Środki zapewnienia równowagi budżetowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.129.918

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

USTAWA
z dnia 22 grudnia 1925 r.
o środkach zapewnienia równowagi budżetowej.

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

O zmianach niektórych przepisów o wymiarze uposażeń i zaopatrzeń emerytalnych.

Wszelkie świadczenia Skarbu Państwa, wynikające z ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska (Dz. U. R. P. № 116 poz. 924), z ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. № 134 poz. 1107), jak również wszelkie inne świadczenia Skarbu Państwa, obliczane dotychczas według zasad, określonych jedną z tych ustaw, dalej świadczenia Skarbu Państwa, wynikające z ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. z roku 1924 № 6 poz. 46) oraz z ustawy z dnia 13 lutego 1924 r. (Dz. U. R. P. № 18 poz. 178), zmieniającej niektóre postanowienia ostatnio powołanej ustawy, wreszcie wynagrodzenia umowne funkcjonarjuszów kontraktowych będą obliczane według zasad, obowiązujących w dniu 1 grudnia 1925 r. przy zastosowaniu zmian, wprowadzonych dalszemi postanowieniami niniejszej ustawy.

Z obliczonych, w sposób, przepisany art. 1, świadczeń Skarbu Państwa ulegają procentowemu zmniejszeniu następujące świadczenia:

a)
zaopatrzenia emerytalne oraz zaopatrzenia wdów i sierot (ustawa z dnia 11 grudnia 1923 r. Dz. U. R. P. z r. 1924 № 6 poz. 46) o 4%;
b)
uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz wynagrodzenia umowne funkcjonarjuszów kontraktowych, wymierzane (art. 3, 4, 5 i 118 ustawy z dnia 9 października 1923 r. Dz. U. R. P. № 116 poz. 924):

1) wedle grup uposażenia XII do XIV o 41/2%;

2) wedle grup uposażenia IX do XI o 5%;

c)
uposażenia funkcjonarjuszów państwowych i wojska, wymierzane wedle grup uposażenia I do VIII, uposażenia sędziów i prokuratorów oraz wszelkie inne świadczenia, tytułem uposażeń wypłacane, 0 6%.

Zmniejszenia powyższe obowiązują na czas od 1 stycznia do 31 marca 1926 r. włącznie.

Wyszczególnione w art. 25, 27, 29, 37, 33, 50, 54, 61, 62 i 105 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska oraz w art. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem i prokuratorów - dodatkowe punkty i mnożne wynagrodzenia zmniejsza się o 50% (pięćdziesiąt procent).

Określone w art. 34 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska maksymalne ilości godzin zmienia się pod literą a) na 27 godzin, pod literą b) na 23 godziny, pod literą c) na 21 godzin; określone w art. 51 tej ustawy maksymalne ilości godzin zmienia się. pod literą a) na 27 godzin, pod literą b) na 23 godziny, pod literą c) na 21 godzin, pod literą d) na 18 godzin, a określoną w art. 58 tej ustawy ilość godzin zmienia się na 29.

Art. 35, ustąp drugi i czwarty art. 37, ustęp drugi art. 44, art. 48, 49, 52, ustępy trzeci i czwarty art. 54, ustępy drugi i trzeci art. 62 i art. 65 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska uchyla się.

Wynagrodzenie roczne za godziny nadliczbowe, określone w art. 36 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska, oznacza się na 225 mnożnych za godzinę tygodniowo dla wszystkich kategoryj przedmiotów, takie sarno wynagrodzenie roczne, określone w art. 53 tej ustawy, oznacza się na 300 mnożnych za godzinę tygodniowo dla wszystkich kategoryj przedmiotów, a to samo wynagrodzenie, określone w ustępie drugim art. 46 i 60 tej ustawy, oznacza się na 150 mnożnych.

Wynagrodzenie nauczycieli nieetatowych za każdą godziną nauki ustala Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Ostatni ustęp art. 46 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska uchyla się.

Za pełnienie obowiązków kierownictwa Szkoły dolicza się kierownikowi publicznej szkoły powszechnej:

1-

klasowej

5

punktów

miesięcznie

2 i 3-

"

10

"

"

4 i 5-

"

30

"

"

6-

"

40

"

"

7-

"

60

"

"

Art. 47. ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska uchyla się.

Lata służby, spędzone na pełnieniu służby wizytatora szkół i inspektora szkolnego, w razie powrotu do służby nauczycielskiej, zaliczone będą tak, jak pełnienie służby nauczycielskiej.

Przepisy art. 107, 108 i 109 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych i wojska nie będą stosowane od dnia 1 stycznia 1926 r.

O zmianie niektórych postanowień ustawy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową.

(uchylony).

(uchylony).

O zmianie niektórych postanowień o utrzymaniu szkół.

Umieszczony w ust. № a) art. 3 ustawy z dnia 30 października 1923 r. o państwowych stypendjach oraz innych formach pomocy dla młodzieży akademickiej (Dz. U. R. P. № 118 poz. 942) przepis, począwszy od słów: "liczbie odpowiadającej" do końca tego ustępu uchyla się.

Umieszczone w art. 6 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkół powszechnych (Dz. U. R. P. № 18 poz. 143) cyfry, oznaczające liczby dzieci w wieku szkolnym, podnosi się odnośnie do jedno, dwu i trzyklasowych szkół z 60 na 80, ze 100, na 120, ze 150 na 170.

Ostatni ustęp tego artykułu uchyla się.

Na budowę lub przebudowę szkół i domów mieszkalnych dla nauczycieli, wznoszonych zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. o budowie publicznych szkół powszechnych (Dz. U. R. P. Na 18 poz. 144), mogą być udzielane gminom ze Skarbu Państwa zasiłki i długoterminowe pożyczki na warunkach, określanych rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, wydanem w porozumieniu z Ministrem Skarbu,

Art. 10 powołanej ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 13 poz. 144) uchyla się.

O zmianie niektórych przepisów ustawy z dnia 1 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych.

Przypadający związkom komunalnym na mocy art. 9 ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnych (Dz. U. R. P. № 94 poz. 747) udział we wpływach z państwowego podatku dochodowego wynosi dla miast 15%, a dla miasta stołecznego Warszawy 20% państwowego podatku dochodowego, przypisanego w tychże gminach, zaś dla powiatowych związków komunalnych 15% państwowego podatku dochodowego, przypisanego w gminach wiejskich, a w województwach poznańskiem i pomorskiem także na obszarach dworskich.

O zmianie niektórych przepisów o organizacji Kas Chorych oraz administracji i Funduszu Bezrobocia.

Ustanowiony art. 103 ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpieczeniu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. № 44 poz. 272) termin organizacji Kas Chorych przedłuża się do końca roku 1926.

Czynności, które w art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P. № 67 poz. 650) w brzmieniu ustawy z dnia 28 października 1925 r. (Dz. U. R. P. № 120 poz. 863) o zmianie niektórych przepisów ustawy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia powierzone są zarządom obwodowym Funduszu Bezrobocia, może Minister Pracy i Opieki Społecznej na wniosek zarządu głównego Funduszu Bezrobocia powierzyć tym zarządom obwodowym Funduszu Bezrobocia, które uzna za właściwe, i w tym przypadku działalność zarządu obwodowego Funduszu Bezrobocia rozciągnąć na obszar działania kilku Państwowych Urzędów Pośrednictwa Pracy.

Przepisy końcowe.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skarbu w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1926 r.

1 Art. 11 uchylony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 1 czerwca 1927 r. (Dz.U.27.50.447) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 1927 r.
2 Art. 12 uchylony przez art. 1 rozp. z mocą ustawy z dnia 1 czerwca 1927 r. (Dz.U.27.50.447) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 kwietnia 1927 r.