Art. 1. - Zmiana ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2515

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 grudnia 2022 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457, 1079, 1250, 1604 i 2185) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 23:
a)
w ust. 2b po wyrazach "pozwolenia na budowę" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "dla których pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego.",
b)
w ust. 5 po wyrazach "wynikające z przepisów odrębnych" dodaje się wyrazy "lub szczegółowych kryteriów oceny wniosków, za które wnioskodawca uzyskał punkty w postępowaniu rozstrzygającym, o którym mowa w art. 27d ust. 1",
c)
w ust. 5a:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) liczba i wymiary obiektów budowlanych lub tymczasowych obiektów budowlanych, w tym morskich turbin wiatrowych, stacji elektroenergetycznych oraz zlokalizowanych na morzu stacji serwisowych lub mieszkalnych;",

pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) technologia wyprowadzenia mocy i parametry techniczne wewnętrznych sieci elektroenergetycznych morskiej farmy wiatrowej;",

d)
po ust. 6e dodaje się ust. 6ea w brzmieniu:

"6ea. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej lub właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego, w zakresie swojej właściwości, może nakazać, w drodze decyzji, podmiotowi, który wzniósł lub wykorzystywał sztuczne wyspy, konstrukcje i urządzenia bez uzyskania pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, całkowite lub częściowe usunięcie na koszt tego podmiotu sztucznych wysp, konstrukcji, urządzeń i elementów infrastruktury oraz spowodowanych szkód w środowisku, jeżeli ich usunięcie nie spowoduje wystąpienia zagrożenia, o którym mowa w ust. 3, określając warunki i termin wykonania tych czynności.",

e)
w ust. 6f po wyrazach "o której mowa w ust. 6e" dodaje się wyrazy "lub 6ea",
f)
w ust. 8 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Postępowanie o wydanie pozwolenia może także zostać zawieszone w przypadku podjęcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej decyzji o przystąpieniu do zmiany planu, o której mowa w art. 37i ust. 4, do dnia przyjęcia tej zmiany, nie dłużej jednak niż na okres 3 lat.";

2)
w art. 26 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego może nakazać, w drodze decyzji, podmiotowi, który układał lub utrzymywał kable lub rurociągi bez uzyskania pozwolenia, całkowite lub częściowe usunięcie na koszt tego podmiotu kabli, rurociągów i elementów infrastruktury oraz spowodowanych szkód w środowisku, jeżeli ich usunięcie nie spowoduje wystąpienia zagrożenia, o którym mowa w art. 23 ust. 3, określając warunki i termin wykonania tych czynności. Przepis art. 23 ust. 6f stosuje się odpowiednio.";

3)
w art. 27 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może nakazać, w drodze decyzji, podmiotowi, który układał lub utrzymywał kable lub rurociągi bez uzyskania uzgodnienia, całkowite lub częściowe usunięcie na koszt tego podmiotu kabli, rurociągów i elementów infrastruktury oraz spowodowanych szkód w środowisku, jeżeli ich usunięcie nie spowoduje wystąpienia zagrożenia, o którym mowa w art. 23 ust. 3, określając warunki i termin wykonania tych czynności. Przepis art. 23 ust. 6f stosuje się odpowiednio.";

4)
w art. 27a:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 po wyrazach "naniesionych na mapę morską, " dodaje się wyrazy "a w przypadku przedsięwzięć niewymagających pozwolenia na budowę zlokalizowanych na morskich wodach wewnętrznych współrzędnych naniesionych na mapę morską, mapę zasadniczą lub mapę ewidencyjną, ",
w pkt 3 po wyrazach "określa art. 23 ust. 5a;" dodaje się wyrazy "wartość planowanego przedsięwzięcia podaje się dla przedsięwzięć planowanych, realizowanych lub eksploatowanych w wyłącznej strefie ekonomicznej;",
b)
w ust. 2 w pkt 1 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "jeżeli wnioskodawca jest podmiotem innym niż osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej;",
c)
po ust. 2b dodaje się ust. 2c i 2d w brzmieniu:

"2c. Dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4-7, nie dołącza się do wniosku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wniosek dotyczy przedsięwzięcia niewymagającego pozwolenia na budowę.

2d. Zmianę wniosku, o którym mowa w ust. 1, w zakresie rodzaju planowanego przedsięwzięcia, proponowanej lokalizacji planowanego przedsięwzięcia wykraczającej poza proponowaną lokalizację wskazaną w tym wniosku, charakterystycznych parametrów technicznych planowanego przedsięwzięcia wykraczających poza wartości graniczne wskazane w tym wniosku lub wartości planowanego przedsięwzięcia traktuje się jak wniesienie nowego wniosku i cofnięcie poprzedniego wniosku.",

d)
w ust. 3 wyrazy "1-2b" zastępuje się wyrazami "1-2d",
e)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W postępowaniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1, dotyczącym przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę, a także w postępowaniu rozstrzygającym, o którym mowa w art. 27d ust. 1, wnioski i pisma składa się i doręcza za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087) albo na adres do doręczeń elektronicznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569 i 1002).",

f)
dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Wniosek złożony w inny sposób niż określony w ust. 4 pozostawia się bez rozpoznania.";

5)
w art. 27b w ust. 6 w zdaniu drugim kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się wyrazy "niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.";
6)
w art. 27d po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2e w brzmieniu:

"2a. Informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w postępowaniu rozstrzygającym dotyczącym morskich farm wiatrowych lub zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych można złożyć za pomocą usługi przetwarzania w chmurze, o której mowa w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 1863), zwanej dalej "usługą przetwarzania w chmurze".

2b. W przypadku złożenia informacji i dokumentów w sposób, o którym mowa w ust. 2a, wnioskodawca przesyła link do usługi przetwarzania w chmurze w piśmie złożonym w sposób, o którym mowa w art. 27a ust. 4.

2c. W piśmie, o którym mowa w ust. 2b, wnioskodawca podaje nazwy informacji i dokumentów, które zostały złożone za pomocą usługi przetwarzania w chmurze.

2d. Informacje i dokumenty składane w sposób, o którym mowa w ust. 2a, wnioskodawca pakuje w jednym pliku i podpisuje podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym z chwilą nie późniejszą niż chwila wysłania pisma, o którym mowa w ust. 2b.

2e. Wnioskodawca zapewnia, aby informacje i dokumenty złożone w sposób, o którym mowa w ust. 2a, były dostępne do pobrania przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej przez co najmniej 30 dni od dnia przesłania pisma, o którym mowa w ust. 2b.";

7)
w art. 27e w ust. 1 wyrazy "art. 23 ust. 2 i 3" zastępuje się wyrazami "art. 23 ust. 2, 2a, 3 i 4";
8)
w art. 27i dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-5 w brzmieniu:

"2. Jeżeli więcej niż jeden podmiot zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 1, podmiotem wyłonionym w postępowaniu rozstrzygającym jest wnioskodawca, który za większą liczbę kryteriów oceny wniosków, o których mowa w art. 27g ust. 1, uzyskał większą liczbę punktów spośród podmiotów wyłonionych zgodnie z ust. 1.

3. Jeżeli więcej niż jeden podmiot zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 2, podmiotem wyłonionym w postępowaniu rozstrzygającym jest wnioskodawca, który uzyskał większą liczbę punktów za najistotniejsze kryterium oceny wniosków, o którym mowa w art. 27c ust. 2 pkt 7, spośród podmiotów wyłonionych zgodnie z ust. 2.

4. Jeżeli więcej niż jeden podmiot zostanie wyłoniony zgodnie z ust. 3, podmiotem wyłonionym w postępowaniu rozstrzygającym jest - w przypadku gdy inwestycja:

1) dotyczy morskiej farmy wiatrowej - wnioskodawca, z którego wniosku wynika niższy stosunek wartości planowanego przedsięwzięcia, o której mowa w art. 27a ust. 1 pkt 3, do maksymalnej mocy zainstalowanej morskiej farmy wiatrowej, o której mowa w art. 23 ust. 5a pkt 3;

2) nie dotyczy morskiej farmy wiatrowej - wnioskodawca, który wskazał niższą wartość planowanego przedsięwzięcia, o której mowa w art. 27a ust. 1 pkt 3.

5. Jeżeli wnioskodawca wskazał wartość planowanego przedsięwzięcia w walucie obcej, to w przypadku, o którym mowa w ust. 4, wartość planowanego przedsięwzięcia przelicza się na złote przy zastosowaniu średniego kursu tej waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu złożenia wniosku.";

9)
art. 27j otrzymuje brzmienie:

"Art. 27j. Wyniki postępowania rozstrzygającego ogłasza się w siedzibie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego urzędu ze wskazaniem wnioskodawców, którzy osiągnęli minimum kwalifikacyjne, uszeregowanych w kolejności według malejącej liczby uzyskanych punktów. Jeżeli podmiot został wyłoniony zgodnie z art. 27i ust. 2-4, wnioskodawców wskazuje się w kolejności wynikającej z tych przepisów ze wskazaniem podmiotu wyłonionego w postępowaniu rozstrzygającym.";

10)
art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. 1. Badania naukowe na polskich morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym mogą być prowadzone przez obce państwa oraz obce osoby prawne i fizyczne, a także przez właściwe organizacje międzynarodowe, po uzyskaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, wydanego po uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw: klimatu, środowiska, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej oraz Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, z zastrzeżeniem art. 32a.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw: klimatu, środowiska, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej oraz Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odmawia wydania pozwolenia, jeżeli badania naukowe mogą zagrażać zanieczyszczeniem środowiska, zniszczeniem zabytków, bezpieczeństwu żeglugi lub obronności i bezpieczeństwu państwa. W tym samym trybie minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może odmówić wydania pozwolenia na prowadzenie takich badań, jeżeli badania te:

1) dotyczą bezpośrednio zasobów naturalnych;

2) wymagają drążenia dna, użycia środków wybuchowych lub wprowadzenia do środowiska morskiego substancji szkodliwych;

3) wymagają budowy lub użytkowania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń.

3. Organy, o których mowa w ust. 1, uzgadniają pozwolenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania projektu tego pozwolenia; niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jako uzgodnienie pozwolenia.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, wydając pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, albo odmawiając jego wydania, może odstąpić od uzasadnienia faktycznego, jeżeli wymaga tego obronność, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne lub porządek publiczny.";

11)
w art. 29:
a)
w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw: klimatu, środowiska, gospodarki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej oraz Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odmawia wydania pozwolenia, jeżeli badania naukowe mogą zagrażać zanieczyszczeniem środowiska, zniszczeniem zabytków, bezpieczeństwu żeglugi lub obronności i bezpieczeństwu państwa.",

b)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Organy, o których mowa w ust. 2, uzgadniają pozwolenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania projektu tego pozwolenia; niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jako uzgodnienie pozwolenia.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, wydając pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, albo odmawiając jego wydania, może odstąpić od uzasadnienia faktycznego, jeżeli wymaga tego obronność, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne lub porządek publiczny.";

12)
w art. 31:
a)
w ust. 1 wyrazy "Z zastrzeżeniem ust. 2, " zastępuje się wyrazami "Z zastrzeżeniem ust. 2-4",
b)
dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Do badań archeologicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

4. Do badań związanych z bronią chemiczną, toksycznymi związkami chemicznymi i ich prekursorami stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów (Dz. U. z 2018 r. poz. 359).";

13)
art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wydaje decyzje o wstrzymaniu badań na polskich obszarach morskich, o których mowa w art. 28 ust. 1 albo art. 29 ust. 1, lub o cofnięciu pozwolenia wydanego na podstawie art. 28 ust. 1 albo art. 29 ust. 1, jeżeli badania są prowadzone niezgodnie z przepisami ustawy, przepisami szczególnymi lub udzielonym pozwoleniem lub powodują ujemne skutki dla środowiska lub zabytków lub zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi lub obronności i bezpieczeństwa państwa.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, wydając decyzje, o których mowa w ust. 1, może odstąpić od uzasadnienia faktycznego, jeżeli wymaga tego obronność, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne lub porządek publiczny.";

14)
w art. 32a:
a)
w ust. 1 po wyrazach "minister właściwy do spraw rybołówstwa" dodaje się wyrazy "po uzgodnieniu z ministrami właściwymi do spraw: klimatu, środowiska, gospodarki, gospodarki morskiej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Ministrem Obrony Narodowej oraz Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego",
b)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Organy, o których mowa w ust. 1, uzgadniają pozwolenie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania projektu tego pozwolenia; niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jako uzgodnienie pozwolenia.

1b. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, wydając pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może odstąpić od uzasadnienia faktycznego, jeżeli wymaga tego obronność, bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo publiczne lub porządek publiczny.";

15)
w art. 36 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Organy, o których mowa w ust. 5, wydają opinię lub uzgadniają projekt granicy pasa technicznego lub projekt granicy pasa ochronnego w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania projektu; niezajęcie stanowiska w tym terminie traktuje się jako pozytywne zaopiniowanie lub uzgodnienie projektu.";

16)
w art. 37e w ust. 1 w pkt 8 w lit. c wyraz "łączności" zastępuje się wyrazem "informatyzacji";
17)
w art. 67:
a)
w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) umowa między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie rozgraniczenia obszarów morskich na Morzu Bałtyckim, podpisana w Brukseli dnia 19 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1240).",

b)
uchyla się ust. 2.