Art. 8. - Zmiana ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.158.1122

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2007 r.
Art.  8.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 19, art. 34 ust. 4, art. 47 ust. 2, art. 57, art. 62 ust. 3 i art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 ust. 19, art. 34 ust. 4, art. 47 ust. 2, art. 57, art. 62 ust. 7 i art. 110b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.