Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.92.682

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 listopada 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 października 1921 r.
celem wykonania rozporządzenia o poborze opłat stemplowych, dekretu o opłacie od podań i świadectw urzędowych, art. 6-10 ustawy o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych, oraz ustaw o opłatach stemplowych od ubezpieczeń, od weksli i od sprzedaży przedmiotów zbytku, na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego.

Na podstawie art. 43 dekretu z dn. 7 lutego 1519 r. o opłacie od podań oraz od świadectw urzędowych (Dz. P. P. P. № 14 poz. 145), art. 18 ustawy z dn. 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od ubezpieczeń (Dz. U. R. P. № 75 poz. 509), art. 19 ustawy z dn. 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli (Dz. U. R. P. № 83 poz. 553), art. 24 ustawy z dn. 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od sprzedaży przedmiotów zbytku (Dz. U. R. P. № 79 poz. 528) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30 sierpnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 32 poz. 597) zarządca się co następuje:
§  1. Na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego, oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego, stosowane będą następujące rozporządzenia:
1) rozporządzenia wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 16 lutego 1919 r. (Dz. P. z r. 1919 № 19 poz. 227) do dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o opłacie od podań oraz od świadectw urzędowych (Dz. P. № 14 poz. 145);
2) rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 12 kwietnia 1919 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w przedmiocie opłat od podań, wnoszonych w drodze telegraficznej (Dz. P. z r. 1919 № 34 poz. 274);
3) §§ 4 i 5 rozporządzenia wykonawczego Ministra Skarbu z dnia 25 sierpnia 1920 r. (Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 84 poz. 562) do ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o podwyższeniu i zrównaniu stawek przy niektórych opłatach stemplowych (Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 73 poz. 498);
4) rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 27 września 1920 r. (Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 93 poz. 617) do ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od ubezpieczeń (Dz. U. Rz. P. z r. 1920 № 75 poz. 509);
5) rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 17 września 1920 r. (Dz. U. Rz. P. z r. 1920, № 39: poz. 591) do ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłatach stemplowych od weksli (Dz. U. № 83, poz. 553);
6) rozporządzenie wykonawcze Ministra Skarbu z dnia 13 września 1920 r. (Dz. U. Rz. P. z r. 1920, № 89, poz. 590) do ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku (Dz. U. Rz. P. z r. 1920, № 79, poz. 528);
7) rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 stycznia 1921 r. w przedmiocie zmian i uzupełnień niektórych postanowień rozporządzenia wykonawczego do ustawy o opłacie stemplowej od sprzedaży przedmiotów zbytku (Dz. U. Rz. P. z r. 1921, № 10, poz. 57).
§  2. Aż do utworzenia na obszarach powyższych urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych, czynności, poruczone im powołanemi rozporządzeniami, wykonywać będą inspektoraty skarbowe.
§  3. W miejsce terminu 1 listopada 1920 r., podanego w ustępie 1 § 29 rozporządzenia wymienionego w p. 4, § 1 niniejszego rozporządzenia, ustanawia się termin 1 grudnia 1921 r.
§  4. Termin 4 października 1921 r., wyznaczony w § 32 rozporządzenia wymienionego w p. 6, § 1 niniejszego rozporządzenia, zmienia się na 4 grudnia 1921 r., zaś termin, wskazany w § 48 tego rozporządzenia" na 14 listopada 1921 r.
§  5. Rozporządzenia wymienione w § 1 niniejszego rozporządzenia winny być stosowane na terenach w tym paragrafie wymienionych od dnia 14 listopada 1921 r.