Zmiana wysokości uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.46.442

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 23 maja 1932 r.
o zmianie wysokości uposażenia i zaopatrzenia emerytalnego pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego.

Na zasadzie ust. 5 art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 289) zarządzam co następuje:
Określone w § 103 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 maja 1930 r. o stosunku służbowym pracowników Państwowego Monopolu Spirytusowego (Dz. U. R. P. Nr. 42, poz. 363) uposażenie, oraz określone powyższem rozporządzeniem zaopatrzenie emerytalne, pensje wdowie i sieroce obniża się o 10%.
a)
dla pracowników, zajmujących stanowiska służbowe poza m. st. Warszawą - od dnia 1 czerwca 1932 r.
b)
dla emerytów, wdów i sierot zamieszkałych poza na. st. Warszawą - od dnia 1 lipca 1932 r.

Obniżka powyższa dotyczy także emerytów, wdów i sierot, którzy po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przesiedlą się do m. st. Warszawy.

Zawiesza się moc obowiązującą postanowienia § 108 ustęp pierwszy wymienionego w § 1 rozporządzenia, dotyczącego automatycznego przechodzenia do wyższych szczebli uposażenia.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.