Art. 3. - [Działania i poddziałania PROW] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2298 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 października 2023 r.
Art.  3.  [Działania i poddziałania PROW]
1. 
Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje następujące działania i poddziałania:
1)
transfer wiedzy i działalność informacyjna:
a)
wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności,
b)
wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych;
2)
usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw:
a)
wsparcie korzystania z usług doradczych,
b)
wsparcie dla szkolenia doradców;
3)
systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych:
a)
wsparcie na przystępowanie do systemów jakości,
b)
wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym;
4)
inwestycje w środki trwałe:
a)
wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,
b)
wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,
c)
wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa;
5)
przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych:
a)
wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
b)
wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
6)
rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej:
a)
pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników,
b)
pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
c)
pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw,
d)
wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej,
e)
płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi;
7)
podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
a)
wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,
b)
wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej,
c)
wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury;
8)
inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów:
a)
wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych,
b)
wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska;
9)
tworzenie grup producentów i organizacji producentów;
10)
działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne:
a)
płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych,
b)
wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie;
11)
rolnictwo ekologiczne:
a)
płatności na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie,
b)
płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie;
12)
płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami:
a)
rekompensata na obszarach górskich,
b)
rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami naturalnymi,
c)
rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami;
12a)
dobrostan zwierząt;
13)
współpraca;
13a)
wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19;
13aa)
nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę;
13b)
zarządzanie ryzykiem;
14)
wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:
a)
wsparcie przygotowawcze,
b)
wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
c)
przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
d)
wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
2. 
Program, oprócz działań i poddziałań wymienionych w ust. 1, obejmuje również pomoc techniczną.
3. 
Wspieranie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w części drugiej w tytule III w rozdziale II rozporządzenia nr 1303/2013, zwanego dalej "rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność", w ramach działania, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, odbywa się na zasadach określonych w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach - na zasadach określonych w niniejszej ustawie.