Art. 29. - Armenia-Polska. Program wykonawczy w dziedzinie kultury, nauki i edukacji na lata 2015-2018. Warszawa.2015.09.30.

Monitor Polski

M.P.2015.1032

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 października 2015 r.
Artykuł  29
1.
Niniejszy Program wchodzi w życie w dniu podpisania i zachowuje moc do czasu wejścia w życie nowego Programu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.
2.
Niniejszy Program może zostać zakończony w terminie wcześniejszym niż określony w ust. 1 przez każdą ze Stron. W takim przypadku Strona, która zamierza wcześniej zakończyć Program, poinformuje drugą Stronę drogą dyplomatyczną o swym zamiarze, w terminie nie krótszym niż 90 (dziewięćdziesiąt) dni przed datą proponowanego zakończenia.

Sporządzono w Warszawie dnia 30.09.2015 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, ormiańskim i angielskim, z których każdy posiada jednakową moc. W przypadku rozbieżności interpretacyjnych, rozstrzygający jest tekst w języku angielskim.