Dotacje przedmiotowe, związane z rozruchem eksploatacyjnym produkcji nowych artykułów w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.

Monitor Polski

M.P.1964.25.111

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1964 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 marca 1964 r.
w sprawie dotacji przedmiotowych, związanych z rozruchem eksploatacyjnym produkcji nowych artykułów w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem centralnym.

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o prawie budżetowym (Dz. U. z 1958 r. Nr 45, poz. 221 i z 1963 r. Nr 28, poz. 164) oraz § 5 ust. 4 i § 6 ust. 1 uchwały nr 386 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1963 r. w sprawie projektu budżetu Państwa na 1964 r. i niektórych zasad jego wykonywania zarządza się, co następuje:
1.
Zarządzenie dotyczy ustalania dotacji przedmiotowych na nowe, produkowane po raz pierwszy w kraju, w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym, artykuły przemysłowe, będące wyrazem postępu technicznego, zwane dalej "artykułami nowo produkowanymi", jeżeli ich produkcja odpowiada równocześnie następującym warunkom:
1)
podejmowana jest w skali masowej bądź seryjnej;
2)
wymaga rozruchu eksploatacyjnego przekraczającego okres trzech miesięcy;
3)
przy ustalonej na dany artykuł cenie zbytu przedsiębiorstwo poniosłoby - w okresie rozruchu eksploatacyjnego - na produkcji danego artykułu stratę albo osiągnęłoby zysk w wysokości o 1/3 niższej od zysku faktycznie osiąganego na artykułach najbardziej zbliżonych lub ich grupie.
2.
Przepisy niniejszego zarządzenia nie mają zastosowania do:
1)
artykułów przeznaczonych wyłącznie na eksport, których ceny ustalone są na podstawie uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1962 r. w sprawie zasad i trybu ustalania cen artykułów i usług przeznaczonych na eksport oraz rozliczeń z przedsiębiorstwami handlu zagranicznego (Monitor Polski Nr 22, poz. 95),
2)
artykułów występujących w kooperacji przemysłowej, których ceny zbytu ustalane są zgodnie z uchwałą nr 185 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1963 r. w sprawie cen zbytu artykułów nabywanych na podstawie zawartych pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej umów w ramach kooperacji przemysłowej (Monitor Polski Nr 47, poz. 230),
3)
artykułów, których podjęcie produkcji związane jest z oddaniem do eksploatacji nowych obiektów przemysłowych (nowych przedsiębiorstw, zakładów, oddziałów produkcyjnych).
1.
Podstawą ustalania dotacji przedmiotowych na artykuły nowo produkowane jest tymczasowa cena fabryczna, ustalona według zasad i w trybie określonych w zarządzeniu nr 129 Państwowej Komisji Cen z dnia 17 marca 1964 r. w sprawie ustalania tymczasowych cen fabrycznych na nowe artykuły w okresie rozruchu eksploatacyjnego ich produkcji w państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych, objętych planowaniem centralnym (Biuletyn Cen Nr 12, poz. 220).
2.
Wnioski o ustalenie dotacji przedmiotowych zgłaszają do Ministerstwa Finansów zainteresowane ministerstwa. Wnioski te powinny zawierać:
1)
nazwę nowo produkowanego artykułu oraz oświadczenie, że produkcja jego odpowiada warunkom, o których mowa w § 1,
2)
kalkulację żądanej kwoty dotacji przedmiotowej z podziałem na lata przy uwzględnieniu następujących elementów: wysokości ceny zbytu danego artykułu, wysokości i terminów obowiązywania tymczasowych cen fabrycznych oraz ilości produkcji danego artykułu z podziałem na okresy obowiązywania tymczasowych cen fabrycznych.
Dotacje przedmiotowe, związane z rozruchem eksploatacyjnym nowo produkowanych artykułów, nie mogą być wypłacane przez okres dłuższy aniżeli 2 lata.
Stawka dotacji przedmiotowej na nowo produkowany artykuł stanowi różnicę między jego tymczasową ceną fabryczną a ceną zbytu i ulega zmianie stosownie do zmian tymczasowej ceny fabrycznej bądź ceny zbytu.
1.
Kredyty na dotacje przedmiotowe, dotyczące nowo produkowanych artykułów, otwierane będą ministerstwom z budżetu centralnego:
1)
pierwszy raz przed rozpoczęciem każdego kwartału oraz
2)
drugi raz na początku drugiej połowy każdego kwartału.
2.
Ministerstwa przekazują kredyty na dotacje przedmiotowe zjednoczeniom.
1.
Dotacje przedmiotowe na nowo produkowane artykuły wypłacane są za okresy miesięczne w wysokości wynikającej z faktycznie dokonanej sprzedaży (dotacje nie limitowane) na podstawie żądań zapłaty, przedstawionych zjednoczeniom przez przedsiębiorstwa, w ciągu 5 dni po upływie miesiąca.
2.
Żądania zapłaty, o których mowa w ust. 1, sporządzane są na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
3.
Zjednoczenie obowiązane jest przed dokonywaniem wypłat sprawdzić otrzymane żądania zapłaty pod względem rachunkowym, przy rewizji dokumentalnej zaś kontrolować ich zgodność z zapisami księgowymi i prawidłowość kwoty otrzymanej dotacji.
1.
W razie zwrotu sprzedanych wcześniej artykułów, na które w tym samym roku wypłacono dotacje przedmiotowe, o ile zwroty powodują w przedsiębiorstwie zmniejszenie obrotów ze sprzedaży, zmniejsza się odpowiednio kwoty dotacji przyznawanych na takie same artykuły pochodzące ze sprzedaży bieżącej.
2.
Jeżeli zwrot (ust. 1) dotyczy dostawy, na którą dotacja wypłacona została w poprzednim roku, odpowiednia kwota podlega odprowadzeniu na dochody budżetu poszczególnych resortów.
Przedsiębiorstwa prowadzą ewidencję księgową należnych dotacji na odpowiednim koncie sprzedaży, z tym że w sprawozdawczości finansowej dotacji przedmiotowych nie wlicza się do obrotów ze sprzedaży.
Przedsiębiorstwa prowadzą ewidencję należnych dotacji przedmiotowych w sposób umożliwiający właściwą kontrolę podstawowych danych, na których opiera się ustalenie wysokości dotacji.
1.
W zakresie otrzymanych kredytów budżetowych oraz wydatków kasowych z tytułu dotacji przedmiotowych zjednoczenia prowadzą księgowość i sporządzają sprawozdania według zasad i trybu obowiązujących jednostki budżetowe.
2.
Do półrocznych i rocznych sprawozdań budżetowych zjednoczenia obowiązane są dołączyć sprawozdania sporządzane na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia. Podstawę sporządzania sprawozdań stanowią żądania zapłaty (§ 6).
3.
Odpisy sprawozdań, o których mowa w ust. 1 i 2, zjednoczenia przesyłają wydziałom finansowym prezydiów właściwych wojewódzkich rad narodowych.
Ministerstwa obowiązane są dołączyć do właściwych sprawozdań budżetowych zbiorcze sprawozdania na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.
Wydziały finansowe uprawnione są do przeprowadzania kontroli prawidłowości kalkulacji, uzasadniających dotację, oraz prawidłowości dokonywania wypłat dotacji.
1.
Zasady i tryb planowania dotacji przedmiotowych na nowo produkowane artykuły określa zarządzenie Ministra Finansów w sprawie opracowania resortowych projektów budżetu centralnego.
2.
W roku 1964 dotacje przedmiotowe na nowo produkowane artykuły przyznawane będą w ciągu roku wyłącznie na podstawie indywidualnych wniosków zainteresowanych ministerstw w trybie § 6 ust. 1 uchwały nr 386 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1963 r. w sprawie projektu budżetu Państwa na rok 1964 i niektórych zasad jego wykonywania. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w tym okresie.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1964 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

ŻĄDANIE ZAPŁATY Nr ..........

dotacji przedmiotowych na nowo produkowane artykuły, przypadających - na podstawie wystawionych faktur - do wypłaty za okres*) ..........

..............................................................

(nazwa przedsiębiorstwa)

Lp.Nazwa nowo produkowanego artykułu, na który wypłaca się dotację przedmiotową**)Jednostka miaryIlość sprzedanych artykułów po potrąceniu zwrotów***)Tymczasowa cena fabrycznaCena zbytuStawka dotacji przedmiotowejKwota dotacji przedmiotowejUwagi
w okresie sprawozdawczymod początku rokunależna za okres sprawozdawczynależna od początku roku
1234567891011

.............., dnia .......... 196 .. r.

................. ............

(główny księgowy) (dyrektor)

..................................

(akceptacja jednostki nadrzędnej)

............., dnia .......... 196 .. r.

................. ............

(główny księgowy) (dyrektor)

______

*) Zestawienia należy składać odrębnie co do wypłat w roku bieżącym za rok ubiegły i odrębne za rok bieżący.

**) Jeżeli w ciągu roku stawka dotacji na określony artykuł ulega zmianie, obliczenie kwoty dotacji powinno być wykazane w oddzielnych pozycjach dla każdej kolejnej stawki.

***) W rubrykach tych należy brać pod uwagę jedynie zwroty dostaw, w odniesieniu do których dotacja przedmiotowa wypłacona została w tym samym roku (§ 7 ust. 1 zarządzenia); natomiast zwroty, o których mowa w § 7 ust. 2 zarządzenia, oraz kwotę podlegającą z tego tytułu odprowadzeniu na dochody budżetu należy podać oddzielnie, pod zestawieniem w odsyłaczu do danej pozycji.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

.........................................

(zjednoczenie i główny dysponent kredytu)

SPRAWOZDANIE

z dotacji przedmiotowych na nowo produkowane artykuły w 196 .. r. za okres ..........

Lp.Nazwa nowo produkowanego artykułu (ministerstwo sporządza sprawozdanie zbiorcze w układzie według zjednoczeń)Jednostka miaryIlość sprzedanych artykułów po potrąceniu zwrotówStawka dotacji przedmiotowejNależne dotacjeRoczny plan dotacjiUwagi
w okresie sprawozdawczymod początku rokuw okresie sprawozdawczymod początku rokuwedług uchwały Rady Ministrów*)zmiany w ciągu rokupo zmianach (kol. 9 ± kol. 10)
123456789101112

Uwaga: Wyjaśnienia podane w załączniku nr 1 dotyczące zwrotów

oraz zmiany stawek dotacji mają odpowiednie

zastosowanie również do niniejszego wzoru sprawozdania.

..........., dnia .......... 196 .. r.

................. ................

(główny księgowy) (dyrektor)

______

*) W związku z § 13 ust. 2 zarządzenia w roku 1964 kolumny tej nie wypełnia się.