Monitor Polski

M.P.2015.1032

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2015 r.

PROGRAM WYKONAWCZY
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015-2018,
podpisany w Warszawie dnia 30 września 2015 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Armenii, zwane dalej "Stronami",

- świadome konieczności wzmocnienia i rozwoju tradycyjnie dobrych i przyjaznych stosunków między obu krajami i narodami,

- przekonane, że współpraca w dziedzinie kultury, nauki i edukacji będzie sprzyjać wzmacnianiu relacji między społeczeństwami obu krajów, rozpowszechnianiu wiedzy o kraju partnera i jego historii, a także wzajemnej promocji osiągnięć,

- w celu realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii o współpracy kulturalnej i naukowej, podpisanej w Warszawie 27 stycznia 1998 r.,

uzgodniły, co następuje:

I.

 Kultura i sztuka

Artykuł  1

W dziedzinie kinematografii Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę instytucji, organizacji i innych podmiotów w obszarze produkcji filmowej i związanych z nią usług, wymiany filmów, wzajemnej organizacji pokazów filmowych i udziału w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państw Stron, zgodnie z regulaminem tych festiwali.

Artykuł  2
1. Strony będą ułatwiać promocję twórczości kompozytorów z państwa drugiej Strony.
2. Strony będą popierać bezpośrednią współpracę między instytucjami muzycznymi obu państw.
3. Strony, w miarę swoich możliwości, będą wspierać organizację kursów i warsztatów mistrzowskich w dziedzinie muzyki oraz realizację projektu I, CULTURE Orchestra.
Artykuł  3

Strony będą sprzyjać udziałowi swoich artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych festiwalach oraz innych znaczących wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terytorium państwa drugiej Strony.

Artykuł  4

Strony będą sprzyjać bezpośrednim porozumieniom muzeów, w tym działaniom podejmowanym w celu wzajemnej prezentacji zbiorów i organizacji wystaw.

Artykuł  5

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie dziedzictwa niematerialnego, a także ułatwiać udział swoich przedstawicieli w festiwalach folklorystycznych oraz prezentacjach sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego organizowanych w państwie drugiej Strony.

Artykuł  6
1. Strony będą ułatwiać bezpośrednie kontakty między instytucjami właściwymi w zakresie ochrony i konserwacji zabytków oraz archeologii. Strony będą wspierać realizację wspólnych projektów w tych dziedzinach.
2. Strony będą współdziałać na rzecz ochrony zabytków stanowiących wspólne dziedzictwo kulturowe obu narodów, znajdujących się na terytorium obu państw.
3. Strona polska oferuje armeńskim badaczom skorzystanie z programu stypendialnego "Thesaurus Poloniae", koordynowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, skierowanego do zagranicznych badaczy historii i dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł  7
1. Strony będą współpracować w celu niedopuszczenia do nielegalnego przywozu, wywozu i przenoszenia własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdym z państw oraz konwencjami międzynarodowymi, których oba państwa są stronami.
2. Strony uznają, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium państwa jednej Strony i nielegalnie wwiezione na terytorium państwa drugiej Strony podlegają zwrotowi.
Artykuł  8

Strony będą popierać bezpośrednią współpracę archiwów państwowych obu krajów, w szczególności w zakresie dostępu do materiałów archiwalnych w celach naukowych, społecznych i prawnych, na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi.

Artykuł  9

Strony będą wspierać i rozwijać bezpośrednią współpracę między bibliotekami obu krajów.

II.

 Nauka i edukacja

Artykuł  10

Współpraca między Stronami powinna w szczególności dotyczyć następujących kwestii:

1) wymiany informacji na temat ich systemów oświaty, planów ich rozwoju i kierunków reform;
2) doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szkolenia specjalistów w kierunkach istotnych dla obu Stron;
3) popierania współpracy między szkołami i placówkami oświatowymi na wszystkich poziomach;
4) popierania wspólnych imprez, konferencji i sympozjów naukowych, olimpiad i konkursów szkolnych.
Artykuł  11
1. Strony będą działać na rzecz ustanowienia kontaktów i bezpośredniej współpracy między akademiami nauk, szkołami wyższymi i innymi instytucjami naukowymi obu krajów w obszarze:
1) wspólnych badań naukowych;
2) wymiany kadry dydaktycznej, naukowców i specjalistów w celu przeprowadzenia wykładów i udziału w kongresach, seminariach, konferencjach oraz sympozjach naukowych;
3) wymiany publikacji i informacji naukowych.
2. Właściwe instytucje obu krajów określą szczegółowe obszary współpracy i związane z tym kwestie finansowe.
Artykuł  12

Strona armeńska będzie przyznawać Stronie polskiej rocznie 18 miesięcy na staże badawcze trwające od jednego do dziewięciu miesięcy każdy, bez opłaty czesnego i bez stypendium.

Artykuł  13

Strona polska będzie przyznawać Stronie armeńskiej, w szkołach wyższych podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rocznie:

1) do 4 miejsc na studiach I stopnia, studiach II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich;
2) 2 miejsca na studiach doktoranckich na różnych kierunkach, bez opłaty czesnego i bez stypendium;
3) łącznie 10 miesięcy staży badawczych trwających od jednego do dziewięciu miesięcy każdy, bez opłaty czesnego i bez stypendium.
Artykuł  14

Na zaproszenie Strony armeńskiej Strona polska oddeleguje pracowników dydaktycznych specjalizujących się w języku i literaturze polskiej do pracy w szkołach wyższych w Republice Armenii.

Artykuł  15
1. Na zaproszenie Strony armeńskiej Strona polska skieruje nauczycieli języka polskiego do pracy dydaktycznej w szkołach na terytorium Republiki Armenii.
2. Strona armeńska stworzy warunki do nauki języka polskiego, w szczególności dla obywateli Republiki Armenii polskiego pochodzenia.

III.

 Informacja

Artykuł  16
1. Strony będą wspierać wymianę informacji między właściwymi instytucjami obu krajów.
2. Strony będą wspierać wymianę publikacji i pomocy dydaktycznych ułatwiających prezentację historii, geografii i kultury obu krajów.
Artykuł  17

Strony będą wspierać bezpośrednią współpracę w dziedzinie radiofonii i telewizji oraz nadawania programów radiowych i telewizyjnych obu krajów. Współpraca będzie realizowana na podstawie oddzielnych umów dwustronnych zawieranych przez odpowiednie podmioty.

IV.

 Młodzież i sport

Artykuł  18

Strony będą popierać wymianę i współpracę między organizacjami młodzieżowymi obu krajów, realizowane na podstawie umów zawartych przez te organizacje.

Artykuł  19
1. Strony będą wspierać bezpośrednie kontakty między federacjami, stowarzyszeniami i klubami sportowymi obu krajów.
2. Współpraca instytucji sportowych obu krajów będzie obejmować:
1) popularyzację poszczególnych dyscyplin sportowych;
2) wymianę doświadczeń i materiałów naukowo-metodologicznych;
3) organizację seminariów i sesji szkoleniowych w celu wzmocnienia kwalifikacji specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;
4) wymianę ekspertów w dziedzinie sportu rekreacyjnego, środków w walce z dopingiem i bezpieczeństwa imprez sportowych;
5) wymianę trenerów i personelu szkoleniowego w różnych dyscyplinach sportu.
3. Właściwe instytucje obu krajów określą warunki wymiany i kwestie finansowe.
Artykuł  20

Strony będą wspierać współpracę na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) w obszarze kultury, oświaty i nauki, jak również bezpośrednią współpracę w tych dziedzinach między swoimi Komitetami Narodowymi do spraw UNESCO.

V.

 Wymiana osób

Artykuł  21

Wymiana osób będzie odbywać się w ramach studiów wyższych, studiów doktoranckich, staży naukowo-badawczych, kierowania kadry dydaktycznej specjalizującej się w języku i literaturze polskiej, nauczycieli języka polskiego oraz krótkich wizyt.

Artykuł  22
1. Strony zapewnią, że osoby uczestniczące w wymianie w ramach niniejszego Programu będą posiadać odpowiednie, ważne podróżne ubezpieczenie medyczne pokrywające wszelkie wydatki, które podczas ich pobytu na terytorium państwa drugiej Strony mogą wyniknąć w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmiercią.
2. Zasady wjazdu i pobytu związane z wykonywaniem niniejszego Programu określa prawo wewnętrzne Stron.
Artykuł  23

Warunki wymiany osób na podstawie artykułów 12 i 13 niniejszego Programu:

1) Strona przyjmująca zapewni:
a) bezpłatną naukę bądź staże w państwowych szkołach wyższych lub w instytucjach uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich (w Rzeczypospolitej Polskiej - podległych Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego),
b) możliwość odpłatnego zakwaterowania w domach akademickich.
2) Strona wysyłająca przekaże Stronie przyjmującej drogą dyplomatyczną, do dnia 30 kwietnia każdego roku, dokumenty kandydatów na kolejny rok akademicki.
3) Koszt zakwaterowania i posiłków w czasie trwania studiów, a także koszt podróży do miejsca studiów, w obie strony, pokryje uczestnik.
Artykuł  24

Warunki wysyłania kadry dydaktycznej specjalizującej się w języku i literaturze oddelegowanej do pracy w Republice Armenii na podstawie artykułu 14 oraz nauczycieli języka polskiego skierowanych do pracy w Republice Armenii na podstawie artykułu 15 niniejszego Programu:

1) Strona armeńska zapewni:
a) wynagrodzenie miesięczne i urlopowe,
b) bezpłatne zakwaterowanie bez uwzględnienia rachunków telefonicznych,
c) podstawową opiekę medyczną określoną w przepisach krajowych dotyczących opieki zdrowotnej,
d) pomoc w dopełnieniu formalności wymaganych do zatrudnienia pracownika dydaktycznego specjalizującego się w języku i literaturze polskiej lub nauczyciela języka polskiego (pozwolenia na pracę, zaświadczenia o zameldowaniu, wizy rocznej i innych),
2) Strona polska pokryje koszty podróży pracowników dydaktycznych specjalizujących się w języku i literaturze polskiej oraz nauczycieli języka polskiego do miejsca zatrudnienia i z powrotem.
3) Strona polska przekaże drogą dyplomatyczną dokumenty pracownika dydaktycznego specjalizującego się w języku i literaturze polskiej lub nauczyciela języka polskiego.
Artykuł  25

Osoby, które rozpoczęły studia w szkole wyższej, studia doktoranckie lub staż przed wejściem niniejszego Programu w życie, będą kontynuować naukę do planowego momentu jej zakończenia na wcześniej określonych warunkach.

Artykuł  26

Wymiana danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszego Programu następuje przy zachowaniu przez Strony następujących postanowień:

1) Strona, która otrzymała dane osobowe, może wykorzystać je wyłącznie w celu realizacji niniejszego Programu i tylko na warunkach określonych przez Stronę, która je przekazała;
2) Po ustaniu celu przekazania danych osobowych należy je niezwłocznie zniszczyć i powiadomić o tym Stronę, która przekazała dane;
3) Strony odpowiadają za prawdziwość przekazanych danych osobowych. W przypadku jeżeli przekazano dane błędne lub takie, których nie wolno było przekazać, Strona, która przekazała te dane niezwłocznie powiadomi o tym Stronę, która je otrzymała i która jest zobowiązana niezwłocznie poprawić lub zniszczyć te dane;
4) Strona, która otrzymała dane osobowe, ma obowiązek skutecznego zabezpieczenia tych danych przed niepowołanym dostępem do nich, ich nieuprawnionym wykorzystaniem, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem;
5) Osoba, której dane osobowe zostały przekazane, ma prawo do:
a) uzyskania informacji od Strony posiadającej jej dane o podmiocie, który przekazał te dane, podmiocie, który je otrzymał oraz celu wykorzystania tych danych,
b) dostępu oraz dokonywania korekty danych jej dotyczących.

VI.

 Postanowienia ogólne i końcowe

Artykuł  27

Niniejszy Program nie wyklucza możliwości realizacji innych form współpracy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji, pod warunkiem, że zostały one uzgodnione drogą dyplomatyczną.

Artykuł  28

Strony będą miały możliwość zmiany zakresu niniejszego Programu w drodze wymiany not dyplomatycznych, nie później niż 60 dni przed końcem roku kalendarzowego. Zmiany wchodzą w życie zgodnie z procedurami niezbędnymi do wejścia w życie niniejszego Programu.

Artykuł  29
1. Niniejszy Program wchodzi w życie w dniu podpisania i zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowego Programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2. Niniejszy Program może zostać zakończony w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 1 przez każdą ze Stron. W takim przypadku Strona, która zamierza wcześniej zakończyć Program, poinformuje drugą Stronę drogą dyplomatyczną o swym zamiarze, w terminie nie krótszym niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni przed datą proponowanego zakończenia.

Sporządzono w Warszawie dnia 30.09.2015 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, ormiańskim i angielskim, z których każdy posiada jednakową moc. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych, rozstrzygający jest tekst w języku angielskim.