Zniesienie artykułów 11 i 12 ustawy o środkach zapewnienia równowagi budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.50.447

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 1 czerwca 1927 r.
w sprawie zniesienia artykułów 11 i 12 ustawy z dnia 22 grudnia 1925 r. o środkach zapewnienia równowagi budżetowej.

Na podstawie art. 44 ust 6 Konstytucji oraz ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Uchyla się art. 11 i 12 ustawy z dnia 22 grudnia 1925 r. o środkach zapewnienia równowagi budżetowej (Dz. U. R. P. № 129, poz. 918) i przywraca się moc obowiązującą artykułowi 26 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 32, poz. 195) w brzmieniu nadanem mu przez art. 5 ustawy z dnia 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. № 67, poz. 608).

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1927 r.