Art. 9. - Zmiana ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1936

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2015 r.
Art.  9.
1.
Baza danych prowadzona na podstawie art. 128 ustawy zmienianej w art. 1 staje się bazą danych, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.
Organy właściwe do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są obowiązane do wprowadzenia do bazy danych, o której mowa w art. 128 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, informacji i danych, które zostały wytworzone lub wpłynęły w 2016 r., w terminie do końca marca 2017 r.