Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.82.580

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 29 września 1921 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień w ogólnej taryfie towarowej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Praw № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
§  1. Do taryfy ogólnej z dnia 24 kwietnia 1920 r. na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ust. Rz. P. № 40, poz. 243) wraz z późniejszemi uzupełnieniami wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

W "Wykazie opłat dodatkowych" w p. 18 str. 624 "Opłaty za korzystanie z urządzeń do pojenia zwierząt" w ust. b) słowa "w razie braku dozorcy, powyższe opłaty podwajają się" zastępuje się słowami: "w razie dokonywania pojenia przez pracowników, dostarczonych przez kolej, pobiera się ponadto zwrot kosztów robocizny".

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia 15 października 1921 r.