Art. 10. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin. - Dz.U.1927.108.922 - OpenLEX

Art. 10. - Zwalczanie chorób roślin oraz tępienie chwastów i szkodników roślin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.108.922

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1937 r.
Art.  10.

W celu wykonywania nadzoru nad stanem zdrowotności roślin oraz nad przestrzeganiem przepisów niniejszego rozporządzenia i rozporządzeń na jego podstawie wydanych, tudzież nad wykonaniem zarządzeń, wydanych z mocy tych przepisów, władze wymienione w art. 8, przedstawiciele Państwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego i instytucyj przewidzianych w art. 9, a także powołani do tego pracownicy państwowych, urzędów i zakładów, związków samorządowych i organizacyj społeczno-rolniczych (art. 8) mają prawo:

1)
wstępu na grunty oraz do wszelkich pomieszczeń i miejsc przechowywania, przerobu i sprzedaży roślin;
2)
badania roślin na gruncie i we wskazanych wyżej pomieszczeniach i miejscach, badania tych pomieszczeń i miejsc, a także badania urządzeń, służących do przerobu roślin, oraz środków ich przewozu i przenoszenia;
3)
bezpłatnego brania próbek roślin w ilości, niezbędnej dla ich zbadania;
4)
żądania potrzebnych informacyj od osób, w których posiadaniu znajdują się grunty i określone wyżej pomieszczenia, miejsca i urządzenia;
5)
kontroli wszelkich prac związanych z oczyszczeniem roślin, gruntów, pomieszczeń i urządzeń, a także prac związanych z przerobem roślin;
6)
kontroli transportów roślin na stacjach kolejowych i przystaniach wodnych oraz zatrzymywania tych transportów w razie stwierdzenia, że nie odpowiadają one warunkom ustanowionym w niniejszem rozporządzeniu i rozporządzeniach, wydanych na jego podstawie.

Szczegółowe przepisy, dotyczące wykonywania nadzoru, określą rozporządzenia Ministra Rolnictwa.