Zakres i sposób wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.201.1330

Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarządza się, co następuje:
Uznane organizacje producentów owoców i warzyw, zwane dalej "organizacjami producentów", wdrażają w realizowanych programach operacyjnych strategię krajową opracowaną na rzecz programów operacyjnych, w zakresie:
1)
wykorzystania technologii produkcji owoców i warzyw skutecznie zapobiegających niepożądanym spadkom plonów przez:
a)
zakup materiałów do budowy szklarni i montażu tuneli foliowych lub
b)
budowę szklarni oraz montaż tuneli foliowych, lub
c)
budowę, przebudowę, rozbudowę, zakup i montaż systemów służących do nawadniania upraw lub dzierżawę, najem lub leasing tych systemów, z wyłączeniem budowy ujęć wody, lub
d)
zakup i montaż instalacji chroniących uprawy owoców i warzyw przed przymrozkami;
2)
dostosowania skali i zakresu produkcji owoców i warzyw do popytu przez:
a)
zakup materiału szkółkarskiego do założenia lub powiększenia upraw trwałych oraz wieloletnich lub
b)
założenie plantacji;
3)
wykorzystania technologii produkcji owoców i warzyw pozwalających na wydłużenie okresu podaży owoców i warzyw przez zakup i montaż materiałów i urządzeń przyspieszających lub opóźniających dojrzewanie owoców i warzyw;
4)
wykorzystania systemów teleinformatycznych do kontroli procesu produkcji owoców i warzyw przez zakup i instalację urządzeń i oprogramowania komputerowego do kontroli warunków klimatycznych, fitopatologicznych oraz entomologicznych w produkcji owoców i warzyw;
5)
stosowania systemu przekazywania informacji dotyczących planowania i organizacji produkcji owoców i warzyw przez:
a)
zakup, instalację lub rozbudowę systemów przesyłania informacji służących do:
planowania i organizacji produkcji przez członków organizacji producentów lub
organizowania dostaw owoców i warzyw od członków organizacji producentów do organizacji producentów lub
b)
zakup dostępu do baz danych handlowych, statystycznych oraz informacji rynkowej dotyczących rynków owoców i warzyw, lub
c)
zakup i instalację urządzeń i oprogramowania komputerowego do obsługi systemów, o których mowa w lit. a;
6)
wykorzystania technologii produkcji owoców i warzyw zapobiegających utracie ich jakości przez:
a)
zakup i montaż instalacji chroniących drzewa i krzewy owocowe oraz uprawy warzywne przed opadami gradu, nadmiernymi opadami deszczu lub ptakami lub
b)
zakup i montaż materiałów chroniących owoce i warzywa przed zabrudzeniem w procesie produkcji;
7)
stosowania systemów poprawy jakości owoców i warzyw, kontroli jakości owoców i warzyw oraz systemów identyfikowalności produktów sektora owoców i warzyw przez:
a)
zakup i montaż maszyn i urządzeń niezbędnych do spełnienia wymagań wynikających z wdrożenia certyfikowanych systemów zapewnienia jakości owoców i warzyw lub
b)
zakup i montaż maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia wewnętrznych systemów kontroli jakości owoców i warzyw lub systemu identyfikowalności produktów sektora owoców i warzyw, lub
c)
zakup i instalację systemów teleinformatycznych wspierających stosowanie certyfikowanych systemów zapewnienia jakości owoców i warzyw, wewnętrznych systemów kontroli jakości owoców i warzyw oraz systemów zapewniających identyfikowalność produktów sektora owoców i warzyw, lub
d)
budowę i wyposażenie laboratorium służącego do monitorowania pozostałości pestycydów, azotanów, azotynów i metali ciężkich w owocach i warzywach, lub
e)
przeprowadzanie certyfikacji w ramach certyfikowanych systemów zapewnienia jakości oraz regularnych audytów niezbędnych do wdrażania certyfikowanych systemów zapewnienia jakości, lub
f)
pobieranie próbek oraz przekazywanie tych próbek do badań laboratoryjnych służących do regularnego monitoringu pozostałości pestycydów, azotanów, azotynów i metali ciężkich w owocach i warzywach, lub
g)
zakup urządzeń służących do ważenia i etykietowania owoców i warzyw, lub
h)
zatrudnienie osób zajmujących się kontrolą jakości owoców i warzyw przygotowywanych do sprzedaży;
8)
stosowania nowoczesnych technologii przechowywania lub transportu, zapobiegających utracie jakości przechowywanych i przewożonych produktów sektora owoców i warzyw przez:
a)
budowę, rozbudowę, przebudowę, remont lub zakup chłodni wyposażonych w nowoczesne systemy przechowywania lub dzierżawę, najem lub leasing tych chłodni lub
b)
zakup i montaż maszyn i urządzeń niezbędnych do stosowania nowoczesnych systemów przechowywania w chłodniach lub dzierżawę, najem lub leasing tych maszyn i urządzeń, lub
c)
zakup, dzierżawę, najem lub leasing urządzeń przeznaczonych do transportu chłodniczego lub w kontrolowanej atmosferze oraz montaż tych urządzeń w samochodach ciężarowych lub w przyczepach do ciągników samochodowych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym;
9)
wykorzystania technologii zwiększających wartość handlową owoców i warzyw przez ich uszlachetnianie przez:
a)
zakup i montaż urządzeń, narzędzi oraz maszyn służących do przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży, w szczególności do mycia, czyszczenia, sortowania, pakowania, konfekcjonowania, krojenia, cięcia, szatkowania, obierania oraz drylowania, lub dzierżawę, najem lub leasing tych urządzeń, narzędzi oraz maszyn lub
b)
zakup budynków lub budowli przeznaczonych do przygotowania owoców i warzyw do sprzedaży lub ich budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont;
10)
stosowania nowoczesnych rozwiązań logistycznych i organizacyjnych, pozwalających organizacjom producentów na usprawnienie realizacji dostaw przez:
a)
zakup narzędzi, maszyn oraz urządzeń służących do gromadzenia owoców i warzyw po zbiorze, z wyłączeniem ciągników i przyczep rolniczych, lub dzierżawę, najem lub leasing tych narzędzi, maszyn oraz urządzeń lub
b)
zakup i instalację systemów teleinformatycznych wspierających stosowanie nowoczesnych metod kontrolowania, planowania i realizacji dostaw owoców i warzyw do odbiorców;
11)
wykorzystania nowoczesnych sposobów prowadzenia sprzedaży produktów sektora owoców i warzyw przez:
a)
zakup, dzierżawę, najem lub leasing budynków lub budowli służących do prowadzenia nowoczesnych form sprzedaży owoców i warzyw lub ich budowę, rozbudowę, przebudowę lub remont lub
b)
zakup i instalację systemu teleinformatycznego służącego do sprzedaży internetowej oraz jego rozbudowę, w tym zakup i instalację urządzeń i oprogramowania komputerowego do obsługi tego systemu, lub
c)
zakup dostępu do baz danych handlowych, statystycznych oraz informacji rynkowej dotyczących rynków owoców i warzyw;
12)
wykorzystania strategii marketingowych o charakterze promocyjnym przez:
a)
opracowanie i wdrażanie strategii marketingowych w zakresie promocji rozpoznawalności marki lub znaku towarowego należących do organizacji producentów lub
b)
opracowanie i wdrożenie strategii reklamowych dla produktów organizacji producentów, lub
c)
zatrudnienie osób posiadających kwalifikacje do realizacji strategii, o których mowa w lit. a i b;
13)
prowadzenia badań naukowych oraz produkcji eksperymentalnej dotyczących sektora owoców i warzyw przez:
a)
przeprowadzanie badań naukowych w zakresie wprowadzania do uprawy i na rynek nowych produktów sektora owoców i warzyw lub
b)
prowadzenie produkcji eksperymentalnej owoców i warzyw, lub
c)
opracowywanie ulepszonych metod przechowywania owoców i warzyw, lub
d)
opracowywanie nowych technologii mających na celu ulepszenie maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w produkcji, zbiorze, przechowywaniu, przygotowywaniu do sprzedaży owoców i warzyw, lub
e)
opracowywanie systemów monitorowania i kontroli warunków klimatycznych, fitopatologicznych i entomologicznych w produkcji owoców i warzyw, realizowanych co najmniej przez dwie organizacje producentów, lub
f)
zakup środków trwałych niezbędnych do realizacji badań naukowych oraz produkcji eksperymentalnej, o których mowa w lit. a-e;
14)
prowadzenia szkoleń zawodowych przez:
a)
przeprowadzenie szkoleń lub
b)
zakup wyposażenia niezbędnego do przeprowadzania szkoleń

- w zakresie, o którym mowa w pkt 1-12;

15)
korzystania z usług doradztwa przez zapewnienie obsługi doradczej w zakresie działań, o których mowa w pkt 1-12, realizowanych przez organizację producentów;
16)
stosowania mechanizmu nieprzeznaczania do sprzedaży owoców i warzyw w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia sposobu zagospodarowania owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 29);
17)
wspierania łączenia się organizacji producentów, przygotowania się organizacji producentów do nabycia udziałów lub akcji w spółkach sektora owoców i warzyw oraz nabycia tych udziałów lub akcji przez:
a)
sporządzenie studiów i projektów wykonalności oraz obsługę prawną i administracyjną lub
b)
nabycie udziałów lub akcji w spółkach sektora owoców i warzyw, które przyczyni się bezpośrednio do osiągnięcia celów programu operacyjnego;
18)
stosowania środków i zabiegów pielęgnacyjnych służących poprawie i utrzymaniu dobrego stanu gleby przez zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń służących do przeprowadzania zabiegów agrotechnicznych;
19)
stosowania systemów redukujących emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery przez:
a)
zakup i montaż systemu ogrzewania zastępującego istniejący system lub
b)
zakup i montaż urządzeń redukujących emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń przez istniejące systemy ogrzewania

- włącznie z projektem ich montażu;

20)
inwestowania w nową technologię zapewniającą lepsze wykorzystywanie energii przez:
a)
zakup i montaż maszyn i urządzeń oraz instalacji mających na celu oszczędność energii, zastępujących istniejące maszyny i urządzenia oraz instalacje lub
b)
zakup i montaż urządzeń przyczyniających się do lepszego wykorzystywania energii przez istniejące systemy ogrzewania

- włącznie z projektem ich montażu;

21)
rozwijania systemów energii odnawialnej przez zakup i montaż urządzeń i instalacji grzewczych zasilanych z odnawialnych źródeł energii, zastępujących istniejące urządzenia i instalacje, włącznie z projektem ich montażu;
22)
stosowania systemów redukcji zużycia wody przez:
a)
zakup i montaż oszczędnych systemów nawadniania zastępujących istniejące systemy lub
b)
zakup i montaż urządzeń przyczyniających się do zmniejszenia ilości wody zużywanej przez istniejące systemy nawadniania

- włącznie z projektem ich montażu;

23)
stosowania systemów określania rzeczywistych potrzeb nawadniania przez zakup oraz montaż urządzeń i instalacji mierzących rzeczywiste potrzeby nawadniania, włącznie z projektem ich montażu;
24)
stosowania zamkniętych obiegów wody przez zakup oraz montaż urządzeń i instalacji niezbędnych do utworzenia zamkniętego obiegu wody, podlewania wodą deszczową, przechowywania wody oraz systemu recyrkulacji wody do podlewania, włącznie z projektem ich montażu;
25)
zastępowania starych, tradycyjnych opryskiwaczy lub ich elementów nowymi, bardziej przyjaznymi dla środowiska przez zakup opryskiwaczy lub ich elementów, bardziej przyjaznych dla środowiska;
26)
budowy oczyszczalni ścieków przez zakup i montaż systemu oczyszczania ścieków, włącznie z projektem jego montażu;
27)
stosowania biologicznych metod ochrony roślin przez zakup biologicznych środków i materiałów ochrony roślin do zwalczania chorób, szkodników i chwastów roślin uprawnych oraz zakup organizmów pożytecznych, będących naturalnymi wrogami lub konkurentami dla szkodników upraw ogrodniczych;
28)
wprowadzenia naturalnych metod zapylania roślin przez zakup lub najem uli z pszczołą miodną oraz uli lub kokonów z murarką ogrodową;
29)
tworzenia systemów kompostowania odpadów przez:
a)
zakup i montaż urządzeń i instalacji niezbędnych do utworzenia systemu kompostowania odpadów organicznych, włącznie z projektem jego montażu, oraz
b)
zakup materiałów i montaż instalacji służącej do zabezpieczenia przed przedostawaniem się odcieków do gleby i wód gruntowych albo budowę takiej instalacji;
30)
uczestnictwa w szkoleniach lub korzystania z usług doradczych w zakresie ochrony środowiska oraz przygotowywania analiz wody i roślin w zakresie ochrony środowiska przez:
a)
zatrudnienie osób posiadających kwalifikacje do prowadzenia szkoleń lub wykonywania doradztwa środowiskowego w zakresie ochrony środowiska lub
b)
przeprowadzanie analiz wody i roślin.
Organizacje producentów realizujące programy operacyjne w 2010 r. dostosują je do wymogów niniejszego rozporządzenia nie później niż do dnia 20 stycznia 2011 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynku owoców i warzyw (Dz. U. Nr 211, poz. 1635).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).