Art. 128. - [Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1094 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 października 2023 r. do: 30 czerwca 2024 r.
Art.  128.  [Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko]
1. 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą:
1)
informacje o:
a)
strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,
b)
ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
c)
ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
2)
inne dane o dokumentacji sporządzanej w ramach postępowań, o których mowa w pkt 1.
2. 
Baza danych, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.