Art. 15a. - [Zatrzymanie sprawców przemocy domowej] - Policja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.171 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2023 r. do: 13 grudnia 2023 r.
Art.  15a.  [Zatrzymanie sprawców przemocy domowej]
1.  10
 Policjant ma prawo zatrzymania, w trybie określonym w art. 15, osoby stosującej przemoc domową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), zwanej dalej "ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie", stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego.
2. 
Policjant w celu stwierdzenia zasadności zatrzymania ocenia ryzyko bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, odrębnie dla osoby dorosłej i dziecka, biorąc pod uwagę w szczególności:
1) 11
 akty fizycznej przemocy domowej;
2) 12
 wiek osoby doznającej przemocy domowej;
3) 13
 stosowanie przemocy domową wobec kobiety w ciąży;
4) 14
 niepełnosprawność w rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) osoby doznającej przemocy domowej;
5) 15
 zależność osoby doznającej przmocy domowej od osoby stosującej tę przemoc ze względu na stan zdrowia lub jej zaburzenia psychiczne;
6)
zaburzenia psychiczne osoby, o której mowa w ust. 1;
7)
stan osoby, o której mowa w ust. 1, podczas interwencji związany z użyciem, nadużywaniem lub uzależnieniem od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych;
8)
kierowanie przez osobę, o której mowa w ust. 1, gróźb użycia przemocy ze skutkiem bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia;
9)
dostęp osoby, o której mowa w ust. 1, do niebezpiecznego narzędzia lub broni;
10)
informacje o dotychczas stosowanej przemocy lub prowadzonych postępowaniach wobec osoby, o której mowa w ust. 1, w związku z użyciem przemocy;
11) 16
 informacje od osób, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej dotyczące ich obaw o własne życie lub zdrowie, w tym związanych z nasileniem aktów przemocy w rodzinie;
12)
informacje o próbach targnięcia się na własne życie lub życie osób wspólnie zamieszkujących przez osobę, o której mowa w ust. 1, w związku ze stosowaniem przemocy;
13) 17
 informacje o próbach targnięcia się na własne życie przez osobę doznającą przemocy domowej w związku ze stosowaniem tej przemocy.
3. 
Oceny ryzyka, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w kwestionariuszu szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego dołączanym do protokołu zatrzymania.
4.  18
 Policja niezwłocznie zawiadamia o dokonaniu zatrzymania prokuratora i właściwy miejscowo zespół interdyscyplinarny, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a gdy w mieszkaniu zamieszkują osoby małoletnie - także właściwy miejscowo sąd opiekuńczy.
5.  19
 W przypadkach, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1214, z 2022 r. poz. 655, 1488 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535), o dokonaniu zatrzymania żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową Policja niezwłocznie zawiadamia właściwą miejscowo jednostkę organizacyjną Żandarmerii Wojskowej.
10 Art. 15a ust. 1 zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
11 Art. 15a ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 5 pkt 6 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
12 Art. 15a ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
13 Art. 15a ust. 2 pkt 3 zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
14 Art. 15a ust. 2 pkt 4 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
15 Art. 15a ust. 2 pkt 5 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
16 Art. 15a ust. 2 pkt 11 zmieniony przez art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
17 Art. 15a ust. 2 pkt 13 zmieniony przez art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.535) zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2023 r.
18 Art. 15a ust. 4 dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.289) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 2023 r.
19 Art. 15a ust. 5 dodany przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. (Dz.U.2023.289) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 sierpnia 2023 r.