Monitor Polski

M.P.1982.7.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1982 r.

UCHWAŁA Nr 38
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 lutego 1982 r.
w sprawie cen skupu produktów rolniczych oraz cen niektórych środków produkcji i usług dla rolnictwa.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1.
1. Podwyższa się z dniem 1 lutego 1982 r. ceny skupu produktów roślinnych za 100 kg średnio:
1) zbóż - o 40%,
2) rzepaku - o 58%,
3) buraków cukrowych - o 28%,
4) liści tytoniu - o 27%.
2. Ceny skupu, o których mowa w ust. 1, zawierają cenniki stanowiące załączniki nr 1-4 do uchwały.
§  2.
1. Podwyższa się z dniem 1 lutego 1982 r. ceny skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych średnio:
1) bydła rzeźnego - o 36%,
2) cieląt - o 49%,
3) trzody chlewnej - o 15%,
4) mleka - o 20%,
5) wełny - o 54%.
2. Ceny skupu zwierząt rzeźnych i produktów zwierzęcych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, zawierają cenniki stanowiące załączniki nr 5-8 do uchwały.
3. Przewodniczący Państwowej Komisji Cen w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz Ministrem Przemysłu Chemicznego i Lekkiego ustali szczegółowe ceny skupu wełny.
§  3.
1. Podwyższa się z dniem 15 kwietnia 1982 r. ceny skupu kurcząt rzeźnych średnio o 83%.
2. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ustali szczegółowe ceny skupu, o których mowa w ust. 1.
§  4. Upoważnia się Przewodniczącego Państwowej Komisji Cen do ustalania w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami odmiennych niż określone w załącznikach do uchwały okresów stosowania sezonowych cen skupu oraz klas jakości produktów rolniczych.
§  5.
1. Podwyższa się z dniem 15 lutego 1982 r. ceny detaliczne przemysłowych środków produkcji dla rolnictwa średnio:
1) nawozów mineralnych - o 167%,
2) wapna nawozowego - o 80%,
3) środków ochrony roślin - o 88%,
4) ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych - o 119%,
5) cementu - o 250%.
2. Przewodniczący Państwowej Komisji Cen w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami ustali szczegółowe ceny detaliczne artykułów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, oraz określi zasady ustalania cen detalicznych środków produkcji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, przez przedsiębiorstwa będące producentami tych artykułów.
§  6.
1. Podwyższa się z dniem 15 lutego 1982 r. ceny detaliczne mieszanek paszowych przemysłowych i produktów paszowych pochodzenia zbożowego średnio o 63,0%, w tym:
1) mieszanek paszowych przemysłowych dla bydła - średnio o 61,0%,
2) mieszanek paszowych przemysłowych dla trzody chlewnej - średnio o 41,0%,
3) mieszanek paszowych przemysłowych dla drobiu - średnio o 109,0%.
2. Przewodniczący Państwowej Komisji Cen w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ustali ceny poszczególnych rodzajów pasz, o których mowa w ust. 1.
§  7.
1. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podwyższy z dniem 15 lutego 1982 r. ceny usług rolniczych, weterynaryjnych finansowanych z budżetu Państwa oraz hodowlanych i w zakresie rozrodu zwierząt.
2. Zaleca się Zarządowi Centralnego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych podwyższenie z dniem 15 lutego 1982 r. cen usług rolniczych, świadczonych przez jednostki gospodarcze kółek rolniczych.
3. Przy ustalaniu cen, o których mowa w ust. 1 i 2, należy uwzględnić uzasadnione ekonomicznie i społecznie koszty usług oraz dotacje budżetowe.
§  8. Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podwyższy z dniem 15 lutego 1982 r. ceny materiału siewnego i zwierząt hodowlanych odpowiednio do ustalonych w uchwale podwyżek cen skupu produktów roślinnych i zwierząt rzeźnych.
§  9. Minister Finansów zapewni środki w budżecie Państwa na pokrycie skutków finansowych, wynikających z uchwały.
§  10. Tracą moc:
1) § 4 uchwały nr 229 Rady Ministrów z dnia 28 września 1973 r. w sprawie warunków dalszego rozwoju owczarstwa, zwiększenia produkcji młodego żywca baraniego oraz skupu wełny i skór futrzarskich, zmienionej uchwałą nr 31 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1975 r. w sprawie zwiększenia produkcji owiec hodowlanych i maciorek użytkowych, rozszerzenia eksportu młodych owiec rzeźnych oraz przyspieszenia rozwoju produkcji żywca i skór owczych,
2) uchwała nr 154 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1976 r. w sprawie cen skupu produktów rolnych, cen niektórych środków produkcji dla rolnictwa oraz materiałów budowlanych (Monitor Polski Nr 30, poz. 131 z późniejszymi zmianami),
3) § 10 ust. 2 uchwały nr 124 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1978 r. w sprawie ogólnych zasad kontraktacji produktów rolnych (Monitor Polski z 1978 r. Nr 27, poz. 97, z 1980 r. Nr 29, poz. 161 i z 1982 r. Nr 3, poz. 9),
4) uchwała nr 73 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1981 r. w sprawie cen skupu produktów rolniczych i cen pasz treściwych z zasobów państwowych (Monitor Polski Nr 10, poz. 79),
5) uchwała nr 207 Rady Ministrów z dnia 1 października 1981 r. w sprawie podwyższenia cen skupu trzody chlewnej (Monitor Polski Nr 26, poz. 228).
§  11. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lutego 1982 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CENNIK SKUPU ZBÓŻ

1. Ceny skupu zbóż, z uwzględnieniem jakości ziarna
Lp.Rodzaj zboża i jego określenieStopień czystościZawartość zanieczyszczeńStopień wilgotności
ogółem w % najwyżejw tym nieużytecznych w % najwyżej1 suche2 średnio wilgotne3 mokre
do 15% włączniepowyżej 15% do 18%powyżej 18% do 22%
12345678
1Zboża podstawowe:w złotych za 100 kg
1) żyto (BN-66/9131-05)131127012301190
2) pszenica (BN-66/9131-04) )262124012001160
3) jęczmień do przetwórstwa (BN-66/9131-4) }393121011701130
4) owies do przetwórstwa (BN-66/9131-12) )
2Mieszanka zbożowa 142116011301090
(BN-66/9132-06)283113011001070
3124110010701050
3Kukurydza 162116011301090
(BN-66/9131-07)2103113011001070
3154110010701050
4Jęczmień browarny13115801540-
(BN-66/9131-14)26215501500-
(minimum 75% ziarn na I i II sicie)39315101460-
5Gryka

(BN-66/9131-11)

131316030702980
253309030002910
385301029202830
6Proso

(BN-66/9131-10)

131211020501990
252206020001940
384201019501890

2. Dopłaty w razie dostarczania zbóż kontraktowanych oraz w ramach pożyczki zbożowej

Poza cenami skupu określonymi w zamieszczonej w ust. 1 tabeli 1 - producentom dostarczającym zboża kontraktowane oraz producentom dostarczającym zboża (żyto, pszenica, jęczmień, owies, mieszanka zbożowa) w ramach pożyczki zbożowej przysługują następujące dopłaty:

1) dopłata do ceny skupu w wysokości 10% ceny zboża o podstawowej jakości ziarna, tj. za 100 kg:

a) 120 zł - przy dostawie żyta, pszenicy, jęczmienia do przetwórstwa i owsa,

b) 110 zł - przy dostawie mieszanki zbożowej i kukurydzy,

c) 150 zł - przy dostawie jęczmienia browarnego,

d) 300 zł - przy dostawie gryki,

e) 200 zł - przy dostawie prosa,

2) premia za dostarczenie zbóż w uzgodnionym terminie - w wysokości 10% ceny zboża o podstawowej jakości ziarna, tj. w wysokości określonej w pkt 1.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CENNIK SKUPU RZEPAKU

Ceny skupu rzepaku o jakości podstawowej ziarna (PN-75/R-66145)
Lp.WyszczególnienieJakość podstawowaCena skupu w zł za 100 kg przy
wilgotność w %zawartość zanieczyszczeń w %dostawach kontraktowanychdostawach nie kontraktowanych
użytecznychnieużytecznych*)
1234567
1Rzepak odmian wysokoerukowych13413.3003.000
2Rzepak odmian niskoerukowych13413.960-

*) W zanieczyszczeniach nieużytecznych zawartość chwastów szkodliwych dla zdrowia powinna wynosić nie więcej niż 0,1%, a zanieczyszczeń mineralnych nie więcej niż 0,5%.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

CENNIK SKUPU BURAKÓW CUKROWYCH

za 1 tonę czystych buraków
WyszczególnienieCena podstawowa w złPremia za dotrzymanie terminu dostawy
Buraki cukrowe3.200200

ZAŁĄCZNIK Nr  4

CENNIK SKUPU TYTONIU

1. Ceny skupu za 1 kg liści
KlasaOdmiana tytoniuCena w zł za 1 kg liści
I1. Tytonie jasne290
II Tytonie jasne240
III Tytonie jasne185
IV Tytonie jasne100
I2. Tytonie ciemne (Puławski, Mocny Skroniowski i inne

pochodne)

175
II Tytonie ciemne (Puławski, Mocny Skroniowski i inne

pochodne)

90
I3. Tytoń Kentucky i inne pochodne175
II Tytoń Kentucky i inne pochodne 90
I4. Tytoń Burley i inne pochodne175
II Tytoń Burley i inne pochodne 90
I5. Tytonie cygarowe260
II Tytonie cygarowe210
III Tytonie cygarowe 90
I6. Machorka115
II Machorka 60

Uwaga: Za dostawę liści klasy pierwszej odmiany Kentucky intensywnie wędzonych, treściwych i jednolicie zabarwionych, czerwonobrunatnych i brunatnych o długości powyżej 40 cm, nie uszkodzonych przez choroby, producent otrzymuje dopłatę eksportową za wykonanie specjalnego sortowania w wysokości 50 zł za 1 kg.

Dopuszcza się możliwość mechanicznego uszkodzenia blaszki liściowej do 1/10 jej powierzchni.

2. Dopłaty przy skupie tytoniu

Okres skupuWysokość dopłaty w % wartości odebranego tytoniu
Zakłady Przemysłu Tytoniowego w KrakowieLeżajska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego w LeżajskuMazurska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego w AugustowieGrudziądzka Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego w GrudziądzuZakłady Przemysłu Tytoniowego w RadomiuLubelska Wytwórnia Tytoniu Przemysłowego w Lublinie
do 30 września555555
do 31 października55--55
w styczniu--33--
w lutym334433
w marcu556655
w kwietniu777777
w maju i później101010101010

3. Dopłaty z tytułu załadunku, transportu i rozładunku produktów roślinnych oraz inne świadczenia

Producentom przysługują dopłaty i inne świadczenia wymienione w umowach kontraktacyjnych, uregulowane odrębnymi przepisami.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

CENNIK SKUPU BYDŁA RZEŹNEGO

KlasaRodzaj żywcaZa sztuk dostarczone z kontraktacjiZa sztuki ze skupu rynkowego
w okresie ważności umowyw uzgodnionym dniu
Jałówki, wolce, byczki, buhaje:w zł za 1 kg wagi żywej netto
Aspecjalnej jakości: pełnomięsne jałówki, wolce, buhaje o ciężarze ciała powyżej 400 kg wagi żywej netto bez względu na rasę, z wszystkimi zębami mlecznymi10911295
1dobrze umięśnione o ciężarze ciała powyżej 400 kg wagi żywej netto, dostarczone w okresie:

1.I-31.I oraz 1.IX-30.IX

10110484
1.II-31.VIII10410784
1.X-31.XII9710084
2dobrze umięśnione o ciężarze ciała powyżej 300 kg wagi żywej netto, dostarczone w okresie:

1.I-31.I oraz 1.IX-30.IX

899274
1.II-31.VIII929574
1.X-31.XII858874
3małomięsne o ciężarze ciała powyżej 300 kg wagi żywej netto--55
Młode bydło o ciężarze ciała do 300 kg wagi żywej netto:
1dobrze umięśnione727563
2małomięsne--45
Krowy i woły:
PKrowy, tzw. pierwiastki, w wieku około 38 miesięcy, mające jedną parę zębów mlecznych, pełnomięsne i mięsne o ciężarze ciała powyżej 400 kg wagi żywej netto--100
1Krowy i woły pełnomięsne--82
2Krowy i woły mięsne--70
3Krowy i woły małomięsne--57
1. Za dostawę w uzgodnionym dniu uważa się dostawę zrealizowaną zgodnie z dokonanym w umowie kontraktacyjnej wpisem na określony dzień (spęd).

2. W razie niedotrzymania przez kontraktującego terminu odbioru bydła w uzgodnionym dniu, wpisanym do umowy, producentowi przysługuje zapłata jak za sztuki dostarczone w uzgodnionym dniu.

3. Sztuki z kontraktacji, dostarczone przez producentów w miesiącu lutym 1982 r., będą rozliczane według cen określonych dla dostaw w uzgodnionym dniu.

4. Za młode bydło o ciężarze ciała od 251 do 300 kg wagi żywej netto, dobrze umięśnione, stosuje się do dnia 28 lutego 1982 r. cenę skupu określoną dla jałówek, wolców i byczków w klasie 2, a za młode bydło o ciężarze ciała od 251 do 300 kg wagi żywej netto małomięsne - cenę skupu określoną dla jałówek, wolców byczków w klasie 3.

Za jałówki, wolce i buhaje w klasie 2, dobrze umięśnione, o ciężarze ciała powyżej 350 kg do 400 kg wagi żywej netto stosuje się do dnia 28 lutego 1982 r. - cenę skupu określoną dla żywca w klasie 1 dobrze umięśnionego powyżej 400 kg wagi żywej netto, a od dnia 1 marca 1982 r. cenę skupu dla żywca w klasie 2.

5. Za dostarczone bydło rasy simentalskiej i charolaise oraz jałówki, buhaje, byczki i wolce w klasach A oraz 1-3, młode bydło w klasie 1 oraz krowy po pierwszym wycieleniu, tzw. pierwiastki, o cięzarze ciała powyżej 400 kg wagi żywej netto, pochodzące z krzyżowania krów ras mlecznych z buhajami ras mięsnych i simentalskiej (mieszance), producentom przysługuje dopłata w wysokości 2 zł za 1 kg wagi żywej netto.

6. Buhaje wybrakowane pochodzące z punktów kopulacyjnych i zakładów unasienniania zwierząt, o ciężarze ciała powyżej 400 kg wagi żywej netto, dobrze umięśnione, należy kupować w klasie 1 po cenach skupu dla sztuk kontraktowanych, a w pozostałych wypadkach - w odpowiedniej klasie jakościowej po cenach skupu rynkowego.

7. Bydło rzeźne nie odpowiadające wymaganiom jakościowym dla jałówek, wolców, byczków i buhajów w klasach 1-3, młodego bydła w klasach 1 i 2, dla krów i wołów w klasach 1-3, a mające przydatność konsumpcyjną, skupuje się po cenie 37 zł za 1 kg wagi zywej netto.

8. Przez wagę żywą netto zwierzęcia rozumie się wagę po ewentualnym potrąceniu na okarmienie do wysokości 5%. Potrącenie powinno być uwidocznione na kwicie dostawy.

9. W rejonie zachowawczym bydła rasy polskiej czerwonej obniża się limit ciężaru ciała dla bydła tej rasy w następujących grupach i klasach towarowych:

1) dla krów po pierwszym wycieleniu (tzw. pierwiastek) - z powyżej 400 kg wagi żywej netto na powyżej 360 kg wagi żywej netto,

2) dla jałówek, wolców, byczków i buhajów:

klasy 1 - z powyżej 400 kg wagi żywej netto na powyżej 360 kg wagi żywej netto, z wyłączeniem sztuk klasy A,

klasy 2 - z powyżej 300 kg wagi żywej netto na powyżej 270 kg wagi żywej netto,

klasy 3 - z powyżej 300 kg wagi żywej netto na powyżej 270 kg wagi żywej netto.

10. Rejon zachowawczy bydła rasy polskiej czerwonej obejmuje następujące gminy oraz miasta i gminy w województwie nowosądeckim: Biały Dunajec, Bukowina Tatrzańska, Czarny Dunajec, Czorsztyn, Jodłownik, Łapsze Niżne, Nowy Targ, Ochotnica, Piwniczna, Raba Wyżna, Rabka, Stary Sącz, Szczawnica, Tatrzańska.

11. W skupie bydła rasy polskiej czerwonej oraz bezrasowego obniża się aż do odwołania, na terenie całego kraju, limit ciężaru ciała jałówek, wolców, byczków i buhajów w następujących klasach:

1 - z powyżej 400 kg wagi żywej netto na powyżej 360 kg wagi żywej netto, z wyłączeniem sztuk klasy A,

2 - z powyżej 300 kg wagi żywej netto na powyżej 270 kg wagi żywej netto,

3 - z powyżej 300 kg wagi żywej netto na powyżej 270 kg wagi żywej netto.

12. Do dnia 28 lutego 1982 r. za młode bydło rasy polskiej czerwonej oraz bezrasowe o ciężarze ciała od 230 do 270 kg wagi żywej netto, dobrze umięśnione, stosuje się cenę skupu określoną dla jałówek, wolców i byczków w klasie 2, a za młode bydło o ciężarze ciała od 230 do 270 kg wagi żywej netto małomięsne - cenę skupu określoną dla jałówek, wolców i byczków w klasie 3.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

CENNIK SKUPU CIELĄT RZEŹNYCH

KlasaRodzaj żywcaCena w złotych za 1 kg wagi żywej netto
EkstraSztuki pełnomięsne i mięsne o ciężarze ciała powyżej 80 kg wagi żywej brutto121
1Sztuki pełnomięsne i mięsne o ciężarze ciała powyżej 60 kg wagi żywej brutto106
2Sztuki pełnomięsne i mięsne o ciężarze ciała do 60 kg wagi żywej brutto 82
3Sztuki małomięsne 53
1. Za cielęta klasy ekstra o ciężarze ciała powyżej 80 kg wagi żywej brutto, klasy 1 o ciężarze ciała od 61 do 80 kg wagi żywej brutto i klasy 2 o ciężarze ciała do 60 kg wagi żywej brutto, pochodzące z krzyżowania krów ras mlecznych z buhajami ras mięsnych i rasy simentalskiej, przysługuje dopłata 2 złote za 1 kg wagi żywej netto.

2. Przy skupie cieląt potrącenie na okarmienie stosuje się wyłącznie w odniesieniu do cieląt zaliczonych do klas ekstra i 1. Wysokość potrącenia od sztuki klasy ekstra nie może przekraczać 3 kg, a od sztuki klasy 1 nie może przekraczać 2 kg. Przy skupie cieląt pozostałych klas potrącenia nie stosuje się.

3. Zaliczenie do klas ekstra i 1 następuje według wagi żywej brutto.

4. Obliczenia należności dokonuje się według wagi żywej netto.

5. Dokonane potrącenie powinno być uwidocznione na kwicie dostawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

CENNIK SKUPU TRZODY CHLEWNEJ

1.

 Ceny skupu trzody mięsno-słoninowej

KlasaRodzaj żywcaZa sztuki dostarczone z kontraktacjiZa sztuki ze skupu rynkowego
w okresie ważności umowyw uzgodnionym dniu
w zł za 1 kg wagi żywej netto
1Tuczniki o ciężarze ciała powyżej 100 kg wagi żywej netto122128110
2Tuczniki o ciężarze ciała od 86-100 kg wagi żywej netto118124106
3Chodźce i braki o ciężarze ciała powyżej 85 kg wagi żywej netto mające przydatność konsumpcyjną--82
4Maciory i późne kastraty o ciężarze ciała powyżej 85 kg wagi żywej netto wszystkich ras, pełnomięsne i mięsne, z wyjątkiem chodźców i braków120126108
1. Za dostawę w uzgodnionym dniu uważa się dostawę zrealizowaną zgodnie z dokonanym w umowie kontraktacyjnej wpisem na określony dzień (spęd).

2. W razie niedotrzymania przez kontraktującego terminu odbioru trzody w uzgodnionym dniu, wpisanym do umowy, producentowi przysługuje zapłata jak za sztuki dostarczone w uzgodnionym dniu.

3. Sztuki z kontraktacji, dostarczone przez producentów w miesiącu lutym 1982 r., rozliczane są według cen skupu określonych dla dostaw w uzgodnionym dniu.

4. Skup tuczników o ciężarze ciała od 86 do 100 kg wagi żywej netto, odpowiadających wymaganiom określonym dla klasy 2, prowadzony będzie do dnia 28 lutego 1982 r. według cen klasy 1, a od dnia 1 marca 1982 r. - według cen klasy 2.

5. Tuczniki rasy puławskiej o ciężarze ciała powyżej 85 kg wagi żywej netto, odpowiadające wymaganiom klas 1 i 2, skupuje się według cen klasy 1 w niżej wymienionych rejonach:

WojewództwoGmina (miasto i gmina)
kieleckieBaltów
lubelskieAbramów, Baranów, Dęblin, Firlej, Garbów, Janowiec, Jeziorzany, Kamionka, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Lubartów, Ludwin, Michów, Nałęczów, Niedźwiada, Nowodwór, Ostrów Lubelski, Ostrówek, Puławy, Ryki, Serniki, Spiczyn, Stężyca, Ułęż, Wąwolnica, Żyrzyn
radomskieChotcza, Ciepielów, Garbatka-Letnisko, Gniewoszów, Głowaczów, Grabów nad Pilicą, Kazanów, Kozienice, Lipsko, Magnuszew, Pionki, Policzna, Przyłęk, Sieciechów, Sienno, Solec nad Wisłą, Tczów, Zwoleń
siedleckieBorowie, Garwolin, Górzno, Kłoczew, Łaskarzew, Maciejowice, Miastków Kościelny, Parysów, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga, Żelechów
tarnobrzeskieTarłów

6. Przez cenę skupu rozumie się cenę za 1 kg wagi żywej netto, tj. po ewentualnym potrąceniu na okarmienie. W razie stwierdzenia okarmienia dostarczonych sztuk dozwolone jest potrącenie w wysokości do 3% wagi żywej brutto zwierzęcia. Wysokość potrącenia powinna być uwidoczniona na kwicie dostawy.

2.

 Ceny skupu kontraktowanej trzody bekonowej

KlasaCena w złotych za 1 kg wagi bitej ciepłej
w okresie ważności umowyw uzgodnionym dniu
Ekstra183191
I170178
1. Za dostawę w uzgodnionym dniu uważa się dostawę zrealizowaną zgodnie z dokonanym w umowie kontraktacyjnej wpisem na określony dzień (spęd).

2. W razie niedotrzymania przez kontraktującego terminu odbioru w uzgodnionym dniu, wpisanym do umowy, producentowi przysługuje za trzodę bekonową zapłata jak za sztuki dostarczone w uzgodnionym dniu.

3. Trzoda chlewna bekonowa dostarczona przez producentów w miesiącu lutym 1982 r. będzie rozliczana według cen skupu określonych dla dostaw w uzgodnionym dniu.

4. Dostarczoną przez producentów trzodę bekonową kupuje się według wagi bitej ciepłej.

Ubój trzody bekonowej powinien być dokonany nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia zakupu.

Okres 24 godzin liczy się od godz. 24.00 dnia zakupu, wliczając niedziele, święta i dni wolne od pracy.

W razie niedotrzymania 24 godzinnego terminu uboju, należność powiększa się o 1% wartości tucznika za każdy dzień opóźnienia.

5. Przy skupie tuczników bekonowych producenci otrzymują zaliczkę pieniężną w wysokości 8.500 zł za 1 tucznika.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

CENNIK SKUPU MLEKA

1. Cena 1 litra mleka pełnego klasy B o zawartości 3,5% tłuszczu:

- w okresie zimowym (1 XI-31 V) wynosi 18,00 zł,

- w okresie letnim (1 VI-31 X) wynosi 14,85 zł.

2. Za wzrost zawartości tłuszczu w mleku pełnym powyżej 3,5% stosuje się dopłatę za każdą 0,1% w wysokości:

- w okresie zimowym - 0,50 zł,

- w okresie letnim - 0,41 zł.

3. Za zmniejszenie zawartości tłuszczu w mleku pełnym poniżej 3,5% obniża się cenę za każdą 0,1%:

- w okresie zimowym - o 0,50 zł,

- w okresie letnim - o 0,41 zł.

4. Cena skupu 1 litra mleka pełnego, zaliczonego do klasy A, jest wyższa od ceny mleka klasy B o 2 zł.

5. Przy skupie mleka nie odpowiadającego wymaganiom klas A i B stosuje się cenę mleka klasy B z potrąceniem w wysokości 2 zł za 1 litr.