rodziny, który został oskarżony o popełnienie przestępstwa lub w odniesieniu do jakiegokolwiek działania lub zaniechania pociągającego za sobą odpowiedzialność karną w związku z jego pracą zarobkową, z wyjątkiem szczególnych okoliczności, w których Państwo wysyłające uzna, że uchylenie takie godziłoby w jego interesy;
b)
uchylenia immunitetu od jurysdykcji karnej nie należy rozumieć jako rozciągającego się na wykonanie wyroku, do czego wymagane jest odrębne uchylenie. W takich przypadkach Państwo wysyłające wnikliwie rozważy możliwości uchylenia takiego immunitetu.

System podatkowy i ubezpieczeń społecznych

1. 
Członek rodziny upoważniony do podjęcia pracy zarobkowej w Państwie przyjmującym podlega stosownym przepisom podatkowym, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych obowiązującym w Państwie przyjmującym w związku z wykonywaniem pracy zarobkowej w tym Państwie oraz mającej źródło w tym Państwie.
2. 
Członek rodziny wykonujący pracę zarobkową na podstawie niniejszego Porozumienia podlega przepisom o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych obowiązującym w Państwie przyjmującym.

Uznawanie świadectw i dyplomów ukończenia szkół oraz szkół wyższych

Niniejsze Porozumienie nie umożliwia automatycznego uznawania świadectw i dyplomów ukończenia szkół w tym dyplomów szkół wyższych nadających tytuły zawodowe lub stopnie naukowe uzyskanych za granicą. Uznawanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami Państwa przyjmującego, mającymi zastosowanie w tym zakresie. Uprawnienie nie zwalnia członka rodziny z wymogów prawnych lub innych, obowiązujących przy wykonywaniu pracy, dotyczących cech osobistych oraz kwalifikacji zawodowych lub innych.

Wygaśnięcie uprawnienia

1. 
Uprawnienie do wykonywania pracy zarobkowej wygasa gdy osoba, której ono przysługuje, utraci status członka rodziny, określony w artykule 2 ustęp 2 niniejszego Porozumienia, lub z dniem zakończenia wypełniania zobowiązań określonych w umowie, lub w każdym przypadku z dniem zakończenia pełnienia funkcji w Państwie przyjmującym przez osobę, od której uzależniony jest status takiego członka rodziny.
2. 
Okres poprzedzający wygaśnięcie uprawnienia może zostać przedłużony w granicach określonych w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych sporządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 roku oraz Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 roku, jednak nie na dłużej niż trzy miesiące.

Rozstrzyganie sporów

Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub zastosowania niniejszego Porozumienia będą rozstrzygane przez Strony drogą dyplomatyczną.

Zmiany

Zmiany niniejszego Porozumienia mogą być dokonywane przez Strony za obopólną zgodą w drodze wymiany not dyplomatycznych. Zmiany wchodzą w życie zgodnie z artykułem 12 niniejszego Porozumienia.

Wejście w życie

Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie trzydziestego (30) dnia od otrzymania ostatniej z not, którymi Strony informują się nawzajem o dochowaniu niezbędnych procedur konstytucyjnych i prawnych.

Wypowiedzenie

Niniejsze Porozumienie jest zawarte na czas nieokreślony, przy czym każda ze Stron może je wypowiedzieć przekazując notę drogą dyplomatyczną, z zachowaniem sześciomiesięcznego (6) okresu wypowiedzenia od dnia otrzymania stosownej notyfikacji.

Podpisano Brukseli, w dniu 16 lipca 2018 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w języku polskim, hiszpańskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności interpretacji, tekst angielski będzie rozstrzygający.