Monitor Polski

M.P.1981.26.228

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1981 r.

UCHWAŁA Nr 207
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 października 1981 r.
w sprawie podwyższenia cen skupu trzody chlewnej.

W celu poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej i jej rozwoju oraz zwiększenia zaopatrzenia rynku w mięso wieprzowe i jego przetwory, a także wyrównania dochodów ludności rolniczej z tytułu podwyższenia cen detalicznych artykułów żywnościowych i cen niektórych środków produkcji, na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§  1. Z dniem 1 października 1981 r. podwyższa się ceny skupu trzody chlewnej, określone w § 1 pkt 3 uchwały nr 73 Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 1981 r. w sprawie cen skupu produktów rolniczych i cen pasz treściwych z zasobów państwowych (Monitor Polski Nr 10, poz. 79) - średnio o 29%.
§  2. Przewodniczący Państwowej Komisji Cen w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ustali szczegółowe ceny skupu trzody chlewnej, o których mowa w § 1.
§  3. Narodowy Bank Polski i Bank Gospodarki Żywnościowej uruchomią nie oprocentowany kredyt na pokrycie skutków wynikających z uchwały.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1981 r.