Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1616

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 sierpnia 2018 r.

USTAWA
z dnia 20 lipca 2018 r.
o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw

Art.  1. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 oraz z 2018 r. poz. 810) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23) posiadacz - osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, w których władaniu znajdują się grunty, rośliny, produkty roślinne, przedmioty lub organizmy szkodliwe;";

2) w art. 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Organizmy niekwarantannowe można zwalczać lub ograniczać ich występowanie zgodnie z integrowaną ochroną roślin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310 i 1616) przez:

1) zabiegi agrotechniczne lub

2) stosowanie roślin odmian tolerancyjnych lub odpornych, lub

3) zwalczanie biologiczne, lub

4) zabiegi środkami ochrony roślin.";

3) w art. 6 w ust. 2:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w miejscach przetwarzania, pakowania i sortowania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;",

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) w miejscach wprowadzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;";

4) w art. 8:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmów kwarantannowych wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia organizmu kwarantannowego może, w drodze decyzji, na koszt podmiotu:",

b) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Zmiana i uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wymagają zgody strony.",

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Jeżeli spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g, wymaga przeprowadzenia oceny organoleptycznej, badań makroskopowych lub badań laboratoryjnych w celu wydania paszportu roślin, świadectwa fitosanitarnego, zaświadczenia lub innego dokumentu, lub oznakowania, tę ocenę i te badania przeprowadza się na koszt zainteresowanego podmiotu.";

5) w art. 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wpisu do rejestru przedsiębiorców, na wniosek zainteresowanego podmiotu, dokonuje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tego podmiotu.",

b) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie ma miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wpisu do rejestru przedsiębiorców dokonuje wojewódzki inspektor właściwy dla:",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Wojewódzki inspektor, który dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców, informuje na piśmie podmiot wpisany do tego rejestru o dokonaniu wpisu do rejestru i o numerze wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia dokonania tego wpisu.",

d) po ust. 4a dodaje się ust. 4b i 4c w brzmieniu:

"4b. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 4, lub zawiera błędy lub pomyłki, wojewódzki inspektor wzywa podmiot, który złożył ten wniosek, do uzupełnienia lub poprawienia tego wniosku w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie lub niepoprawienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

4c. W razie nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w terminie, o którym mowa w ust. 4b, wojewódzki inspektor pozostawia ten wniosek bez rozpoznania.",

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5d w brzmieniu:

"5a. Wojewódzki inspektor wykreśla podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców z tego rejestru:

1) na wniosek tego podmiotu;

2) w przypadku stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez ten podmiot działalności wymagającej uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców;

3) po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu podmiotu albo informacji o zgonie osoby niepodlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) jeżeli informacje podane we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców były niezgodne ze stanem faktycznym.

5b. W przypadku stwierdzenia błędów lub pomyłek w informacjach podanych we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców po dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru wojewódzki inspektor wzywa ten podmiot do ich poprawienia w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że niepoprawienie błędów lub pomyłek w informacjach podanych we wniosku spowoduje wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców.

5c. W razie niepoprawienia błędów lub pomyłek w informacjach podanych we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców w terminie, o którym mowa w ust. 5b, wojewódzki inspektor wykreśla podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców z tego rejestru.

5d. Wykreślenie podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców z tego rejestru w przypadkach, o których mowa w ust. 5a pkt 2 i 4 oraz ust. 5c, następuje w drodze decyzji.";

6) w art. 14:
a) w ust. 1:
po pkt 5a dodaje się pkt 5b w brzmieniu:

"5b) przekazywania, na żądanie wojewódzkiego inspektora, planu rozmieszczenia upraw, miejsc produkcji lub miejsc składowania i przechowywania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;",

uchyla się pkt 6,
dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) umożliwienia wojewódzkiemu inspektorowi przeprowadzenia kontroli oraz współdziałania podczas kontroli, w szczególności przez:

a) umożliwienie dokonywania oględzin roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, materiału siewnego, obiektów, pomieszczeń, środków przewozowych i innych rzeczy w zakresie objętym kontrolą,

b) umożliwienie pobierania prób roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub materiału siewnego w celu poddania ich analizom laboratoryjnym,

c) udostępnienie akt, dokumentów oraz ewidencji i informacji lub danych w zakresie objętym kontrolą, a także sporządzenie ich kopii,

d) umożliwienie badania przebiegu określonych czynności objętych kontrolą,

e) udzielenie informacji i wyjaśnień w zakresie objętym kontrolą.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wojewódzki inspektor co najmniej raz w roku przeprowadza u podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców urzędową kontrolę w zakresie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 pkt 1-5b, a w przypadku roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy szkodliwe, urzędową kontrolę w zakresie zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:

"2a. Jeżeli w danym roku podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców nie będzie prowadził uprawy, wytwarzania, magazynowania, pakowania, sortowania, wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe, powiadamia o tym wojewódzkiego inspektora na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą wojewódzkiego inspektora, do dnia 30 kwietnia danego roku.

2b. Wojewódzki inspektor nie przeprowadza urzędowej kontroli, o której mowa w ust. 2, u podmiotów, które w danym roku nie prowadzą uprawy, wytwarzania, magazynowania, pakowania, sortowania, wprowadzania lub przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe i powiadomiły o tym wojewódzkiego inspektora w terminie wskazanym w ust. 2a.

2c. Przepis ust. 2b nie wyłącza możliwości przeprowadzenia przez wojewódzkiego inspektora kontroli zgodności treści powiadomienia, o którym mowa w ust. 2a, ze stanem faktycznym.",

d) w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W przypadku niedopełnienia obowiązków określonych w ust. 1 lub podania informacji, o której mowa w ust. 2a, niezgodnej ze stanem faktycznym, wojewódzki inspektor może:",

e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Podmiot, który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców na podstawie ust. 3 pkt 2 lub art. 13 ust. 5a pkt 4 lub ust. 5c, może ponownie wystąpić z wnioskiem o wpis do tego rejestru w zakresie działalności, co do której stwierdzono niedopełnienie obowiązków lub uchybienia, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z tego rejestru stała się ostateczna.",

f) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Jeżeli podmiot, który został wykreślony z rejestru przedsiębiorców, złoży wniosek o wpis do tego rejestru przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, odmawia wpisu do tego rejestru.";

7) w art. 18:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie umożliwiającym stwierdzenie, że:

1) podmioty, które prowadzą uprawę, wytwarzanie, pakowanie, sortowanie lub składowanie, lub dokonujące wyprowadzenia do państwa trzeciego roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, spełniają wymagania państwa trzeciego, do którego będą one wyprowadzane lub przez które będą one przemieszczane, zwane dalej "wymaganiami importowymi państwa trzeciego", dotyczące ich uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania, składowania lub wyprowadzania;

2) rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania importowe państwa trzeciego.",

b) w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) numer wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 19a ust. 1 - w przypadku podmiotów do niego wpisanych;",

c) w ust. 4:
pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań importowych państwa trzeciego dotyczących miejsca uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, jeżeli ich spełnienie jest wymagane przez państwo trzecie, do którego te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane, wydane przez właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wojewódzkiego inspektora albo organ właściwy do spraw zdrowia roślin innego państwa członkowskiego - w przypadku gdy świadectwo fitosanitarne wydaje wojewódzki inspektor, który nie jest właściwy ze względu na miejsce prowadzenia uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;",

w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) inne niż wymienione w pkt 1-4 dokumenty lub informacje wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane, w szczególności imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo nazwę, siedzibę i adres podmiotów uprawiających, wytwarzających, pakujących, sortujących, składujących lub wyprowadzających te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, lub numer wpisu tych podmiotów do rejestru, o którym mowa w art. 19a ust. 1, jeżeli państwo trzecie wymaga wpisu tych podmiotów do tego rejestru.",

d) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Jeżeli dokumenty, o których mowa w ust. 4, zostały uprzednio dołączone do innego wniosku o wydanie świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu złożonego do wojewódzkiego inspektora, wnioskodawca może - zamiast ponownego dołączenia tych dokumentów - wskazać wniosek, do którego te dokumenty zostały dołączone.",

e) w ust. 6 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) bez zbędnej zwłoki, po stwierdzeniu w wyniku kontroli, która może uwzględniać zastosowanie oceny organoleptycznej, badań makroskopowych, badań laboratoryjnych lub kontroli dokumentów, że:

– podmioty, które prowadzą uprawę, wytwarzanie, pakowanie, sortowanie lub składowanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub dokonujące ich wyprowadzania do państwa trzeciego, spełniają wymagania importowe państwa trzeciego,

– rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania importowe państwa trzeciego.";

8) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu:

"Art. 19a. 1. Jeżeli państwo trzecie przeznaczenia określonych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwo trzecie, przez które będą one przemieszczane, wymaga wpisu podmiotów prowadzących uprawę tych roślin lub wytwarzających, pakujących, sortujących, składujących lub wyprowadzających te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty do rejestru takich podmiotów, zwanego dalej "rejestrem eksporterów", wpisu do tego rejestru dokonuje wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę tych podmiotów albo - w przypadku podmiotów nieposiadających miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - właściwy ze względu na miejsce uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów.

2. Wojewódzki inspektor dokonuje wpisu do rejestru eksporterów na wniosek zainteresowanego podmiotu.

3. Wniosek o wpis do rejestru eksporterów:

1) zawiera:

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, o którym mowa w ust. 2,

b) rodzaj prowadzonej działalności,

c) nazwę botaniczną roślin lub nazwę produktów roślinnych lub przedmiotów, które są uprawiane, wytwarzane, pakowane, sortowane, składowane lub wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmiot, o którym mowa w ust. 2, ze wskazaniem tych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które będą wyprowadzane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z określeniem miejsca ich uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania lub składowania oraz określeniem państwa trzeciego, do którego będą one wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane,

d) imię i nazwisko osoby do kontaktów z wojewódzkim inspektorem,

e) oświadczenie o znajomości wymagań importowych państwa trzeciego i zobowiązanie do bieżącej aktualizacji znajomości tych wymagań;

2) składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą wojewódzkiego inspektora.

4. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru eksporterów nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 3, lub zawiera błędy lub pomyłki, wojewódzki inspektor wzywa podmiot, o którym mowa w ust. 2, do uzupełnienia lub poprawienia tego wniosku w terminie 7 dni, z pouczeniem, że nieuzupełnienie lub niepoprawienie wniosku spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

5. W razie nieuzupełnienia lub niepoprawienia wniosku o wpis do rejestru eksporterów w terminie, o którym mowa w ust. 4, wojewódzki inspektor pozostawia ten wniosek bez rozpoznania.

6. Wojewódzki inspektor, który dokonał wpisu do rejestru eksporterów, informuje na piśmie podmiot wpisany do tego rejestru o dokonaniu wpisu do rejestru i numerze wpisu do rejestru w terminie 7 dni od dnia dokonania tego wpisu.

7. Rejestr eksporterów zawiera:

1) informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a-d;

2) numer i datę wpisu.

8. Wojewódzki inspektor zapewnia Głównemu Inspektorowi dostęp do informacji zawartych w rejestrze eksporterów.

9. Główny Inspektor może udostępnić informacje zawarte w rejestrze eksporterów służbie ochrony roślin państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane, jeżeli wynika to z wymagań importowych państwa trzeciego. Udostępnieniu podlegają wyłącznie informacje niezbędne do potwierdzenia wymagań importowych państwa trzeciego.

10. Podmioty wpisane do rejestru eksporterów są obowiązane do:

1) niezwłocznego informowania wojewódzkiego inspektora o zmianie w zakresie informacji podlegających wpisowi do rejestru eksporterów zaistniałych po dniu wpisu podmiotu do tego rejestru;

2) spełniania wymagań importowych państwa trzeciego;

3) umożliwienia przeprowadzania przez wojewódzkiego inspektora, podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin lub uprawnionych przedstawicieli organów państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane, kontroli spełniania wymagań importowych państwa trzeciego;

4) prowadzenia produkcji i ochrony roślin według szczegółowej metodyki integrowanej produkcji tych roślin przeznaczonych do wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, o którym mowa w ust. 1, i uzyskania certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin, o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin - jeżeli czynności kontrolne w ramach kontroli, o której mowa w ust. 11, mają być przeprowadzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie tej ustawy.

11. Wojewódzki inspektor przeprowadza u podmiotów wpisanych do rejestru eksporterów, które przekażą mu na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą, do dnia 30 kwietnia danego roku informację o zamiarze uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania, składowania lub wyprowadzania do państwa trzeciego w tym roku roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, o których mowa w ust. 1, kontrolę spełnienia wymagań importowych państwa trzeciego.

12. Czynności kontrolne w ramach kontroli, o której mowa w ust. 11, mogą być także przeprowadzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, jeżeli:

1) wymagania importowe państwa trzeciego dopuszczają przeprowadzanie tych czynności przez podmioty inne niż Inspekcja;

2) Główny Inspektor zatwierdził szczegółową metodykę integrowanej produkcji roślin przeznaczonych do wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego i udostępnił ją na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym Inspektoratem";

3) podmiot wpisany do rejestru eksporterów złożył do podmiotu prowadzącego działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin zgłoszenie zamiaru stosowania integrowanej produkcji roślin przeznaczonych do wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego.

13. W przypadku gdy czynności kontrolne w ramach kontroli, o której mowa w ust. 11, są przeprowadzane przez podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin:

1) do czynności tych stosuje się przepisy rozdziału 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin;

2) wojewódzki inspektor wydaje podmiotom prowadzącym działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin wytyczne dotyczące czynności kontrolnych mające na celu zapewnienie zgodności prowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 11, z wymaganiami importowymi państwa trzeciego;

3) podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzenia tych czynności, w sposób z nim uzgodniony, informacje o wynikach tych czynności na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą:

a) w terminie 7 dni od dnia zakończenia tych czynności,

b) bezzwłocznie na każde wezwanie wojewódzkiego inspektora.

14. Wojewódzki inspektor wykreśla podmiot z rejestru eksporterów:

1) na wniosek tego podmiotu;

2) w przypadku stwierdzenia niewykonywania przez ten podmiot działalności wymagającej uzyskania wpisu do rejestru eksporterów przez okres dłuższy niż 3 lata;

3) po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu podmiotu albo informacji o zgonie osoby niepodlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) jeżeli informacje podane we wniosku o wpis do rejestru eksporterów były niezgodne ze stanem faktycznym.

15. W przypadku stwierdzenia błędów lub pomyłek w informacjach podanych we wniosku o wpis do rejestru eksporterów po dokonaniu wpisu podmiotu do tego rejestru wojewódzki inspektor wzywa ten podmiot do ich poprawienia w oznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że niepoprawienie błędów lub pomyłek w informacjach podanych we wniosku spowoduje wykreślenie podmiotu z rejestru eksporterów.

16. W razie niepoprawienia błędów lub pomyłek we wniosku o wpis do rejestru eksporterów w terminie, o którym mowa w ust. 15, wojewódzki inspektor wykreśla podmiot wpisany do rejestru eksporterów z tego rejestru.

17. Wykreślenie podmiotu wpisanego do rejestru eksporterów z tego rejestru w przypadkach, o których mowa w ust. 14 pkt 2 i 4 oraz ust. 16, następuje w drodze decyzji.

18. W przypadku stwierdzenia przez wojewódzkiego inspektora, w tym na podstawie informacji przekazanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin lub właściwy organ państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane, niespełnienia obowiązków wymaganych w ust. 10, wojewódzki inspektor, mając na uwadze stopień niedopełnienia tych obowiązków oraz wymagania importowe państwa trzeciego:

1) nakazuje, w drodze zaleceń pokontrolnych, usunięcie stwierdzonych uchybień w oznaczonym terminie albo

2) w drodze decyzji, wykreśla podmiot z rejestru eksporterów.

19. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru eksporterów nie usunął w oznaczonym terminie stwierdzonych uchybień, o których mowa w ust. 18 pkt 1, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, wykreśla ten podmiot z tego rejestru.

20. Podmiot, który został wykreślony z rejestru eksporterów na podstawie ust. 14 pkt 4, ust. 16, ust. 18 pkt 2 lub ust. 19, może ponownie wystąpić z wnioskiem o wpis do tego rejestru po upływie terminu określonego w wymaganiach importowych państwa trzeciego, a jeżeli w tych wymaganiach nie określono tego terminu, nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z tego rejestru stała się ostateczna.

21. Jeżeli podmiot, który został wykreślony z rejestru eksporterów, złoży wniosek o wpis do tego rejestru przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 20, wojewódzki inspektor, w drodze decyzji, odmawia wpisu do tego rejestru.

22. Jeżeli ze względu na zmianę wymagań importowych państwa trzeciego prowadzenie rejestru eksporterów stanie się bezprzedmiotowe, wojewódzki inspektor udostępnia informację o tej zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej uzyskania, na stronie internetowej administrowanej przez obsługujący go urząd.";

9) w art. 24:
a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w punkcie wwozu, z zastrzeżeniem ust. 2a, 3, 4, 6 i 9, albo",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2g w brzmieniu:

"2a. W przypadku opakowań drewnianych, w których są przewożone towary inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej, oraz drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczenia takich towarów, kontrola dokumentów w zakresie sprawdzenia, czy te opakowania drewniane lub to drewno są prawidłowo oznakowane, kontrola tożsamości lub kontrola zdrowotności tych opakowań drewnianych lub tego drewna może zostać przeprowadzona na wniosek odbiorcy przesyłki we wskazanym przez niego miejscu, innym niż miejsce ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przeprowadzenie kontroli fitosanitarnej tych opakowań drewnianych lub tego drewna jest niemożliwe w miejscu ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub mogłoby spowodować uszkodzenie przewożonych towarów.

2b. Wniosek, o którym mowa w ust. 2a:

1) zawiera:

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres odbiorcy przesyłki,

b) opis i wskazanie ilości opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 2a,

c) opis sposobu transportu opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 2a, do miejsca przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2a,

d) wskazanie miejsca, w którym opakowania drewniane lub drewno, o których mowa w ust. 2a, będą przechowywane do czasu uzyskania wyniku kontroli, o której mowa w ust. 2a,

e) wskazanie miejsca, w którym opakowania drewniane lub drewno, o których mowa w ust. 2a, zostaną poddane kontroli, o której mowa w ust. 2a,

f) wskazanie sposobu, w jaki opakowania drewniane lub drewno, o których mowa w ust. 2a, mogą zostać, na koszt odbiorcy przesyłki, zniszczone lub poddane jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe, jeżeli kontrola, o której mowa w ust. 2a, wykaże, że opakowania drewniane lub drewno nie spełniają wymagań określonych w ustawie;

2) składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 2a, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2c. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce wprowadzenia opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 2a, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze decyzji, wyraża zgodę na przeprowadzenie kontroli dokumentów w zakresie sprawdzenia, czy opakowania drewniane lub drewno, o których mowa w ust. 2a, są prawidłowo oznakowane, kontroli tożsamości lub kontroli zdrowotności tych opakowań drewnianych lub tego drewna we wskazanym przez odbiorcę przesyłki miejscu innym niż miejsce ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) opakowania drewniane lub drewno nie wykazują objawów porażenia przez organizmy szkodliwe - w przypadku gdy możliwe jest przeprowadzenie ich oględzin;

2) transport opakowań drewnianych lub drewna do miejsca przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2a, nie stwarza zagrożenia rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych;

3) wskazane przez odbiorcę przesyłki miejsce, w którym opakowania drewniane lub drewno będą przechowywane do czasu uzyskania wyniku kontroli, o której mowa w ust. 2a, zapewnia ich izolację w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie się organizmów szkodliwych;

4) wskazane przez odbiorcę przesyłki miejsce, w którym opakowania drewniane lub drewno zostaną poddane kontroli, o której mowa w ust. 2a, spełnia warunki zapewniające prawidłowe przeprowadzenie kontroli;

5) wskazany przez odbiorcę przesyłki sposób, w jaki opakowania drewniane lub drewno zostaną, na jego koszt, zniszczone lub poddane jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe, zapewnia skuteczne zniszczenie tych organizmów - w przypadku gdy kontrola, o której mowa w ust. 2a, wykaże, że opakowania drewniane lub drewno nie spełniają wymagań określonych w ustawie;

6) odbiorca przesyłki w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2a, nie naruszył przepisów ustawy dotyczących granicznej kontroli fitosanitarnej;

7) organ Krajowej Administracji Skarbowej, sprawujący dozór celny nad towarami przewożonymi w tych opakowaniach drewnianych lub unieruchamianymi lub zabezpieczanymi tym drewnem, nie wyrazi negatywnej opinii w zakresie proponowanego miejsca przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 2a, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wojewódzkiego inspektora o wydanie takiej opinii lub - w przypadku towarów łatwo psujących się - niezwłocznie.

2d. Decyzję, o której mowa w ust. 2c, wojewódzki inspektor wydaje po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora właściwego dla miejsca przeprowadzenia kontroli opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 2a, jeżeli właściwym dla tego miejsca jest wojewódzki inspektor inny niż wydający tę decyzję.

2e. Decyzja, o której mowa w ust. 2c, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

2f. Zmiana i uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 2c, nie wymagają zgody strony.

2g. Kontrole, o których mowa w ust. 2a, przeprowadza wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce przeprowadzania tych kontroli.",

c) w ust. 5a pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) opis sposobu, w jaki przesyłki pochodzące z państw trzecich, przesyłki porażone i prawdopodobnie porażone przez organizmy szkodliwe mają być izolowane.";

10) w art. 25 dodaje się ust. 4-9 w brzmieniu:

"4. W przypadku opakowań drewnianych, w których są przewożone towary inne niż rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, które przed wprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinny zostać poddane granicznej kontroli fitosanitarnej, oraz drewna używanego do unieruchamiania lub zabezpieczenia takich towarów, do których nie są dołączone wymagane dokumenty lub które nie są prawidłowo oznakowane, ich zniszczenie lub poddanie jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe może zostać przeprowadzone na wniosek odbiorcy przesyłki we wskazanym przez niego miejscu, innym niż miejsce ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przeładunek, zniszczenie lub poddanie tych opakowań drewnianych lub tego drewna jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe jest niemożliwe w miejscu ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub mogłoby spowodować uszkodzenie przewożonych towarów.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4:

1) zawiera:

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres odbiorcy przesyłki,

b) opis i wskazanie ilości opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 4,

c) opis sposobu transportu opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 4, do miejsca ich zniszczenia lub poddania jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe,

d) wskazanie miejsca, w którym opakowania drewniane lub drewno, o których mowa w ust. 4, będą przechowywane do czasu ich zniszczenia lub poddania jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe,

e) wskazanie sposobu, w jaki opakowania drewniane lub drewno, o których mowa w ust. 4, zostaną, na koszt odbiorcy przesyłki, zniszczone lub poddane jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe;

2) składa się na piśmie, w postaci papierowej lub elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wprowadzenia opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 4, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce wprowadzenia opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 4, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze decyzji, wyraża zgodę na zniszczenie lub poddanie opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 4, jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe we wskazanym przez odbiorcę przesyłki miejscu innym niż miejsce ich wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) opakowania drewniane lub drewno nie wykazują objawów porażenia przez organizmy szkodliwe;

2) transport opakowań drewnianych lub drewna do miejsca ich zniszczenia lub poddania jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe nie stwarza zagrożenia rozprzestrzenienia się organizmów szkodliwych;

3) wskazane przez odbiorcę przesyłki miejsce, w którym opakowania drewniane lub drewno będą przechowywane do czasu ich zniszczenia lub poddania jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe, zapewnia ich izolację w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenienie się organizmów szkodliwych;

4) wskazany przez odbiorcę przesyłki sposób, w jaki opakowania drewniane lub drewno zostaną, na jego koszt, zniszczone lub poddane jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe, zapewnia skuteczne zniszczenie tych organizmów;

5) odbiorca przesyłki w ciągu 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 4, nie naruszył przepisów ustawy dotyczących granicznej kontroli fitosanitarnej;

6) organ Krajowej Administracji Skarbowej, sprawujący dozór celny nad towarami przewożonymi w tych opakowaniach drewnianych lub unieruchamianych lub zabezpieczanych tym drewnem, nie wyrazi negatywnej opinii w zakresie proponowanego miejsca ich zniszczenia lub poddania jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku wojewódzkiego inspektora o wydanie takiej opinii lub - w przypadku towarów łatwo psujących się - niezwłocznie.

7. Decyzję, o której mowa w ust. 6, wojewódzki inspektor wydaje po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego inspektora właściwego dla miejsca zniszczenia opakowań drewnianych lub drewna, o których mowa w ust. 4, lub poddania ich jednorazowemu zabiegowi zwalczającemu organizmy szkodliwe, jeżeli właściwym dla tego miejsca jest wojewódzki inspektor inny niż wydający tę decyzję.

8. Decyzja, o której mowa w ust. 6, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

9. Zmiana i uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 6, nie wymagają zgody strony.";

11) w art. 79 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) prowadzenie rejestru eksporterów oraz kontrola podmiotów wpisanych do tego rejestru;";

12) w art. 83 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Główny Inspektor wykonuje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu.";

13) w art. 95 po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3d w brzmieniu:

"3a. Uzyskane w wyniku czynności kontrolnych informacje lub dane są nieodpłatnie przekazywane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie niezbędnym do przeprowadzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu, jako organowi kontroli, o którym mowa w art. 67 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69, z późn. zm.).

3b. Uzyskane w wyniku czynności kontrolnych informacje lub dane są nieodpłatnie przekazywane organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na wniosek tych organów w zakresie, w jakim są one niezbędne do prawidłowego sprawowania przez tę Inspekcję nadzoru nad jednostkami certyfikującymi w rozumieniu przepisów o rolnictwie ekologicznym oraz nadzoru nad produkcją ekologiczną.

3c. Informacje lub dane, o których mowa w ust. 3a i 3b, mogą obejmować:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu kontrolowanego;

2) termin kontroli;

3) zakres kontroli;

4) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzanych kontroli ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości, wraz ze wskazaniem naruszonego przepisu.

3d. Szczegółowy zakres przekazywanych informacji lub danych oraz sposób i terminy ich przekazywania określają porozumienia zawarte między Głównym Inspektorem a:

1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w przypadku informacji lub danych, o których mowa w ust. 3 a;

2) Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w przypadku informacji lub danych, o których mowa w ust. 3b.";

14) w art. 102 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Właściwe służby i inspekcje współdziałają z właściwymi organami Inspekcji w zakresie wykonywania jej zadań, w szczególności przy przeprowadzaniu czynności kontrolnych lub egzekucyjnych.

2. Główny Inspektor w drodze porozumień zawieranych z właściwymi organami służb i inspekcji ustala szczegółowy sposób współdziałania Inspekcji z tymi służbami i inspekcjami.";

15) po art. 102 dodaje się art. 102a i art. 102b w brzmieniu:

"Art. 102a. 1. Organy administracji rządowej i samorządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne, na wniosek organów Inspekcji, udostępniają im nieodpłatnie informacje i dane niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji, w szczególności przeprowadzania kontroli oraz wydawania decyzji administracyjnych.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia nieodpłatnie Głównemu Inspektorowi dane zawarte w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, niezbędne do realizacji zadań Inspekcji w zakresie:

1) wydawania decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1, oraz przeprowadzania urzędowej kontroli i działań, o których mowa w art. 6 ust. 5;

2) kontroli stosowania:

a) środków ochrony roślin, o której mowa w art. 80 pkt 9,

b) materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie, o której mowa w art. 81 pkt 3.

3. Dane, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, którego dane są niezbędne do realizacji zadań Inspekcji, o których mowa w ust. 2;

2) informacje o posiadanych przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, działkach rolnych, ich lokalizacji, powierzchni oraz uprawianych roślinach;

3) terminy i zakresy kontroli przeprowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

4) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości, wraz ze wskazaniem naruszonego przepisu.

4. Szczegółowy zakres przekazywanych danych oraz terminy i sposób ich przekazywania określa porozumienie zawarte między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Głównym Inspektorem.

Art. 102b. 1. Organ Inspekcji może zwrócić się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej), jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w toku kontroli natrafi na opór, który utrudni lub uniemożliwi mu wykonywanie tej kontroli. Właściwy miejscowo komendant Policji lub straży gminnej (miejskiej) zapewnia pomoc przy przeprowadzeniu kontroli.

2. Z pisemnym wnioskiem o pomoc organ Inspekcji występuje do właściwego miejscowo komendanta Policji lub straży gminnej (miejskiej) co najmniej 7 dni przed terminem przeprowadzenia kontroli.

3. W pilnych przypadkach, w których istnieje poważne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego albo uzasadnione podejrzenie takiego zagrożenia, albo gdy w toku kontroli organ Inspekcji natrafił na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu przeprowadzenie tej kontroli, pomoc Policji lub straży gminnej (miejskiej) jest udzielana na ustne wezwanie organu Inspekcji, bez zachowania terminu określonego w ust. 2. W takim przypadku organ Inspekcji jest obowiązany przesłać Policji lub straży gminnej (miejskiej) pisemne potwierdzenie tego wezwania w terminie 3 dni od dnia zakończenia kontroli.

4. Pomoc Policji lub straży gminnej (miejskiej) polega na umożliwieniu organowi Inspekcji przeprowadzenia kontroli, w szczególności przez zapewnienie w miejscu jej przeprowadzania porządku oraz bezpieczeństwa osobistego osób obecnych w tym miejscu.

5. Organ Inspekcji, w razie konieczności, wyposaża policjanta lub strażnika gminnego (miejskiego) w środki chroniące przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników mogących wystąpić w miejscu przeprowadzania kontroli.

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres obowiązków organów Policji oraz straży gminnej (miejskiej) udzielających pomocy w toku przeprowadzanej kontroli przez organy Inspekcji, tryb udzielania tej pomocy oraz sposób dokumentowania przebiegu tej pomocy, mając na względzie sprawne przeprowadzenie kontroli oraz zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w miejscu kontroli.";

16) w art. 107 w ust. 1:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 2 albo art. 14 ust. 1 pkt 1-5b,",

b) po pkt 5a dodaje się pkt 5b i 5c w brzmieniu:

"5b) prowadzi uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie lub sortowanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, które są szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe, bez wymaganego wpisu do rejestru przedsiębiorców,

5c) nie wykonuje nakazów lub zakazów wprowadzonych na podstawie art. 10 ust. 1,",

c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) wprowadza lub przemieszcza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty niespełniające wymagań, o których mowa w art. 17 ust. 1 lub art. 15 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4, lub - w przypadku ich wprowadzania lub przemieszczania z przeznaczeniem innym niż wyprowadzenie do innych państw członkowskich - o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3,";

17) w art. 108:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Podmiot, który:

1) nie realizuje obowiązków określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 8 ust. 1 lub art. 10 ust. 2, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 do 5000 zł;

2) wyprowadzając z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innych państw członkowskich lub przemieszczając na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem do wyprowadzenia do innych państw członkowskich rośliny, produkty roślinne lub przedmioty, nie zaopatruje ich w dokumenty lub oznakowania inne niż określone w art. 15 ust. 1 pkt 1, 2 lub 4, wymagane przy przemieszczaniu ich do innych państw członkowskich, podlega karze pieniężnej w wysokości od 2000 do 12 500 zł.

2. Karę pieniężną, o której mowa w:

1) ust. 1 pkt 1, określa, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1;

2) ust. 1 pkt 2, określa, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1, albo - w przypadku braku miejsca zamieszkania albo siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewódzki inspektor przeprowadzający kontrolę.

3. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na rachunek właściwego wojewódzkiego inspektoratu w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna.",

b) uchyla się ust. 4-9.
Art.  2. 

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2018 r. poz. 954) w art. 3 w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) środków ochrony roślin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310 i 1616),".

Art.  3. 

W ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1054) w art. 12:

1) w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) na wniosek dostawcy rejestruje w bazie danych, o której mowa w pkt 1, informacje o produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, zmienia lub cofa rejestrację w tej bazie danych;",

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w drodze decyzji odmawia rejestracji w bazie danych, o której mowa w pkt 1, informacji o produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 834/2007, zmienia lub cofa rejestrację w tej bazie danych - w przypadku gdy dostawca nie spełnia warunków określonych w art. 50 ust. 1 rozporządzenia nr 889/2008 lub jeżeli nie są spełnione wymagania określone w art. 45 tego rozporządzenia;";

2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi kopie decyzji,

o których mowa w ust. 4, w terminie 7 dni od dnia, w którym stały się one ostateczne.".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 1310) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 55:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo - w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.",

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Podmiot certyfikujący wydaje producentowi roślin, który zgłosił zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin, zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 6, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia.";

2) w art. 57 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Podmiot certyfikujący udostępnia na swojej stronie internetowej informację o wydanych certyfikatach poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin przez okres trzech lat od daty wydania tych certyfikatów, obejmującą:

1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin;

2) numer producenta roślin w rejestrze, o którym mowa w art. 55 ust. 6;

3) numer wydanego certyfikatu;

4) wskazanie gatunków i odmian roślin uprawianych, z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, dla których został wydany certyfikat, oraz wielkości plonu.";

3) w art. 58:
a) w ust. 8:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wojewódzki inspektor wykonuje uprawnienia i obowiązki podmiotu certyfikującego; przepisów ust. 1-6, art. 60, art. 61 ust. 1-2a i 3a, art. 62 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się;";

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) unieważnienie certyfikatu w przypadku, o którym mowa w art. 61 ust. 3, następuje w drodze decyzji;",

b) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

"9. Decyzja, o której mowa w ust. 8 pkt 1a, podlega natychmiastowemu wykonaniu.";

4) w art. 60:
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a i 1b w brzmieniu:

"1a) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o dokonaniu wpisu producenta roślin do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia dokonania tego wpisu, zawierające informacje i dane, o których mowa w art. 55 ust. 4 pkt 1 oraz ust. 7 pkt 1 i 4;

1b) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi informacje o naruszeniu przepisów ustawy stwierdzonym w trakcie kontroli producentów roślin wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego naruszenia;",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przekazywać wojewódzkiemu inspektorowi do dnia 31 stycznia każdego roku zestawienie wydanych w poprzednim roku kalendarzowym certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin, zawierające informacje i dane określone w art. 57 ust. 6;";

5) w art. 61:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Wojewódzki inspektor przekazuje podmiotowi certyfikującemu informacje o naruszeniu przepisów ustawy stwierdzonym w trakcie kontroli producentów roślin wpisanych przez ten podmiot certyfikujący do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego naruszenia.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podmiot certyfikujący, w przypadku stwierdzenia, w tym na podstawie informacji, o których mowa w ust. 2a, że rośliny, dla których zostały wydane certyfikaty poświadczające stosowanie integrowanej produkcji roślin, zawierają przekroczenia najwyższych dopuszczalnych pozostałości środków ochrony roślin lub poziomów azotanów, azotynów lub metali ciężkich lub że rośliny te zostały wyprodukowane z rażącym naruszeniem przepisów ustawy, unieważnia certyfikaty wydane dla tych roślin.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Podmiot certyfikujący przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi informację o unieważnieniu certyfikatu poświadczającego stosowanie integrowanej produkcji roślin w terminie 14 dni od dnia unieważnienia tego certyfikatu.",

d) uchyla się ust. 4;
6) w art. 62:
a) w ust. 6:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) przepisów ust. 1-4, art. 58 ust. 1-6, art. 60, art. 61 ust. 1-2a i 3a oraz przepisów wydanych na podstawie art. 63 pkt 1 nie stosuje się;",

w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) unieważnienie certyfikatu w przypadku, o którym mowa w art. 61 ust. 3, następuje w drodze decyzji.",

b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Decyzja, o której mowa w ust. 6 pkt 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.".

Art.  5. 

Do postępowań w sprawie:

1) zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych,
2) wpisu do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1,
3) wydania paszportu roślin, świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu, zaświadczenia lub innego dokumentu lub oznakowania

- wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  6. 

Do granicznej kontroli fitosanitarnej, rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  7. 
1.  Podmioty prowadzące uprawę roślin lub wytwarzające, pakujące, sortujące, składujące lub wyprowadzające rośliny, produkty roślinne lub przedmioty przeznaczone do wyprowadzenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego wymagającego wpisu takich podmiotów do rejestru, które znajdują się w wykazie tych podmiotów prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa w związku z wydawaniem świadectw fitosanitarnych, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, stają się z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podmiotami wpisanymi do rejestru prowadzonego na podstawie art. 19a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  Podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do przekazania wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa prowadzącemu rejestr na podstawie art. 19a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 1 marca 2019 r.:
1) informacji, o których mowa w art. 19a ust. 3 pkt 1 lit. a-d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
2) oświadczenia i zobowiązania, o których mowa w art. 19a ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą

- w zakresie, w jakim nie zostały one przekazane przez te podmioty w związku z wpisem do wykazu wymienionego w ust. 1 lub wymagają aktualizacji.

3.  Jeżeli:
1) podmiot, o którym mowa w ust. 1, nie przekaże wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa do dnia 1 marca 2019 r.:
a) informacji, o których mowa w art. 19a ust. 3 pkt 1 lit. a-d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub
b) oświadczenia lub zobowiązania, o których mowa w art. 19a ust. 3 pkt 1 lit. e ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lub
2) przekazane przez podmiot, o którym mowa w ust. 1, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa informacje, o których mowa w art. 19a ust. 3 pkt 1 lit. a-d ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zawierają błędy lub pomyłki

- wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wzywa ten podmiot do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem o skutkach ich nieusunięcia, a w razie nieusunięcia braków w tym terminie, wykreśla ten podmiot, w drodze decyzji, z rejestru prowadzonego na podstawie art. 19a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  8. 

Do czynów, o których mowa w:

1) art. 107 ust. 1 pkt 10,
2) art. 108 ust. 1 pkt 3

- ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  9. 

Do postępowań w sprawie rejestracji w bazie danych, o której mowa w art. 48 rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli (Dz. Urz. UE L 250 z 18.09.2008, str. 1, z późn. zm.), informacji o produktach wymienionych w art. 1 ust. 2 lit. d rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), zmiany lub cofnięcia rejestracji w tej bazie danych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  10. 

Do zgłoszenia zamiaru stosowania integrowanej produkcji roślin, nieprzekazanego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  11. 

Zaświadczenia potwierdzające nadanie podmiotowi, który zgłosił zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, numeru wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 4, niewydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wydaje się w terminie określonym w art. 55 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  12. 

W przypadku certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, informację, o której mowa w art. 57 ust. 6a ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin udostępnia na swojej stronie internetowej na wniosek producenta roślin.

Art.  13. 

Podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin na podstawie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin przekazuje informację o dokonaniu wpisu producentów rolnych do rejestru, o którym mowa w art. 55 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 4, nieujętych w informacji, o której mowa w art. 60 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art.  14. 

Do postępowań w sprawie unieważnienia certyfikatów poświadczających stosowanie integrowanej produkcji roślin, o których mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, wydanych na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4:

1) wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ostateczną decyzją,
2) zakończonych ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

- stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym.

Art.  15. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.