Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.10.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 2 stycznia 1921 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień niektórych postanowień rozporządzenia wykonawczego do ustawy o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r., № 79, poz. 528) o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku zarządzam co następuje:
§  1. W rozporządzeniu wykonawczem do powyższej ustawy z dnia 13 września 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r., № 89, poz. 590) wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:
1) brzmienie ustępu 3 § 2 uzupełnia się w sposób następujący:

"Zaświadczenia, złożone u sprzedawców służą tym osobom jako dowód przewidziany w ustępie 2 art. 3 ustawy przy wszystkich wypadkach nabycia w czasie od złożenia aż do chwili wygaśnięcia jego ważności bądź z powodu upływu czasu, na jaki został wydany (§ 4 rozp. wyk.), bądź też z tego powodu, że osoba, która go złożyła, przestała już zajmować się przerabianiem lub rozsprzedażą przedmiotów zbytku w nim wymienionych. Osoba, powołująca się przy nabyciu na złożone już zaświadczenie, powinna podać sprzedawcy numer kolejny, miejsce i dzień wydania powołanego zaświadczenia";

2) w § 4 zmienia się wyrazy: "sześć miesięcy" - na "jeden rok";
3) ustęp 2 § 16 uzupełnia się słowami:

"W powyższy sposób należy postąpić również w tym wypadku, gdy nabywca powołuje się przy nabyciu na złożone już poprzednio ważne zaświadczenia".

4) § 20 otrzymuje brzmienie następujące:

"Opłaty stemplowe od sprzedaży przedmiotów zbytku uiszcza się gotówką naraz za każdy ubiegły miesiąc kalendarzowy":

5) w § 21 zmienia się wyrazy: "w ubiegłej dekadzie" na: "w ubiegłym miesiącu kalendarzowym";
6) zdanie pierwsze § 24 otrzymuje następujące brzmienie:

"Sumą opłat za ubiegły miesiąc kalendarzowy należy wnieść do kasy skarbowej najpóźniej czternastego dnia następnego miesiąca kalendarzowego";

7) we wzorze 2 (do § 15 rozp.) zmienia się w rubryce 7 w nadpisie wyraz "dekadę" na: "miesiąc kalendarzowy".
§  2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 lutego 1921 r.