Gospodarka finansowa pomocniczych gospodarstw rolnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa.

Monitor Polski

M.P.1964.62.285

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 marca 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 sierpnia 1964 r.
w sprawie gospodarki finansowej pomocniczych gospodarstw rolnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa.

Na podstawie art. 51 pkt 1 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) zarządza się, co następuje:
Pomocnicze gospodarstwa rolne jednostek budżetowych podległych Ministrowi Rolnictwa oraz wydziałom rolnictwa i leśnictwa prezydiów wojewódzkich rad narodowych, działające według zasad rozrachunku gospodarczego i wykonujące działalność w zakresie produkcji rolnej i przetwórczości rolniczej oraz działalność naukowo-badawczą lub dydaktyczną - prowadzą gospodarkę finansową na zasadach ustalonych uchwałą nr 42 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1964 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej państwowych gospodarstw rolnych objętych planowaniem centralnym i terenowym (Monitor Polski Nr 17, poz. 79).
1.
Pomocnicze gospodarstwa rolne dokonują rozliczeń z budżetem z tytułu zysków, strat, funduszu premiowego oraz środków obrotowych zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lipca 1964 r. w sprawie trybu rozliczeń państwowych gospodarstw rolnych z budżetem (Monitor Polski Nr 48, poz. 233).
2.
Uprawnienia i obowiązki zjednoczeń określone w zarządzeniu wymienionym w ust. 1 wykonują w stosunku do pomocniczych gospodarstw rolnych:
1)
instytuty naukowo-badawcze Ministerstwa Rolnictwa w stosunku do podległych pomocniczych gospodarstw rolnych,
2)
Departament Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa w stosunku do pomocniczych gospodarstw rolnych, działających przy szkołach rolniczych podległych Ministrowi Rolnictwa,
3)
wydziały rolnictwa i leśnictwa prezydiów wojewódzkich rad narodowych w stosunku do pomocniczych gospodarstw rolnych działających przy szkołach rolniczych i stacjach oceny odmian, podległych tym wydziałom.
3.
Wpłaty do budżetu pomocniczych gospodarstw rolnych i dotacje z budżetu dla pomocniczych gospodarstw rolnych stanowią dochody i wydatki właściwych jednostek budżetowych, przy których działają pomocnicze gospodarstwa rolne.
Pomocnicze gospodarstwa rolne korzystające z dotacji budżetowych na działalność naukowo-badawczą lub dydaktyczną wyodrębniają w planach finansowo-gospodarczych i sprawozdawczości finansowej dochody i koszty wynikające z tytułu tej działalności. Dotacja na działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną może być przyznana na pokrycie różnicy pomiędzy kosztami i dochodami w granicach kredytów budżetowych przewidzianych w planach finansowych jednostek budżetowych.
(uchylony).
Tracą moc:
1)
w zakresie uregulowanym niniejszym zarządzeniem - przepisy zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 1952 r. w sprawie zasad organizacji i systemu finansowego gospodarstw pomocniczych prowadzonych przez jednostki budżetowe według zasad rozrachunku gospodarczego (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-37, poz. 545 i z 1959 r. Nr 87, poz. 458),
2)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 1959 r. w sprawie zasad podziału zysków oraz zasad i trybu rozliczeń z tytułu zysków i strat pomocniczych gospodarstw rolnych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Rolnictwa (Monitor Polski Nr 87, poz. 458),
3)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 listopada 1961 r. w sprawie trybu rozliczania środków obrotowych działających według zasad rozrachunku gospodarczego pomocniczych gospodarstw rolnych jednostek budżetowych w latach 1962-1965 (Monitor Polski Nr 91, poz. 386).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1964 r.
1 § 4 uchylony przez § 53 pkt 5 zarządzenia z dnia 17 marca 1966 r. w sprawie uproszczonych zasad gospodarki finansowej gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. (M.P.66.12.80) z dniem 29 marca 1966 r.