Zmiana ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.904

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2021 r.

USTAWA
z dnia 15 kwietnia 2021 r.
o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw

W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3:
a)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Zdjęcie wykonane i przesłane przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwaną dalej "Agencją", w tym zdjęcie geotagowane będące zdjęciem zawierającym informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania tego zdjęcia, ustalonych na podstawie dostępnych systemów pozycjonowania satelitarnego, stanowi dowód tego, co zostało zobrazowane na tym zdjęciu oraz zapisane w pliku zawierającym to zdjęcie. Zdjęcie przesłane z wykorzystaniem tej aplikacji ma charakter dokumentu, o którym mowa w art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.",

b)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Do terminów, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 1a, terminów do dokonania określonych czynności w toku postępowań oraz terminów, w jakich należy spełnić określone warunki przyznania lub wypłaty płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, nie stosuje się przepisów art. 15zzzzzn2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).";

2)
w art. 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy "Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej "Agencją" ";
3)
po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu:

"Art. 8a. 1. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 5 rozporządzenia nr 639/2014, Prezes Agencji niezwłocznie informuje o tym fakcie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, wskazując odmiany konopi włóknistych, dla których okoliczności te wystąpiły.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, listę odmian konopi włóknistych, dla których wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 5 rozporządzenia nr 639/2014, do uprawy których nie przyznaje się płatności obszarowych.";

4)
w art. 21:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Zgłoszenia zmian we wnioskach o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu dokonuje się w terminie do dnia 31 maja roku, w którym dany wniosek został złożony.",

b)
ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Terminy, o których mowa w ust. 1 i 1a, nie podlegają przywróceniu.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu lub zgłaszania zmian do tych wniosków w danym roku, mając na względzie umożliwienie otrzymania przez rolników należnych im płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.".

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2021 r. poz. 699) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:

"Art. 16a. 1. Prezes Agencji może nieodpłatnie udostępnić dane przestrzenne zawarte w systemie identyfikacji działek rolnych oraz w zintegrowanym systemie kontroli, o których mowa w art. 68 ust. 1 lit. b i e rozporządzenia 1306/2013, dotyczące wektorowych granic i powierzchni:

1) działek referencyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, wraz z ich identyfikatorami,

2) maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia nr 640/2014,

3) obszarów, gruntów i użytków wymienionych w art. 5 ust. 2 lit. c i d rozporządzenia nr 640/2014,

4) upraw rolnych, obszarów wymienionych w art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 640/2014 oraz trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1307/2013 deklarowanych przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności

- jeżeli te dane będą wykorzystywane do celów naukowych, badawczych, statystycznych lub środowiskowych, na wniosek podmiotów realizujących ustawowe zadania dotyczące tych celów, a także na wniosek instytucji i organów Unii Europejskiej.

2. Wniosek o udostępnienie danych przestrzennych, o którym mowa w ust. 1:

1) jest składany na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, opatrzonym odpowiednio podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną wnioskodawcy ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią;

2) zawiera:

a) nazwę i adres wnioskodawcy,

b) zakres danych przestrzennych, jakie miałyby zostać udostępnione wnioskodawcy,

c) informacje niezbędne do ustalenia, czy wnioskodawca spełnienia warunki określone w ust. 1, w tym zakres zadań realizowanych przez wnioskodawcę oraz cel, w jakim wnioskodawca zamierza wykorzystać udostępnione dane przestrzenne.

3. Jeżeli warunki udostępnienia danych przestrzennych określone w ust. 1 są spełnione, Prezes Agencji udostępnia te dane:

1) z zapewnieniem ochrony wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych;

2) w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu udostępnionych przez Agencję usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 214).".

W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1371) w art. 21 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu:

"3b. W przypadku działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15, zdjęcie wykonane i przesłane przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję, w tym zdjęcie geotagowane będące zdjęciem zawierającym informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania tego zdjęcia, ustalonych na podstawie dostępnych systemów pozycjonowania satelitarnego, stanowi dowód tego, co zostało zobrazowane na tym zdjęciu oraz zapisane w pliku zawierającym to zdjęcie. Zdjęcie przesłane z wykorzystaniem tej aplikacji ma charakter dokumentu, o którym mowa w art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.".

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 27 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Zdjęcie wykonane i przesłane przez stronę postępowania z wykorzystaniem aplikacji udostępnionej przez Agencję, w tym zdjęcie geotagowane będące zdjęciem zawierającym informacje o długości i szerokości geograficznej miejsca wykonania tego zdjęcia, ustalonych na podstawie dostępnych systemów pozycjonowania satelitarnego, stanowi dowód tego, co zostało zobrazowane na tym zdjęciu oraz zapisane w pliku zawierającym to zdjęcie. Zdjęcie przesłane z wykorzystaniem tej aplikacji ma charakter dokumentu, o którym mowa w art. 76 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.";

2)
w art. 34 w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1-2a";
3)
w art. 38 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Do postępowań w sprawach o wypłatę pomocy przepis art. 27 ust. 2a stosuje się odpowiednio.";

4)
w art. 57d w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Przepisy art. 42b ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.";

5)
w art. 67b:
a)
uchyla się ust. 1 i 2,
b)
w ust. 3 po wyrazach "u ludzi" dodaje się wyrazy "(Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.)",
c)
uchyla się ust. 6,
d)
w ust. 7 wyrazy "ust. 1-6" zastępuje się wyrazami "ust. 3-5";
6)
art. 67c otrzymuje brzmienie:

"Art. 67c. Do terminów składania wniosków o przyznanie płatności i terminów zgłaszania zmian do tych wniosków w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12a, do terminów na dokonanie określonych czynności w toku postępowań w sprawach dotyczących wyboru operacji partnerów KSOW oraz do terminów, o których mowa w art. 67a, terminów do dokonania określonych czynności w toku postępowań, o których mowa w art. 67b, terminów, w jakich należy spełnić określone warunki przyznania lub wypłaty pomocy lub pomocy technicznej lub określone wymogi, terminów dopełnienia warunków, z zastrzeżeniem których została wydana decyzja o przyznaniu pomocy, lub terminów realizacji innych zobowiązań związanych z przyznaną pomocą lub pomocą techniczną nie stosuje się przepisów art. 15zzzzzn2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.).".

Do przyznawania płatności, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, w sprawach objętych postępowaniami:

1)
wszczętymi i niezakończonymi przed dniem 15 marca 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe;
2)
wszczętymi po dniu 14 marca 2021 r. i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do przyznawania i wypłaty pomocy, o której mowa w ustawie zmienianej w art. 3, w sprawach objętych postępowaniami:

1)
wszczętymi i niezakończonymi przed dniem 15 marca 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe;
2)
wszczętymi po dniu 14 marca 2021 r. i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1. 
Do:
1)
przyznawania pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 i 10-12a ustawy zmienianej w art. 4, w sprawach objętych postępowaniami:
a)
wszczętymi i niezakończonymi przed dniem 15 marca 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe,
b)
wszczętymi po dniu 14 marca 2021 r. i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
przyznawania pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 4, innych niż wymienione w pkt 1, wypłaty pomocy finansowej w ramach tych działań oraz przyznawania i wypłaty pomocy technicznej, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe;
3)
wyboru operacji partnera KSOW, o którym mowa w ustawie zmienianej w art. 4, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. 
W przypadku uchybienia terminu w toku postępowania w sprawie o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 4, przez podmiot ubiegający się o przyznanie tej pomocy lub tej pomocy technicznej z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, wszczętego i niezakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, należy przywrócić ten termin, jeżeli czynność, dla której był określony termin, została dopełniona nie później niż w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przywrócenie terminu nie ma wpływu na przyznawanie tej pomocy lub tej pomocy technicznej innym podmiotom.
3. 
W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 4, nie spełnił określonego warunku przyznania tej pomocy lub tej pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem i gdy podmiot ten:
1)
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy został wezwany do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu oraz
2)
nie przedstawił dowodów, o których mowa w pkt 1, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

- podmiot właściwy w sprawie o przyznanie tej pomocy lub tej pomocy technicznej odmawia podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie tej pomocy lub tej pomocy technicznej jej przyznania, z podaniem przyczyn odmowy.

4. 
Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się z uwzględnieniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 4.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 12 czerwca 2021 r.