Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.2.14

Akt utracił moc
Wersja od: 12 kwietnia 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 grudnia 2003 r.
w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych

Na podstawie art. 34 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
1.
Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych, określają tabele wymagań stanowiące załącznik do rozporządzenia.
2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o stanowiskach służbowych oraz o grupach zaszeregowania tych stanowisk, należy przez to rozumieć stanowiska służbowe i grupy zaszeregowania stanowisk służbowych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.
1.
Warunkiem mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe komendanta Policji lub jego zastępcy, dowódcy oddziału lub jego zastępcy, a także na stanowisko kierownika komórki organizacyjnej lub jego zastępcy, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "18" do "12", jest posiadanie przez niego wykształcenia wyższego z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnym.
2. 3
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na stanowisko służbowe, o którym mowa w ust. 1, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "14" do "12", można mianować lub powołać policjanta posiadającego wykształcenie wyższe bez tytułu zawodowego magistra (równorzędnego), przy spełnieniu pozostałych wymagań w zakresie kwalifikacji zawodowych i stażu służby.
3. 4
Policjant, o którym mowa w ust. 2, powołany na stanowisko służbowe komendanta Policji, zaszeregowane do "14" grupy uposażenia zasadniczego, jest obowiązany uzupełnić wykształcenie i uzyskać tytuł zawodowy magistra (równorzędny) w terminie 4 lat od dnia powołania na stanowisko.
1. 5
Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe wyższe:
1) 6
ogólne - po ukończeniu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
2)
w specjalności:
a)
kryminalnej, prewencyjnej lub służby wspomagającej - po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w odpowiedniej specjalności,
b)
zarządzania zasobami ludzkimi, zwane dalej "wyższymi I stopnia" - po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w tej specjalności,
c)
zarządzania komórkami oraz jednostkami organizacyjnymi Policji, zwane dalej "wyższymi II stopnia", - po ukończeniu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych w tej specjalności.
2.
Ukończenie szkolenia oficerskiego bez specjalności, złożenie egzaminu oficerskiego bez specjalności oraz ukończenie szkolenia oficerskiego dla absolwentów wydziału prawa uważa się za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych ogólnych.
3. 7
Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych w jednej ze specjalności wymienionych w ust. 1 pkt 2 lit. a uważa się:
1)
ukończenie szkolenia oficerskiego w odpowiedniej specjalności albo
2)
ukończenie szkolenia wyższego zawodowego dla absolwentów wyższych uczelni w odpowiedniej specjalności, albo
3)
złożenie egzaminu oficerskiego w odpowiedniej specjalności.
4.
Ukończenie szkolenia oficerskiego dla ekspertów kryminalistyki uważa się za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych w specjalności kryminalnej, a szkolenia oficerskiego dla psychologów za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych w specjalności służby wspomagającej.
5. 8
Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych wyższych II stopnia uważa się ukończenie Studium Zarządzania Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.
1. 9
Warunkiem mianowania lub powołania policjanta na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "18" do "8", jeżeli w tabelach wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1, nie określono inaczej, jest posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych wyższych ogólnych.
2.
Na stanowisko służbowe komendanta Policji powołuje się policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe wyższe w specjalności kryminalnej lub prewencyjnej.
3.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na stanowisko służbowe komendanta Policji można powołać policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe wyższe w specjalności służby wspomagającej i staż służby dłuższy o 2 lata od wymaganego do objęcia tego stanowiska.
4.
Warunkiem powołania na stanowisko służbowe zastępcy komendanta Policji lub mianowania policjanta na stanowisko zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "16" do "8" jest posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych wyższych w specjalności zgodnej z rodzajem służby, w której występuje stanowisko
5. 10
Na stanowiska, o których mowa w ust. 4, można mianować lub powołać policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe wyższe w specjalności innej niż rodzaj służby, w której występuje stanowisko, i staż służby dłuższy o 1 rok od wymaganego do objęcia tego stanowiska.
 
1.
Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe specjalistyczne:
1)
w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy;
2)
w odpowiedniej specjalności.
2.
Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych specjalistycznych w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy uważa się ukończenie szkolenia dla rezerwy kadrowej na stanowisko kierownika komórki organizacyjnej komendy powiatowej (miejskiej) i rejonowej Policji.
3.
Za równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych specjalistycznych w odpowiedniej specjalności uważa się:
1)
ukończenie w tej samej specjalności szkolenia zawodowego, wymaganego do mianowania na stopień aspiranta lub podoficera Policji, z wyłączeniem szkolenia zawodowego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji wymaganego do mianowania na stopień podoficera Policji albo
2)
złożenie w tej samej specjalności egzaminu aspiranckiego lub podoficerskiego, zastępującego szkolenie zawodowe, z wyłączeniem egzaminu podoficerskiego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.
1. 12
Warunkiem mianowania policjanta na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "7" do "5", jeżeli w tabelach wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1, nie określono inaczej, jest posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych specjalistycznych w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy albo kwalifikacji zawodowych specjalistycznych w specjalności wymaganej na stanowisku służbowym w danym rodzaju służby.
2.
W przypadku gdy czynności wykonywane na stanowisku służbowym obejmują zadania kilku rodzajów służb lub gdy, z uwagi na zakres tych czynności, żadna ze specjalności szkolenia zawodowego specjalistycznego nie pozwala na uzyskanie kwalifikacji zawodowych potrzebnych na stanowisku, przełożony uprawniony do mianowania policjanta określa specjalność, w jakiej ma on odbyć szkolenie.
Mianowanie policjanta na inne stanowisko służbowe, zaszeregowane również do grupy uposażenia zasadniczego od "7" do "5", gdy są wymagane na nim kwalifikacje zawodowe specjalistyczne w innej specjalności, może nastąpić po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych potrzebnych na tym stanowisku. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach mianowanie na stanowisko służbowe, o którym mowa w § 7, może nastąpić przed uzyskaniem przez policjanta kwalifikacji zawodowych potrzebnych na tym stanowisku. Kwalifikacje zawodowe policjant jest obowiązany uzyskać w terminie 2 lat od dnia mianowania na stanowisko.
 
1.
Policjant uzyskuje kwalifikacje zawodowe podstawowe wymagane przy mianowaniu na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "11" do "2", po ukończeniu szkolenia zawodowego:
1)
podstawowego określonego w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji (Dz. U. Nr 97, poz. 823);
2)
podstawowego profilowanego.
2.
Policjant służby kryminalnej, śledczej oraz prewencyjnej uzyskuje kwalifikacje zawodowe podstawowe wymagane przy mianowaniu na stanowisko służbowe, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "4" do "2", po ukończeniu części profilowanej szkolenia zawodowego podstawowego, a policjant służby wspomagającej po ukończeniu części ogólnopolicyjnej tego szkolenia.
3.
O rodzaju kwalifikacji zawodowych posiadanych przez policjanta kończącego szkolenie zawodowe, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, decyduje profil ukończonego szkolenia.
4.
Za równoznaczne z ukończeniem szkolenia zawodowego podstawowego o profilu prewencyjnym uważa się:
1)
ukończenie szkolenia zawodowego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji wymaganego do mianowania na stopień podoficera Policji albo
2)
złożenie egzaminu podoficerskiego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji.
5.
Ukończenie szkolenia zawodowego podstawowego bez wyodrębnionego profilu uważa się za równoznaczne z ukończeniem części ogólnopolicyjnej tego szkolenia.
1. 15
Warunkiem mianowania policjanta na stanowisko służbowe w służbie kryminalnej, śledczej oraz prewencyjnej, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "4" do "2", jeżeli w tabelach wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1, nie określono inaczej, jest posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych podstawowych o profilu wymaganym na stanowisku służbowym w danym rodzaju służby.
1a. 16
Warunkiem mianowania policjanta na stanowisko służbowe w służbie wspomagającej, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "4" do "2", jeżeli w tabelach wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1, nie określono inaczej, jest posiadanie przez niego kwalifikacji zawodowych podstawowych o profilu służby wspomagającej lub kwalifikacji zawodowych podstawowych uzyskanych po ukończeniu części ogólnopolicyjnej szkolenia zawodowego podstawowego albo szkolenia zawodowego podstawowego bez wyodrębnionego profilu.
1b. 17
W szczególnie uzasadnionych przypadkach na stanowisko służbowe w służbie prewencyjnej, zaszeregowane do grupy uposażenia zasadniczego od "4" do "2", jeżeli w tabelach wymagań, o których mowa w § 1 ust. 1, nie określono inaczej, można mianować policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe podstawowe uzyskane po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego bez wyodrębnionego profilu.
2.
W przypadku gdy czynności wykonywane na stanowisku służbowym obejmują zadania kilku rodzajów służb lub gdy, z uwagi na zakres tych czynności, żaden z profili szkolenia zawodowego podstawowego nie pozwala na uzyskanie kwalifikacji zawodowych potrzebnych na stanowisku, przełożony uprawniony do mianowania policjanta określa profil, w jakim ma on odbyć szkolenie.
1.
Mianowanie policjanta posiadającego kwalifikacje zawodowe podstawowe o określonym profilu na inne stanowisko służbowe, zaszeregowane również do grupy uposażenia zasadniczego od "4" do "2", gdy są wymagane na nim kwalifikacje zawodowe podstawowe o innym profilu, może nastąpić po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych potrzebnych na tym stanowisku.
2.
Policjant posiadający kwalifikacje zawodowe podstawowe bez profilu może być mianowany na stanowisko służbowe, o którym mowa w ust. 1, po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych potrzebnych na nowym stanowisku.
3. 18
Policjant służby wspomagającej oraz policjant służby prewencyjnej zajmujący stanowisko w komórce organizacyjnej właściwej w sprawach patrolowych lub interwencyjnych, konwojowo-ochronnych, w oddziałach prewencji oraz policji sądowej, posiadający kwalifikacje zawodowe podstawowe bez profilu, może być mianowany na inne stanowisko służbowe, jeżeli jest ono zaszeregowane również do grupy uposażenia zasadniczego od "4" do "2".
4. 19
Do mianowania, o którym mowa w ust. 1 i 2, przepisy § 7a i § 9 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
Do stażu służby wymaganego do zajmowania stanowisk służbowych określonych w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia nie wlicza się okresu służby kandydackiej, osiemnastu miesięcy studiów stacjonarnych w Wyższej Szkole Policji odbytych przez osobę, która egzamin wstępny zda przed przyjęciem do służby w Policji, urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego oraz okresu zawieszenia w czynnościach służbowych.
1.
Policjant mianowany na stanowisko służbowe przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, który nie spełnia wymagań w nim określonych, zachowuje uprawnienia do zajmowania tego stanowiska.
2.
Osoby przyjęte do służby w Policji i posiadające stopień wojskowy, które zostały mianowane na odpowiedni stopień policyjny bez uzależnienia tego mianowania od obowiązku odbycia przeszkolenia zawodowego, traktuje się jako posiadające kwalifikacje zawodowe stosowne do stanowiska zajmowanego w dniu wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 21

ZAŁĄCZNIK  22

TABELE WYMAGAŃ W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I STAŻU SŁUŻBY, JAKIM POWINNI ODPOWIADAĆ POLICJANCI NA STANOWISKACH KOMENDANTÓW POLICJI I INNYCH STANOWISKACH SŁUŻBOWYCH

Lp.StanowiskoWykształcenieKwalifikacje zawodoweStaż służby w latach
12345
1Komendant Główny Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
innym równorzędnymwyższe II stopnia
2zastępca Komendanta Głównego Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
innym równorzędnymwyższe II stopnia
3komendant wojewódzki (Stołeczny) Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
innym równorzędnymwyższe II stopnia
4Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytniewedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
wyższe II stopnia
5I zastępca i zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
wyższe II stopnia
6komendant szkoły policyjnejwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
innym równorzędnymwyższe II stopnia
7Zastępca komendanta-prorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytniewedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
wyższe II stopnia
7aprorektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytniewedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
wyższe II stopnia
7bKanclerz Wyższej Szkoły Policji w Szczytniewedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
wyższe II stopnia
8zastępca komendanta szkoły policyjnejwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
innym równorzędnymwyższe II stopnia
9komendant powiatowy (miejski) i rejonowy Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
innym równorzędnymwyższe II stopnia
10I zastępca i zastępca komendanta powiatowego (miejskiego) i rejonowego Policjiwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe I stopnia
11komendant komisariatu (komisariatu specjalistycznego)wyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności4
Policjiinnym równorzędnymwyższe I stopnia
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne5
wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegospecjalistyczne6
średniespecjalistyczne7
12zastępca komendanta komisariatu (komisariatu specjalistycznego)wyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności4
Policjiinnym równorzędnymwyższe I stopnia
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne5
wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegospecjalistyczne6
średniespecjalistyczne7
Jeżeli w tabeli wymagań w rubryce kwalifikacje zawodowe występuje określenie "specjalistyczne", należy przez to rozumieć kwalifikacje zawodowe specjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy albo w odpowiedniej specjalności.

Tabela 2

Wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na innych stanowiskach służbowych

Lp.StanowiskoWykształcenieKwalifikacje zawodoweStaż służby w latach
12345
1dyrektor biura, inspektoratu, laboratorium, oddziału orazwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
dyrektor Centralnego Biura Śledczegoinnym równorzędnymwyższe II stopnia
2zastępca dyrektora biura, inspektoratu, laboratorium, wyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
oddziałuinnym równorzędnymwyższe II stopnia
3rzecznik prasowy w KGPwyższe z tytułem zawodowym magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
lub innym równorzędnymspecjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy7
4główny księgowy budżetu w KGPwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7

oraz

wyższe II stopniaco najmniej 4 lata służby (pracy) w księgowości
5Adiunkt-dyrektor instytutuwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
wyższe I stopnia
6profesor zwyczajny i nadzwyczajnywedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności2
specjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy3
7naczelnik zarząduwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
innym równorzędnymwyższe II stopnia
8dowódca oddziałuwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności7
innym równorzędnymwyższe II stopnia
9Adiunkt-zastępca dyrektorawedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
wyższe I stopnia
10Adiunkt-kierownik zakładuwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
wyższe I stopnia
11kierownik zakładuwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
innym równorzędnymwyższe I stopnia
12naczelnik wydziału - radca prawnywedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe I stopnia
13naczelnik wydziału, inspektoratu, laboratoriumwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
innym równorzędnymwyższe I stopnia
13aKierownik rektoratuwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe I stopnia
14dowódca samodzielnego pododdziału antyterrorystycznegowyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
innym równorzędnymwyższe II stopnia
15główny księgowy - naczelnik wydziałuwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5

oraz

wyższe I stopniaco najmniej 3 lata służby (pracy) w księgowości
15aKwestorwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5 oraz co najmniej 3 lata służby pracy) w księgowości
wyższe I stopnia
16radcawyższe z tytułem zawodowym magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
lub innym równorzędnymspecjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy7
17radca prawnywedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności-
specjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy3
18redaktor naczelnywyższe z tytułem zawodowym magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
19kierownik ośrodkawyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
innym równorzędnymwyższe II stopnia
20zastępca dowódcy oddziałuwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
innym równorzędnymwyższe I stopnia
21zastępca naczelnika wydziału, inspektoratu, laboratoriumwyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności4
wyższe I stopnia
22zastępca głównego księgowego - naczelnika wydziałuwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności4

oraz co najmniej

wyższe I stopnia2 lata służby (pracy) w księgowości
23zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznegowyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe I stopnia
24zastępca redaktora naczelnegowyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności4
innym równorzędnymwyższe I stopnia
25dowódca samodzielnego pododdziałuwyższe z tytułem zawodowym magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
lub innym równorzędnymwyższe II stopnia
26dyrektor bibliotekiwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe I stopnia
27kierownik bibliotekiwyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegowyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
28kierownik studium w WSPol.według odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe I stopnia
29kierownik studiumwyższe z tytułem zawodowym magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
30adiunktwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności-
specjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy2
31Adiunkt-zastępca kierownikawedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe I stopnia
32zastępca kierownika zakładuwyższe z tytułem zawodowym magistra lubwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
innym równorzędnymwyższe I stopnia
33zastępca kierownika ośrodkawyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe I stopnia
34rzecznik prasowywyższe z tytułem zawodowym magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności4
lub innym równorzędnymspecjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy5
35dyżurny KGPwyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegowyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności7
36ekspertwyższe bez tytułu zawodowego magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności3
lub innego równorzędnegospecjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy4
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności5
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności
37zastępca dyżurnego KGP

oraz dyżurny KSP i KWP

wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegowyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności6
38starszy pilotwyższe bez tytułuspecjalistyczne-
zawodowego magistrapodstawowe 11
lub innego podstawowe 3
równorzędnegoniepełne podstawowe 2 (ukończony II etap szkolenia) -
średniespecjalistyczne1
podstawowe 12
podstawowe 3
niepełne podstawowe 2 (ukończony II etap szkolenia) -
39starszy mechanikwyższe bez tytułuspecjalistyczne-
zawodowego magistrapodstawowe 11
lub innegopodstawowe 3
równorzędnegoniepełne podstawowe 2 (ukończony II etap szkolenia)-
średniespecjalistyczne1
podstawowe 12
podstawowe 3
niepełne podstawowe 2 (ukończony II etap szkolenia) -
40starszy wykładowca w WSPol.według odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
specjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy7
41starszy wykładowcawyższe z tytułem zawodowym magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności6
lub innym równorzędnymspecjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy7
42wykładowca w WSPol.według odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
specjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy6
43wykładowcawyższe bez tytułu zawodowego magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
lub innego równorzędnegospecjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy6
44zastępca dowódcy samodzielnego pododdziałuwyższe z tytułem zawodowym magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
45kierownik izby dzieckawyższe pedagogicznewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności4
wyższe I stopnia
46naczelnik sekcji,

kierownik sekcji

wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegowyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności3
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności5
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności
47naczelnik sekcji w lotnictwiewyższe bez tytułuspecjalistyczne1
policyjnym, zawodowego magistrapodstawowe 12
kierownik sekcji lub innegopodstawowe 3
w lotnictwie policyjnymrównorzędnegopodstawowe 23
średniespecjalistyczne2
podstawowe 13
podstawowe 3
podstawowe 24
48lektorwyższe bez tytułu zawodowego magistra wyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności-
lub innego równorzędnegospecjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy
49kapelmistrzwyższe muzycznewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności3
wyższe I stopnia
specjalistyczne w odpowiedniej specjalności5
podstawowe 1
50dowódca kompanii w WSPol.wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegowyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności4
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności
wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 16
średniespecjalistyczne w odpowiedniej specjalności
51dowódca kompaniiwyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegowyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności3
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności
wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 16
średniespecjalistyczne
średniepodstawowe 17
52kierownik referatuwyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegowyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności3
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności
wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 16
średniespecjalistyczne
średniepodstawowe 17
53II kapelmistrzwyższe muzycznewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności2
wyższe I stopnia
specjalistyczne w odpowiedniej specjalności3
podstawowe 1
54zastępca naczelnika sekcjiwyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegowyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności3
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności
średniespecjalistyczne7
wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 1
55zastępca dyżurnego KSP i KWP, dyżurny KMP, KPP i KRP oraz dyżurny KP o stanie etatowym powyżej 60wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegowyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności4
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności
średniespecjalistyczne7
wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 1
56młodszy wykładowcawyższe bez tytułu zawodowego magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności3
lub innego równorzędnegospecjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy4
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
specjalistyczne7
57zastępca dowódcy kompaniiwyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegowyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności3
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności4
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności
średniespecjalistyczne6
wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 1
58specjalistawyższe bez tytułu zawodowego magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności3
lub innego równorzędnegospecjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy4
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności5
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności
średniespecjalistyczne6
wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 1
59pilotśredniespecjalistyczne-
podstawowe 1
podstawowe 3
niepełne podstawowe 2 (ukończony I etap szkolenia)
60mechanikśredniespecjalistyczne-
podstawowe 1
podstawowe 3
niepełne podstawowe 2 (ukończony I etap szkolenia)
61asystent w WSPol.,

instruktor w WSPol.

według odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności-
specjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy
62lekarzwedług odrębnych przepisówwyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności-
specjalistyczne2
podstawowe 1
podstawowe 23
63pomocnik dowódcy oddziałuwyższe bez tytułu zawodowego magistrawyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności4
lub innego równorzędnegospecjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności5
wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegospecjalistyczne w odpowiedniej specjalności
średniespecjalistyczne6
wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 1
64dowódca plutonu w pododdziale antyterrorystycznymwyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegowyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności3
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymwyższe I stopnia
średniewyższe ogólne albo w odpowiedniej specjalności4
wyższe z tytułem zawodowym magistra lub innym równorzędnymspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności
średniespecjalistyczne5
wyższe bez tytułu zawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 1
65zastępca dyżurnegowyższe bez tytułuspecjalistyczne3
KMP, KPP i KRP,

zastępca dyżurnego KP o stanie etatowym powyżej 60 oraz dyżurny KP

zawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 1
średniespecjalistyczne5
podstawowe 1
66kierownik posterunku Policjiwyższe bez tytułuspecjalistyczne3
zawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 1
średniespecjalistyczne5
podstawowe 1
67kierownik sekcji muzycznejśrednie muzycznespecjalistyczne3
podstawowe 1
68kierownik ogniwa, rewiruwyższe bez tytułuspecjalistyczne2
dzielnicowychzawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 1
średniespecjalistyczne3
podstawowe 1
69dowódca plutonuwyższe bez tytułuspecjalistyczne2
zawodowego magistra lub innego równorzędnegopodstawowe 1
średniespecjalistyczne3
podstawowe 1
70asystent, detektyw, instruktorwyższe bez tytułu zawodowego magistra specjalistyczne w odpowiedniej specjalności2
lub innegopodstawowe 1
równorzędnegoniepełne podstawowe 2 (ukończony II etap szkolenia) -
średniespecjalistyczne w odpowiedniej specjalności3
podstawowe 1
podstawowe 2
71dowódca drużynyśredniespecjalistyczne3
w pododdziale antyterrorystycznympodstawowe 1
72dzielnicowywyższe bez tytułu zawodowego magistraspecjalistyczne w odpowiedniej specjalności2
lub innegopodstawowe 1
równorzędnegoniepełne podstawowe 2 (ukończony II etap szkolenia) -
średniespecjalistyczne w odpowiedniej specjalności3
podstawowe 1
podstawowe 2
73dowódca drużynyśredniespecjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy3
podstawowe 1
podstawowe 3
74pomocnik dyżurnegośredniepodstawowe 12
podstawowe 23
podstawowe 3
75referentśredniepodstawowe 12
podstawowe 3
niepełne podstawowe 2 (ukończony II etap szkolenia) -
76policjantśredniepodstawowe 12
podstawowe 3
niepełne podstawowe 2 (ukończony II etap szkolenia)-
nieposiadający średniego wykształceniapodstawowe3
77pielęgniarkawedług odrębnych przepisówpodstawowe-
78aplikantśredniepodstawowe 11
podstawowe 3
niepełne podstawowe 2 (ukończony I etap szkolenia) -
nieposiadającypodstawowe 11
średniegopodstawowe 3
wykształcenianiepełne podstawowe 2 (ukończony I etap szkolenia)-
79kursantśrednie--
nieposiadający średniego wykształcenia--

1 Kwalifikacje zawodowe podstawowe uzyskane po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego profilowanego wymienionego w § 8 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, którego realizację po raz pierwszy rozpoczęto dnia 1 grudnia 2003 r.

2 Kwalifikacje zawodowe podstawowe uzyskane po ukończeniu szkolenia zawodowego podstawowego, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1.

3 Kwalifikacje zawodowe podstawowe uzyskane po ukończeniu szkolenia zawodowego o odpowiednim profilu albo bez wyodrębnionego profilu.

Jeżeli w tabeli wymagań w rubryce kwalifikacje zawodowe występuje określenie "specjalistyczne", należy przez to rozumieć kwalifikacje zawodowe specjalistyczne w specjalności organizacji i kierowania pracą grupy albo w odpowiedniej specjalności.

Jeżeli w tabeli wymagań przy kwalifikacjach zawodowych podstawowych nie występuje indeks, należy przez to rozumieć każde kwalifikacje zawodowe podstawowe.

Użyte w tabeli skróty nazw jednostek organizacyjnych Policji oznaczają:

KGP - Komendę Główną Policji,

KWP - Komendę Wojewódzką Policji,

KSP - Komendę Stołeczną Policji,

KMP - Komendę Miejską Policji,

KPP - Komendę Powiatową Policji,

KRP - Komendę Rejonową Policji,

KP - Komisariat Policji,

WSPol. - Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.
3 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.
4 § 2 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.
5 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.
6 § 3 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 7 marca 2006 r. (Dz.U.06.50.371) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2006 r.
7 § 3 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.
8 § 3 ust. 5:

- dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 7 marca 2006 r. (Dz.U.06.50.371) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2006 r.

9 § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.
10 § 4 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.
11 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.
12 § 6 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.
13 § 7a dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.
14 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.
15 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.
16 § 9 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.
17 § 9 ust. 1b dodany przez § 1 pkt 6 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.
18 § 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.
19 § 10 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.
20 § 11 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.27.202) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 8 marca 2006 r.
21 Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. Nr 115, poz. 1212 oraz z 2001 r. Nr 67, poz. 713), zachowane w mocy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 100, poz. 1084).
22 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.62.582) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 kwietnia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.105.885) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 marca 2006 r. (Dz.U.06.50.371) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 kwietnia 2006 r.