Ceny za badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

Monitor Polski

M.P.1989.37.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 października 1989 r.
w sprawie cen za badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

Na podstawie § 2 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych (Dz. U. Nr 16, poz. 86) w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. j) uchwały nr 106 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1989 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 24, poz. 183), zarządza się, co następuje:
Za przeprowadzenie badania lekarskiego w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i wydanie odpowiedniego świadectwa lekarskiego pobierane są następujące ceny:
1)
przy indywidualnym lub za pośrednictwem zakładu pracy ubieganiu się osoby

o prawo jazdy - 13 zł,

2)
przy ubieganiu się osoby o przywrócenie uprawnienia do kierowania

pojazdem silnikowym, cofniętego ze względu na stan zdrowia - 17 zł,

3)
przy indywidualnym lub za pośrednictwem zakładu pracy ubieganiu się

kierowcy o rozszerzenie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi

przez uzyskanie prawa jazdy innej kategorii - 17 zł,

4)
przy kierowaniu kierowcy przez organ kontroli ruchu, jeżeli uczestniczył

w wypadku drogowym, w którym są zabici lub ranni - 17 zł,

5)
przy kierowaniu kierowcy przez kierownika rejonowego urzędu

rządowej administracji ogólnej w przypadkach nasuwających

zastrzeżenia co do stanu zdrowia - 17 zł,

6)
przy ponowieniu badań na wniosek zainteresowanej osoby, zakładu pracy

lub innego uprawnionego organu - 17 zł,

7)
przy uzupełnieniu badań na zlecenie lekarza ustalającego konieczność

przeprowadzenia w określonym terminie kontroli stanu zdrowia przez lekarza

specjalistę - 17 zł.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 października 1984 r. w sprawie cen za badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców (Monitor Polski Nr 26, poz. 176).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 12 lipca 1990 r. (M.P.90.28.223) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 sierpnia 1990 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 3 stycznia 1992 r. (M.P.92.2.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 4 lutego 1992 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 15 grudnia 1994 r. (M.P.94.69.620) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1995 r.