Art. 5. - Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.535

Akt jednorazowy
Wersja od: 21 marca 2023 r.
Art.  5. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289 i 347) wprowadza się następujące zmiany:

1)
użyte w art. 15a w ust. 1 i w ust. 2 w pkt 3 i 11, w art. 15aa w ust. 1 i 5, w art. 15ab w ust. 1 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2, 4 i 7-10, w art. 15ac w ust. 1 w pkt 5 i w ust. 2, w art. 15ad w ust. 1-4, w art. 15ae w ust. 1, w ust. 2 w pkt 7 i w ust. 4-7, w art. 15af w ust. 1, 2 i 4, w art. 15ag w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 3, w art. 15ah, w art. 15ai w ust. 2, w art. 15aj w ust. 1 i 3 oraz w art. 15ak w ust. 1 i 2, w różnym przypadku, wyrazy "przemoc w rodzinie" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami

"przemoc domowa";

2)
użyte w art. 15a w ust. 2 w pkt 2, 4, 5 i 13, w art. 15ab w ust. 1 w pkt 2 w lit. a, w art. 15ac w ust. 1 w pkt 6, w art. 15ae w ust. 5, w art. 15ag w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 5 oraz w ust. 2, w art. 15ah oraz w art. 15aj w ust. 3, w różnym przypadku, wyrazy "osoba dotknięta przemocą w rodzinie" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami

"osoba doznająca przemocy domowej";

3)
użyte w art. 15aa w ust. 1, w art. 15ab w ust. 4, w art. 15ad w ust. 1 oraz w art. 15ae w ust. 5, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "dotknięta tą przemocą" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami

"doznająca tej przemocy";

4)
użyte w art. 15ag w ust. 1 w pkt 3 i 4, w różnym przypadku, wyrazy "ofiary przemocy w rodzinie" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami

"osoby doznające przemocy domowej";

5)
w art. 15ak w ust. 3 wyrazy "osobę dotkniętą przemocą" zastępuje się wyrazami

"osobę doznającą przemocy";

6)
w art. 15a w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) akty fizycznej przemocy domowej;";

7)
w art. 15aa dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W przypadku wydania wobec osoby stosującej przemoc domową nakazu lub zakazu przepisy art. 9f i art. 9g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535) stosuje się odpowiednio.".