Monitor Polski

M.P.1981.10.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1981 r.

UCHWAŁA Nr 73
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 kwietnia 1981 r.
w sprawie cen skupu produktów rolniczych i cen pasz treściwych z zasobów państwowych.

W celu poprawy warunków ekonomicznych do odbudowy produkcji rolniczej i dalszego jej wzrostu oraz podniesienia poziomu dochodów ludności rolniczej, na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Podwyższa się z mocą od dnia 1 kwietnia 1981 r. ceny skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych średnio:
1) mleka o 67%,
2) bydła rzeźnego o 56%,
3) 1 trzody chlewnej o 48%,
4) owiec rzeźnych o 125%,
5) koni rzeźnych o 39%,
6) cieląt o 100%.
§  2. Minister Rolnictwa wprowadzi z mocą od dnia 1 kwietnia 1981 r. zmiany cen skupu i cen sprzedaży zwierząt do dalszego chowu.
§  3. Przewodniczący Państwowej Komisji Cen wprowadzi z mocą od dnia 1 kwietnia 1981 r. podwyżki cen skupu wełny owczej średnio o 30%.
§  4.
1. Ustala się z dniem 1 lipca 1981 r. ceny skupu:
1) żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa i mieszanki zbożowej w wysokości 950 zł za 100 kg o podstawowej jakości,
2) jęczmienia browarnego w wysokości 1.250 zł za 100 kg,
3) rzepaku wysokoerukowego i rzepiku w wysokości 2.100 zł za 100 kg,
4) rzepaku niskoerukowego w wysokości 2.500 zł za 100 kg,
5) buraków cukrowych w wysokości 260 zł za 100 kg.
2. Dopłata za ręczny rozładunek buraków cukrowych dostarczonych do punktu odbioru wynosi 30 zł za 1 tonę.
3. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu określi wysokość premii i zasady premiowania producentów buraków cukrowych z tytułu ich przechowania.
§  5. 2 (uchylony).
§  6.
1. Podwyższa się z dniem 1 lipca 1981 r. ceny skupu tytoniu średnio o 43%.
2. Upoważnia się organy właściwe do ustalania cen do podwyższenia z dniem 1 lipca 1981 r. cen skupu pozostałych produktów roślinnych odpowiednio do ustalonych w uchwale podwyżek cen podstawowych produktów roślinnych.
§  7. Minister Rolnictwa wprowadzi z dniem 1 lipca 1981 r. zmiany cen skupu i cen sprzedaży nasion, sadzonek, materiału szkółkarskiego oraz sadzeniaków ziemniaka.
§  8. Podwyższa się z dniem 1 lipca 1981 r. ceny skupu drobiu rzeźnego średnio o 41%.
§  9.
1. Podwyższa się z dniem 1 lipca 1981 r. ceny detaliczne pasz treściwych z zasobów państwowych:
1) dla trzody chlewnej i bydła średnio o 59%,
2) dla drobiu średnio o 43%.
2. Z mocą od dnia 1 kwietnia 1981 r. znosi się ekwiwalent pieniężny z tytułu rezygnacji z uprawnień do zakupu pasz treściwych z zasobów państwowych.
§  10.
1. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa zmieni zasady kontraktacji produktów rolniczych oraz zasady sprzedaży pasz z zasobów państwowych.
2. Minister Handlu Wewnętrznego i Usług w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa oraz Przemysłu Spożywczego i Skupu zmieni zasady sprzedaży węgla dla rolnictwa, dostosowując je do nowych zasad kontraktacji.
§  11.
1. Przewodniczący Państwowej Komisji Cen i Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu ustalą:
1) szczegółowe ceny skupu zwierząt rzeźnych i produktów wymienionych w § 1 i 4 oraz dopłaty i potrącenia od tych cen,
2) ceny skupu mleka, wprowadzając cenę zimową w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 maja i cenę letnią w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 października,
3) ceny detaliczne pasz treściwych.
2. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu ustali szczegółowe ceny skupu drobiu rzeźnego.
§  12. Upoważnia się Ministra Finansów do uruchomienia nie oprocentowanego kredytu bankowego na pokrycie skutków finansowych zmian cen skupu produktów rolniczych do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w budżecie Państwa.
§  13. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa przedstawi Radzie Ministrów projekty aktów prawnych w sprawie uchylenia z dniem 1 lipca 1981 r. przepisów wydanych przez Radę Ministrów, a dotyczących umarzania kredytów bankowych zaciąganych po tym dniu, stosowania ulg i umorzeń w podatku gruntowym i innych opłatach z tytułu nakładów produkcyjnych dokonywanych w indywidualnych i uspołecznionych gospodarstwach rolnych oraz w tym samym zakresie uchyli wydane przez siebie przepisy.
§  14. Tracą moc:
1) § 13 uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1978 r. w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych (Monitor Polski Nr 27, poz. 97),
2) uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1980 r. w sprawie cen skupu produktów rolnych i cen pasz treściwych (Monitor Polski Nr 29, poz. 161) - w zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą.
§  15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1981 r., z wyjątkiem przepisów § 4-8, § 9 ust. 1 i § 14 pkt 1, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 1981 r.
1 Z dniem 1 października 1981 r. podwyższa się ceny skupu trzody chlewnej, określone w § 1 pkt 3 - średnio o 29%, zgodnie z § 1 uchwały nr 207 z dnia 1 października 1981 r. w sprawie podwyższenia cen skupu trzody chlewnej (M.P.81.26.228).
2 § 5 uchylony przez § 9 pkt 2 uchwały nr 177 z dnia 24 sierpnia 1981 r. w sprawie skupu i zaopatrzenia w ziemniaki w jesieni 1981 r. (M.P.81.23.206) z dniem 5 września 1981 r.