Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.610

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 września 1921 r.
w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. zaboru rosyjskiego.

Na mocy art. 1 i 2 ustawy z dnia 10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Ust. Rz. P. № 41, poz. 248) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. 1 Ustanowioną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. w przedmiocie zmian w opodatkowaniu piwa na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej (Dz. U. R. P. № 50 poz. 305) opłatą akcyzową od słodu przerobionego na piwo podwyższa się do kwoty 36.000 marek polskich od każdych 16,38 kg. (1 puda) wagi słodu, przeznaczonego do przeróbki na piwo.

Opłatę akcyzową, jaką uiszczać mają browary, przerabiające w ciągu roku nie więcej niż dwa tysiące pudów słodu, podwyższa się do kwoty 30.000 marek polskich od każdych 16,38 kg. (1 puda) wagi słodu.

§  2. 2 Zapasy brzeczki piwnej oraz piwa, jakie w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia znajdować się będą u wytwórców piwa, podlegają dodatkowemu opodatkowaniu po 1,500 marek polskich od każdego hektolitra piwa.

Tę dodatkową opłatę, o ile ona dotyczy zapasów piwa lub brzeczki piwnej, wyprodukowanych i znajdujących się w browarach, które przerabiają rocznie nie więcej niż dwa tysiące pudów słodu, zmniejsza się do kwoty 1,350 marek polskich od każdego hektolitra.

§  3. 3 (uchylony).
§  4. 4 Ustanowioną w § 8 powołanego w § 1 rozporządzenia opłatę akcyzową od piwa sprowadzonego do b. zaboru rosyjskiego z zagranicy podwyższa się do kwoty 60.000 marek polskich od każdych 100 litrów piwa.
§  5. Pozostałe postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. № 50, poz. 305), a w szczególności także postanowienia co do sposobu opodatkowania warów zgłoszonych przed dniem obowiązywania podwyższonej opłaty akcyzowej od słodu, lecz dopiero po tym terminie opodatkowanych, dalej postanowienie co do obowiązku zgłoszenia zapasów piwa oraz brzeczki piwnej przez wytwórców piwa oraz posiadaczy hurtownych jego składów w przeciągu ośmiu dni, licząc od dnia obowiązywania podwyższonej opłaty, postanowienia karne w wypadkach zaniedbania zgłoszenia, o którem wyżej mowa, lub też zgłoszenia danych nieprawdziwych, wreszcie postanowienia co do odpowiedzialności za dodatkową opłatę akcyzową odbiorców piwa, którzy je zakontraktowali przed wejściem w życie podwyższonej opłaty akcyzowej, a otrzymali po tym terminie, mają zastosowanie także przy opodatkowaniu piwa na podstawie niniejszego rozporządzenia.
§  6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Skarbu.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie ośmiu dni od dnia ogłoszenia.
1 § 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 października 1922 r. (Dz.U.22.92.851) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1922 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 11 października 1922 r. (Dz.U.22.92.851) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 marca 1923 r.

2 § 2 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 11 października 1922 r. (Dz.U.22.92.851) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1922 r.
3 § 3 uchylony przez § 3 rozporządzenia z dnia 11 października 1922 r. (Dz.U.22.92.851) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1922 r.
4 § 4:

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 11 października 1922 r. (Dz.U.22.92.851) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 1922 r.

- zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 11 października 1922 r. (Dz.U.22.92.851) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 marca 1923 r.