Upoważnienie organów administracji państwowej do określania zasad opracowania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.16.86

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 lipca 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 marca 1989 r.
w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych.

Na podstawie art. 12 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195) zarządza się, co następuje:
1.
Upoważnia się Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa do:
1)
określania zasad opracowywania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych obiektów i robót budowlanych,
2)
opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, z zastrzeżeniem przepisów ust. 2.
2.
Upoważnia się do opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych:
1)
Ministra Kultury i Sztuki - dla robót związanych z konserwacją obiektów zabytkowych,
2)
Ministra Przemysłu - dla robót:
a)
montażowych maszyn i urządzeń górniczych oraz mechanicznej przeróbki węgla,
b)
górniczych podziemnych, wraz z robotami elektrycznymi, teletechnicznymi oraz rurociągami technologicznymi i robotami transportowymi,
c)
wiertniczych, wiertniczych mrożeniowych i cementacyjnych oraz geofizycznych,
d)
montażowych górnictwa ropy naftowej i gazu wraz z urządzeniami.
3.
Upoważnia się do opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych innych ministrów niż wymienieni w ust. 1 i 2, właściwych ze względu na przedmiot ich działania, dla robót remontowych nie wchodzących w zakres budownictwa ogólnego.
Upoważnia się:
1)
Ministra Edukacji Narodowej do ustalania cen:
a)
na podręczniki szkolne,
b)
za świadczenia zakładów opiekuńczo-wychowawczych,
c)
za świadczenia przedszkoli,
2)
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa do ustalania:
a)
cen map i innych materiałów geodezyjnych i kartograficznych sprzedawanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
b)
marż handlowych urzędowych stosowanych w obrocie mapami i materiałami wymienionymi pod lit. a),
3)
Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej do ustalania cen na prosięta i warchlaki ze skupu interwencyjnego,
4)
Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą do ustalania marż handlowych urzędowych dla jednostek gospodarki uspołecznionej prowadzących działalność handlu zagranicznego,
5)
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do ustalania cen za:
a)
świadczenia uspołecznionych zakładów pomocy społecznej, domów małych dzieci i żłobków,
b)
świadczenia zakładów społecznych służby zdrowia,
c)
osobiste świadczenia osób fizycznych na rzecz zakładów społecznych służby zdrowia (oddawanie krwi itp.),
6)
izby skarbowe do ustalania cen zbytu (z wyjątkiem cen wyrobów nowo wprowadzonych do produkcji) na:
a)
leki gotowe, surowice i szczepionki, objęte wykazami ustalonymi przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej,
b)
nawozy sztuczne oraz wapno nawozowe.
7) 1
Ministra Przemysłu do ustalania urzędowych cen na energię elektryczną w obrocie pomiędzy przedsiębiorstwami wytwórczymi energetyki zawodowej, jednostką zajmującą się przesyłem i obrotem energią elektryczną oraz przedsiębiorstwami rozdziału i dostawy energii elektrycznej.
Organy administracji państwowej wymienione w § 2 ustalają ceny wymagające dotacji z budżetu państwa w uzgodnieniu z Ministrem Finansów.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1985 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do ustalania niektórych cen urzędowych i marż handlowych urzędowych oraz określania zasad ustalania cen regulowanych (Dz. U. Nr 61, poz. 319 i z 1986 r. Nr 47, poz. 233).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 7 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 lipca 1990 r. (Dz.U.90.46.272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 1990 r.