Art. 2. - Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.95.1101

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 lutego 2015 r.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 90, poz. 1001) wprowadza się następujące zmiany:

1)
skreśla się art. 24;
2) 2
 w art. 31 w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) podatków dochodowych."

2 Z dniem 5 lipca 2002 r. art. 2 pkt 2 w związku z art. 4 został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji RP w zakresie, w jakim pozbawia przedsiębiorców prowadzących zakłady pracy chronionej przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 30 ust. 1 zdanie drugie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.97.123.776), w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r., uprawnień określonych w art. 31 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 2 tegoż artykułu powołanej wyżej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r., w brzmieniu obowiązującym w dniu 30 listopada 1999 r., wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. (Dz.U.02.100.923).