Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.29.166

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 marca 1921 r.
w przedmiocie niektórych zmian w przepisach prawnych, obowiązujących na Ziemiach Wschodnich.

Na mocy artykułu 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. № 16 z 1921 r. poz. 93) Rada Ministrów stanowi co następuje:
§  1. 1 Na ziemie, wskazane w art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. № 16 z r. 1921 poz. 93), rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia b. Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 31 sierpnia 1919 r., dotyczącego wprowadzenia ustroju hipotecznego (Dz. Urz. Z. C. Z. W. 1919 r. № 18 poz. 157) oraz rozporządzenia Komisarza Naczelnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego z dnia 4 maja 1920 r., dotyczącego zmian w trybie zatwierdzenia aktów przejścia lub obciążania prawa własności na nieruchomości drobne "(Dz. Urz. Z. C. Z. W. i F. P. z r. 1920, № 7, poz. 106) w brzmieniu nadanem mu przez § 9 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 5 listopada 1920 r. w przedmiocie wymiaru sprawiedliwości na Terenach Przyfrontowych i Etapowych (Dz. Urz. Z. T. P. i E. № 3 poz. 20) z uzupełnieniami obowiązującemi w myśl §§ 1 i 9 tegoż rozporządzenia.
§  2. Sądy wydają wyroki i decyzje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
§  3. W zakończonych sprawach karnych i cywilnych b. Sądu Okręgowego w Mińsku, wywiezionych podczas ewakuacji, upoważnia się Sąd Okręgowy Wilejski i sędziego pokoju I okręgu w Nowogródku do wydawania osobom zainteresowanym na mocy decyzji incydentalnych bezspornych kaucji, dokumentów i depozytów.
§  4. Wykonanie tego rozporządzenia powierza się Ministrowi Sprawiedliwości.
§  5. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje od dnia ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 3 rozporządzenia z dnia 19 stycznia 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów normujących organizację sądownictwa i postępowanie sądowe cywilne w województwach: nowogródzkiem, poleskiem i wołyńskiem oraz w powiatach: białowieskim, grodzieńskim i wołkowyskim województwa białostockiego. (Dz.U.22.10.70) z dniem 17 lutego 1922 r.