Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy wojskowej. Sofia.2015.08.28. - M.P.2018.1066 - OpenLEX

Bułgaria-Polska. Umowa o współpracy wojskowej. Sofia.2015.08.28.

Monitor Polski

M.P.2018.1066

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2015 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o współpracy wojskowej,
podpisana w Sofii dnia 28 sierpnia 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Bułgarii, zwane dalej razem "Umawiającymi się Stronami" i osobno "Umawiającą się Stroną";

Uznając współpracę wojskową za kluczowy element bezpieczeństwa i stabilizacji o szczególnym znaczeniu dla współpracy w przekształcaniu i ulepszaniu systemu światowego bezpieczeństwa;

Dążąc do pogłębienia swoich dobrych i serdecznych relacji oraz pragnąc uzupełnić i wzmocnić współpracę w tematach wspólnego zainteresowania;

Biorąc pod uwagę Traktat Północnoatlantycki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r.;

Mając na względzie postanowienia Umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r., zwanej dalej "Umową NATO SOFA";

Uwzględniając postanowienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r.;

Uzgodniły, co następuje:

PRZEDMIOT UMOWY

1. 
Niniejsza Umowa określa ogólne zasady dotyczące współpracy wojskowej między Umawiającymi się Stronami, opartej na zasadach równości, partnerstwa i wzajemnych korzyści.
2. 
Współpraca wojskowa między Umawiającymi się Stronami w ramach niniejszej Umowy będzie prowadzona zgodnie z ich prawem wewnętrznym, uznanymi ogólnymi zasadami i postanowieniami prawa międzynarodowego oraz międzynarodowymi zobowiązaniami Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Bułgarii.

DEFINICJE

Dla celów niniejszej Umowy wyrażenie:

1)
"personel wojskowy" oznacza członków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Bułgarii;
2)
"personel cywilny" oznacza pracowników cywilnych Sił Zbrojnych i ministerstw właściwych do spraw obrony Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Bułgarii;
3)
"Strona wysyłająca" oznacza Umawiającą się Stronę wysyłającą swój personel wojskowy i cywilny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Republiki Bułgarii zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy;
4)
"Strona przyjmująca" oznacza Umawiającą się Stronę przyjmującą personel wojskowy i cywilny Rzeczypospolitej Polskiej albo Republiki Bułgarii zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

OBSZARY WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ

Współpraca wojskowa między Umawiającymi się Stronami będzie obejmować następujące obszary:

1)
planowanie obronne;
2)
funkcjonowanie sił zbrojnych w nowoczesnych społeczeństwach demokratycznych, łącznie z wykonywaniem postanowień międzynarodowych traktatów w obszarach obronności, bezpieczeństwa i kontroli zbrojeń;
3)
misje pokojowe i humanitarne oraz inne przedsięwzięcia organizacji międzynarodowych dotyczące wspierania pokoju i zwalczania terroryzmu;
4)
organizacja sił zbrojnych, łącznie ze strukturą jednostek wojskowych i polityką zarządzania personelem;
5)
wsparcie logistyczne na potrzeby sił zbrojnych;
6)
szkolnictwo wojskowe;
7)
szkolenie personelu wojskowego i cywilnego;
8)
bojowe poszukiwanie i ratownictwo;
9)
technologie obronne;
10)
obsługa, remont, modernizacja i konwersja uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
11)
wojskowe systemy informatyczne, technologie informatyczne i telekomunikacyjne;
12)
wojskowa normalizacja, kontrola jakości i kodyfikacja;
13)
medycyna wojskowa;
14)
prawo i ekonomia w dziedzinie obronności;
15)
historia wojskowości i muzea wojskowe, łącznie z wymianą eksponatów muzealnych;
16)
przedsięwzięcia kulturalne, sportowe i turystyczne personelu wojskowego i cywilnego.

FORMY WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ

Współpraca wojskowa między Umawiającymi się Stronami będzie realizowana w następujących formach:

1)
spotkania ministrów właściwych do spraw obrony, w razie potrzeby ministrów właściwych do spraw gospodarki, ich przedstawicieli oraz innych przedstawicieli Umawiających się Stron;
2)
konsultacje polityczno-wojskowe, konferencje i seminaria;
3)
studia i szkolenia praktyczne na wyższych uczelniach wojskowych i w wojskowych jednostkach badawczo-rozwojowych, łącznie z wymianą wykładowców i stażystów;
4)
doradztwo fachowe w obsłudze, remoncie, modernizacji i konwersji uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
5)
udział w ćwiczeniach wojskowych;
6)
udział w przedsięwzięciach, o których mowa w artykule 3 punkt 3;
7)
wymiana informacji, dokumentacji i materiałów szkoleniowych;
8)
organizacja przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i turystycznych i udział w nich.

OCHRONA WYMIENIANYCH INFORMACJI NIEJAWNYCH

Ochrona informacji niejawnych wymienianych między Umawiającymi się Stronami dla potrzeb wykonywania postanowień niniejszej Umowy jest regulowana postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii w sprawie wzajemnej ochrony i wymiany informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 7 kwietnia 2005 r., a także właściwymi przepisami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej.

STATUS PRAWNY PERSONELU WOJSKOWEGO I CYWILNEGO

1. 
W czasie pobytu na terytorium Strony przyjmującej personel wojskowy i cywilny Strony wysyłającej będzie przestrzegał prawa Strony przyjmującej i powstrzymywał się od uczestniczenia w jakiejkolwiek działalności politycznej na tym terytorium.
2. 
Status prawny personelu wojskowego i cywilnego Strony wysyłającej podczas jego pobytu na terytorium Strony przyjmującej będzie regulowany postanowieniami Umowy NATO SOFA.

ROCZNE PLANY WSPÓŁPRACY WOJSKOWEJ

1. 
Podstawą współpracy wojskowej na dany rok będzie roczny plan współpracy określający szczegółowe przedsięwzięcia, ich formy, daty, miejsca i liczbę uczestników.
2. 
Wnioski i propozycje do każdego rocznego planu współpracy zgłasza się pisemnie do dnia 1 października każdego roku.
3. 
Każdy roczny plan współpracy będzie podpisywany przez upoważnionych przedstawicieli ministrów właściwych do spraw obrony do dnia 1 listopada każdego roku.
4. 
Uzgodniony i podpisany roczny plan współpracy może być pisemnie zmieniony w każdym czasie za wzajemną zgodą przez upoważnionych przedstawicieli ministrów właściwych do spraw obrony.

SPRAWY FINANSOWE

1. 
Strona wysyłająca pokrywa wszelkie wydatki związane z pobytem członków jej personelu wojskowego i cywilnego na terytorium Strony przyjmującej na mocy niniejszej Umowy.
2. 
Uzgodnienia finansowe dotyczące przedsięwzięć, o których mowa w artykule 3 punkty 3, 6 - 8 i 16, będą określane w odrębnych umowach i porozumieniach.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Spory między Umawiającymi się Stronami dotyczące interpretacji lub zastosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Umawiające się Strony wyłącznie w drodze dyplomatycznej i nie będą wnoszone do żadnego krajowego czy międzynarodowego sądu, trybunału lub stronie trzeciej w celu rozstrzygnięcia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. 
Niniejsza Umowa wejdzie w życie po upływie trzydziestu dni od otrzymania drogiej z dwóch notyfikacji, w których Umawiające się Strony wzajemnie informują się o zakończeniu wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia niniejszej Umowy w życie.
2. 
Niniejszą Umowę zawiera się na czas nieokreślony.
3. 
Niniejsza Umowa może być wypowiedziana w każdym czasie przez każdą Umawiającą się Stronę w drodze pisemnej notyfikacji. W takim przypadku Umowa utraci moc sto osiemdziesiąt dni po otrzymaniu takiej notyfikacji.
4. 
Niniejsza Umowa może być zmieniona w każdym czasie za pisemną zgodą Umawiających się Stron. W takim przypadku ustęp 1 niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio.
5. 
W dniu wejścia w życie niniejszej Umowy traci moc Porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Obrony Republiki Bułgarii o współpracy wojskowej, sporządzone w Warszawie dnia 31 sierpnia 1994 r.

Sporządzono w Sofii dnia 28 sierpnia 2015 r. w dwóch oryginalnych egzemplarzach, każdy w językach polskim, bułgarskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie jakiejkolwiek rozbieżności w ich interpretacji, tekst sporządzony w języku angielskim będzie uważany za rozstrzygający.