Zniesienie Wydziału Zamiejscowego w Nakle Sądu Powiatowego w Wyrzysku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.53.265

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 października 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 września 1962 r.
w sprawie zniesienia Wydziału Zamiejscowego w Nakle Sądu Powiatowego w Wyrzysku.

Na podstawie art. 5 §§ 1 i 3 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360, z 1957 r. Nr 31, poz. 133, z 1960 r. Nr 54, poz. 309 i z 1962 r. Nr 11, poz. 54) zarządza się, co następuje:
Znosi się Wydział Zamiejscowy w Nakle Sądu Powiatowego w Wyrzysku.
Tracą moc przepisy § 1 i § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. Nr 54, poz. 496) w części dotyczącej Wydziału Zamiejscowego w Nakle.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.