Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.537 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2020 r.
Art.  1.  [Przedmiot ustawy]
1.  Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników zatrudnionych w:
1) Kancelarii Sejmu;
2) Kancelarii Senatu;
3) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
3a) (uchylony);
3b) Sądzie Najwyższym;
4) (uchylony);
5) (uchylony);
6) Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego;
7) Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich;
7a) Biurze Rzecznika Praw Dziecka;
7b) Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
8) Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji;
8a) Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach nieuregulowanych w odrębnych przepisach;
9) Krajowym Biurze Wyborczym;
9a) (uchylony);
10) (uchylony);
11) (uchylony);
12) regionalnych izbach obrachunkowych;
13) Urzędzie Ochrony Danych Osobowych;
14) Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
15) Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.
2.  Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w:
1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej,
3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej,
4) (uchylony),
4a) Rządowym Centrum Legislacji,
5) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,
5a) Centralnym Biurze Śledczym Policji,
5b) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji,
5c) Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,
6) (uchylony),
7) (uchylony),
8) Biurze Nasiennictwa Leśnego

wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).