Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.10.70

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 stycznia 1922 r.
w przedmiocie zmiany niektórych przepisów normujących organizację sądownictwa i postępowanie sądowe cywilne w województwach: nowogródzkiem, poleskiem i wołyńskiem oraz w powiatach: białowieskim, grodzieńskim i wołkowyskim województwa białostockiego.

Na macy art. 6 ustawy z dn. 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 16, poz. 93), wprowadza się następujące zmiany w obowiązujących tam dotychczas ustawach i rozporządzeniach w przedmiocie organizacji sądownictwa i ustawy postępowania cywilnego:
§  1. 1 (uchylony).
§  2. W rozporządzeniu Komisarza Generalnego Ziem wschodnich z dn. 15 maja 1919 r. w przedmiocie prawa cywilnego i postępowania cywilnego na obszarach wschodnich (Dz. Urz. Z. C. Z. W. № 4 poz. 23) uzupełnia się p. 1 art. 14 przez włączenie do przepisów posiadających moc obowiązującą art. 5, 7, 12, 15, 17 i punktu f art. 27 Przepisów; przechodnich do ustawy postępowania cywilnego (Dz. Urz. Dep. Sprawiedl. z 1917 r., № 1 dział 1).
§  3. Paragraf 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 7 marca 1921 r. w przedmiocie: niektórych zmian w przepisach prawnych, obowiązujących na Ziemiach Wschodnich (Dz. U, R. P. № 29 poz. 166) uzupełnia się przez dodanie po wyrazach "prawa własności na nieruchomości drobne" wyrazów w następujących: "(Dz. Urz. Z. C. Z. W. i F. P. z r. 1920, № 7, poz. 106) w brzmieniu nadanem mu przez § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 5 listopada 1920 r. w przedmiocie wymiaru sprawiedliwości na Terenach Przyfrontowych i Etapowych (Dz. Urz. Z. T. P. i E. № 3 poz. 20) z uzupełnieniami obowiązującemi w myśl §§ 1 i 9 tegoż rozporządzenia".
§  4. 2 (uchylony).
§  5. Uchyla się wszelkie przepisy sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem, obowiązujące dotychczas, na obszarze województw: nowogródzkiego, poleskiego, wołyńskiego i powiatów: białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego.
§  6. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 uchylony przez art. 297 pkt 8 rozp. z mocą ustawy z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.28.12.93) z dniem 1 stycznia 1929 r.
2 § 4 uchylony przez art. 297 pkt 8 rozp. z mocą ustawy z dnia 6 lutego 1928 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.28.12.93) z dniem 1 stycznia 1929 r.