Art. 31. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. - Dz.U.2020.471 - OpenLEX

Art. 31. - Zmiana ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.471

Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 2022 r.
Art.  31. 
1. 
Przepisów art. 45b i art. 45c ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do tablic informacyjnych oraz ogłoszeń zawierających dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia wyprodukowanych lub umieszczonych na terenie budowy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. 
Tablice informacyjne oraz ogłoszenia, o których mowa w ust. 1, wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy mogą pozostać na terenie budowy albo być umieszczone na terenie budowy po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem że są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.