Zmiany i uzupełnienia taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.100.870

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 listopada 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 31 października 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy towarowej polskich kolei wąskotorowych.

Na mocy art. 4 p. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1927 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 560) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567) zarządza się co następuje:
W taryfie towarowej polskich kolei wąskotorowych, ogłoszonej jako załącznik do rozporządzenia Ministra Kolei z dnia 8 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. № 43, poz. 300) i uzupełnionej rozporządzeniami Ministra Kolei z dnia 24 października 1925 r. (Dz. U. R. P. № 109, poz. 785), z dnia 8 marca 1926 r. (Dz. U. R. P. № 25, poz. 154), Ministra Komunikacji z dnia 18 listopada 1926 r. (Dz. U. R. P. № 119, poz. 688), z dnia 14 lutego 1927 r. (Dz. U. R. P. № 16, poz. 126), z dnia 28 marca 1927 r. (Dz. U. R. P. № 35, poz. 314) i z dnia 28 kwietnia 1927 r. (Dz. U. R. P. № 43, poz. 387), wprowadza się zmiany i uzupełnienia następujące:

We "Wstępie":

W dziale I, w ust. B "W obrębie dyrekcji kolejowej radomskiej", w pozycji 6 przy nazwie kolei: "Zwierzyniec - Biłgoraj" dodaje się w nawiasach: "(patrz punkt 99 Postan. taryf.)".

W dziale II, dotyczącym komunikacji bezpośredniej (Dz. U. R. P. z 1925 r. № 109, poz. 785), w ust. 3 "W obrębie dyrekcji kolejowej radomskiej" w pozycji c) skreśla się stacje: "Sieragi", "Łubnice", "Zborówek" i "Rataje". W ust. 4 "W obrębie dyrekcji kolejowej warszawskiej" dodaje się z ważnością od 1 października 1927 r. nową pozycję następującą: "h) Wieluńskiej przez styczną stację Wieluń", zaś w ust. 5 "W obrębie dyrekcji kolejowej wileńskiej", w pozycji a) po nazwie stacji: "Opsa" dodaje się: "oraz Słobódka Wąska".

W części I "Przepisy przewozowe":

W odchyleniach od Przepisów przewozowych przy stosowaniu ich na kolejach wąskotorowych:

W odchyleniu dotyczącem art. 3 "Obowiązek przewozu" postanowienie wykonawcze uzupełnia się nowem zdaniem następującem: "Do przewozu w wagonach krytych kolei wąskotorowych mogą być przyjmowane przedmioty nie dłuższe ponad 3,5 metra".

W części II "Postanowienia taryfowe i Wykaz opłat dodatkowych":

W "Postanowieniach taryfowych":

W pkt. 7 po słowach: "Przewoźne za przesyłki pośpieszne" dodaje się: "w tej liczbie przewożone pociągami osobowemi".

Punkty 63 (Dz. U. R. P. z 1925 r. № 109, poz. 785) i 64 otrzymują brzmienie następujące:

"63. Przewoźne za przedmioty, wyszczególnione w rozdziale I a A grupa 2 i w rozdziale I a B grupa 2 załącznika B do Przepisów przewozowych (część I Taryfy) oblicza się:

a) przy przesyłkach o wadze do 3.000 kg. - za podwójną zaokrągloną wagą rzeczywistą przesyłki, najmniej jednak za 3.000 kg. od listu przewozowego,

b) przy przesyłkach o wadze powyżej 3.000 kg. - za zwiększoną o 50% wagę przesyłki, najmniej za 9.000 kg.

Przy przesyłkach prochu strzelniczego myśliwskiego oraz nabojów do ręcznej broni palnej, przewoźne oblicza się za podwójną zaokrągloną wagę rzeczywistą przesyłki, najmniej jednak za 100 kg. od listu przewozowego.

64. Załadowanie i wyładowanie materjałów wybuchowych i strzelniczych jest obowiązkiem nadawcy względnie odbiorcy przesyłki."

W pkt. 69 i 70 opłaty po "10 gr." zmienia się na "15 gr."

Punkt 76 uzupełnia się w końcu brzmieniem następującem:

"Wyjątek stanowią państwowe koleje wąskotorowe, położone w obrębie dyrekcji kolejowej warszawskiej oraz stacje Lubcza i Nowogródek kolei wąskotorowej Nowojelnia - Nowogródek - Lubcza, które mogą przyjmować do przewozu w komunikacji bezpośredniej ze stacjami kolei normalnotorowych towary, przewożone zsypem, z tem, że towary te przewożone będą kolejami wąskotorowemi w workach, a dalej zaś kolejami normalnotorowemi zsypem, przyczem obowiązują warunki następujące:

1) Przy przyjęciu towaru w workach do przewozu kolejami wąskotorowemi, celem dalszego przewozu kolejami normalnotorowemi zsypem, stacja nadawcza kolei wąskotorowej wpisuje w odnośnej rubryce listu przewozowego wagę ogólną wraz z opakowaniem oraz zamieszcza w rubryce: "Nazwa towaru" uwagę następującą: "Waga wskazana łącznie z opakowaniem. Waga bez opakowania określona będzie w liście przewozowym przez stację styczną po przeładowaniu towaru do wagonu kolei normalnotorowej".

2) Po przybyciu przesyłki na stację przeładunkową, stacja ta obowiązana jest ustalić i oznaczyć na liście przewozowym, w rubryce: "Waga rzeczywista określona przez kolej" oddzielnie wagę towaru i oddzielnie wagę opakowania, stwierdzając to stemplem.

3) Opłatę za przewóz worków, stanowiących opakowanie danego towaru i przewożonych razem z towarem kolejami wąskotorowemi do stacji stycznej, oblicza się za łączną wagę worków i towaru według taryfy, ustanowionej na danej kolei wąskotorowej dla przewożonego w tych workach towaru.

4) Do listu przewozowego na przesyłką zasadniczą nadawca winien dołączyć sporządzony przez siebie osobny list przewozowy na zwrotny przewóz worków od stacji stycznej do stacji przeznaczenia powrotu worków, t. j. do stacji wąskotorowej pierwotnego nadania przesyłki zasadniczej, z wymienieniem w nim ilości sztuk worków lecz bez wskazania ich wagi. Wagę tych worków, ustaloną w sposób wskazany pod 2), wpisuje do tegoż listu przewozowego stacja styczna jako stacja nadania.

5) Zwrot worków uskutecznia stacja styczna w zastępstwie nadawcy na zasadach, przewidzianych w pkt. 31, 32 i 33 Postan. taryf. niniejszej taryfy, i na podstawie uprzednio sporządzonego przez nadawcę listu przewozowego (ust. 4).

6) Przy przesyłkach towarów, wymienionych w niniejszym pkt. 76, i przyjętych w workach, celem dalszego przewozu kolejami normalnotorowemi zsypem, zastaw do zasłonięcia drzwi wagonowych wagonu normalnotorowego na stacji przeładunkowej winien dostarczyć nadawca.

7) Zwrot zastaw dokonywany jest na warunkach ogólnych, przewidzianych w pkt. 28, 29 i 30 Postan. taryf. niniejszej taryfy. Przy zwrotnym bezpłatnym przewozie zastaw, list przewozowy winien być sporządzony pod adresem nadawcy do stacji stycznej toru normalnego z wąskotorowym, a nie do stacji pierwotnego nadania przesyłki.

8) Wyładunek z wagonów wąskotorowych i zsypanie do wagonów normalnotorowych obowiązuje stację styczną toru normalnego za opłatą przewidzianą w pkt. 5 Wykazu opłat dodatkowych (część II niniejszej Taryfy)."

W pkt. 96 dodaje się w końcu nowy "II. Wykaz opłat miejscowych" o brzmieniu następującem:

"II. Wykaz opłat miejscowych.

a) Za przewóz przesyłek pomiędzy stacjami Chmielnik i Chmielnik Miasto:

1) od wagonu......200 gr.,

2) przy przesyłkach drobnych, za każde 100 kg. 50 gr."

Dodaje się nowy punkt 99 o brzmieniu następującem:

"99. Na kolei wąskotorowej Zwierzyniec-Biłgoraj przewoźne za przesyłki zwyczajne oblicza się:

1) przy przesyłkach drobnych-według klasy II przesyłek wagonowych;

2) przy przesyłkach wagonowych wszystkich towarów, oprócz kamienia surowego, łupanego, kruszonego, nieobrobionego-ze zniżką 25%;

3) przy przesyłkach kamienia surowego, łupanego, kruszonego, nieobrobionego-ze zniżką 50%."

W "Wykazie opłat dodatkowych":

W pkt. 1 "Ceny druków i t. d.", w ust. c) po słowach: "listów przewozowych" dodaje się: "i wtórników" oraz w końcu słowa: "od każdych 100 sztuk" zmienia się na: "od każdych 100 listów wraz z wtórnikami", zaś opłatę: "20 gr." zmienia się na "100 gr."

W pkt. 2 "Opłaty za ważenie", w ust. c), d) i e) opłaty 100, 150 i 75 gr. zmienia się odpowiednio na: "200", "300" i "150" gr.

W pkt. 5 "Opłaty za załadowanie i t. d." tytuł otrzymuje brzmienie: "5. Opłaty za czynności ładunkowe".

W części III. "Nomenklatura i klasyfikacja towarów":

W pozycji "Drzewo celulozowe i t. d." po słowie: "okrąglaki" dodaje się: "świerkowe, jodłowe i osikowe".

Przy pozycji: "Dziegieć" klasę "IV" zmienia się na "III".

Przy pozycji: "Garbowiny i t. d." klasę "V" zmienia się na "IV".

W pozycji: "Kwas siarkowy i t. d." skreśla się słowa: "kwas siarkawy".

Pod pozycją: "Kwas siarkowy i t. d." dodaje się nową pozycję: "Kwas siarkawy ...... IV".

W pozycji: "Naczynia gliniane i t. d." słowa "kamienne" zmienia się na: "kamionkowe".

Pod pozycją: "Rowery rozebrane" dodaje się nową pozycją: "Rózgi do mioteł ...... VI".

Pozycję: "Smołoleum ...... IV" skreśla się.

W pozycji: "Tafle gliniane wszelkie i t. d." po słowach: "Tafle gliniane" dodaje się: "i kamionkowe".

W pozycji: "Złom żelaza i t. d." po słowach: "stali i blachy" dodaje się: "okruchy i opiłki żelazne i stalowe, masa żelazna i stalowa w proszku".

§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 listopada 1927 r.