Zm.: zarządzenie w sprawie cen za badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

Monitor Polski

M.P.1992.2.10

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 stycznia 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 3 stycznia 1992 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie cen za badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców.

Na podstawie § 2 pkt 5 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 marca 1989 r. w sprawie upoważnienia organów administracji państwowej do określania zasad opracowywania norm kosztorysowych i ich wydawania oraz ustalania niektórych cen urzędowych (Dz. U. Nr 16, poz. 86 i z 1990 r. Nr 46, poz. 272), w związku z § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) uchwały nr 95 Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 1990 r. w sprawie określenia wykazu towarów i usług, na które ustala się ceny urzędowe (Monitor Polski Nr 25, poz. 192), zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 października 1989 r. w sprawie cen za badanie stanu zdrowia osób ubiegających się o prawo jazdy i kierowców (Monitor Polski Nr 37, poz. 296 i z 1990 r. Nr 28, poz. 223) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:
1)
w pkt 1 kwotę "18.000 zł" zastępuje się kwotą "130.000 zł",
2)
w pkt 2 i 3 kwotę "24.000 zł" zastępuje się kwotą "170.000 zł";
3)
w pkt 4 wyrazy "zabici i" zastępuje się wyrazami "zabici lub" oraz kwotę "24.000 zł" zastępuje się kwotą "170.000 zł";
4)
pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) przy kierowaniu kierowcy przez kierownika rejonowego urzędu rządowej administracji ogólnej w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia - 170.000 zł";

5)
w pkt 6 i 7 kwotę "24.000 zł" zastępuje się kwotą "170.000 zł".
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.