Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2097 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 listopada 2020 r.
Art.  55.  [Zgłoszenie zamiaru stosowania integrowanej produkcji roślin]
1.  Podmiot prowadzący produkcję roślin, zwany dalej "producentem roślin", z zastosowaniem wymagań integrowanej produkcji roślin, może ubiegać się o poświadczenie jej stosowania przez podmiot prowadzący działalność w zakresie certyfikacji w integrowanej produkcji roślin, zwany dalej "podmiotem certyfikującym".
2.  Zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin zainteresowany producent roślin zgłasza corocznie podmiotowi certyfikującemu, nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin, albo - w przypadku roślin wieloletnich do dnia 1 marca każdego roku.
3.  Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin;
2) (uchylony);
3) numer PESEL, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;
4) datę i podpis wnioskodawcy.
4.  Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:
1) informację o gatunkach i odmianach roślin, o których mowa w ust. 2, oraz o miejscu i powierzchni ich uprawy;
2) kopię zaświadczenia o ukończeniu szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin lub kopię zaświadczenia albo kopie innych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań określonych w art. 64 ust. 4 lub 7.
5.  Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2, nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 3 lub 4, podmiot certyfikujący wzywa producenta roślin do usunięcia braków w wyznaczonym terminie. W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie, podmiot certyfikujący informuje na piśmie producenta roślin o odmowie przyjęcia zgłoszenia.
6.  Podmiot certyfikujący prowadzi i aktualizuje rejestr producentów roślin, którzy zgłosili zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin.
7.  Rejestr, o którym mowa w ust. 6, zawiera:
1) imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę producenta roślin;
2) (uchylony);
3) numer PESEL wnioskodawcy, o ile wnioskodawcy taki numer został nadany;
4) numer wpisu do rejestru;
5) datę wpisu do rejestru.
8.  Rejestr, o którym mowa w ust. 6, jest prowadzony na potrzeby Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
9.  Podmiot certyfikujący wydaje producentowi roślin, który zgłosił zamiar stosowania integrowanej produkcji roślin, zaświadczenie o numerze wpisu do rejestru, o którym mowa w ust. 6, nie później niż w terminie 21 dni od dnia otrzymania tego zgłoszenia.