Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Łucku i Pińsku. - Dz.U.1923.45.308 - OpenLEX

Zmiana właściwości terytorjalnej sądów okręgowych w Łucku i Pińsku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.45.308

Akt utracił moc
Wersja od: 26 kwietnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 kwietnia 1923 r.
o zmianie właściwości terytorialnej sądów okręgowych w Łucku i Pińsku.

Na mocy art. 3, dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie dyzlokacji sądów (Dz. P. P. P. № 14. poz. 170) oraz § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów, normujących organizację sądownictwa i postępowanie sądowe cywilne w województwach: nowogródzkiem, poleskiem i wołyńskiem oraz w powiatach: białowieskim, grodzieńskim i wołkowyskim województwa białostockiego (Dz. U. № 10 poz. 70) - zarządza się co następuje:
Wyłącza się z właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Łucku gminę Wysock i włącza się ją do właściwości terytorjalnej sądu okręgowego w Pińsku.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem 1 czerwca 1923 r.