Przepisy końcowe - Rozdział 6 - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. - Dz.U.2022.1233 t.j. - OpenLEX

Rozdział 6 - Przepisy końcowe - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.

Rozdział  6

Przepisy końcowe

Traci moc ustawa z dnia 2 sierpnia 1926 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1930 r. poz. 467).

Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia 3 , z wyjątkiem art. 28, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1995 r.

3 Ustawa została ogłoszona w dniu 8 czerwca 1993 r.