Art. 12. - Zmiana ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.228.1486

Akt utracił moc
Wersja od: 2 grudnia 2010 r.
Art.  12.
1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 5 i ust. 4, art. 19 ust. 2 pkt 10, 14, 15 i 18 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 5 i ust. 4, art. 19 ust. 2 pkt 10, 14, 15 i 18 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 33ff ust. 7 ustawy wymienionej w art. 1 zachowują moc.
3.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 pkt 1 lit. c i pkt 3 lit. a ustawy wymienionej w art. 13 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 39f pkt 1 lit. b i c ustawy wymienionej w art. 1, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
4.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. b ustawy wymienionej w art. 13 na lata gospodarcze 2008/2009 i 2009/2010 zachowują moc.