Art. 3. - Zmiana ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.181

Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2023 r.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2290) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) Urzędzie Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.";

2)
w art. 36 w ust. 5 pkt 9ba otrzymuje brzmienie:

"9ba) Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 - dla urzędników Urzędu Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15;".